Мүрысөөнэй I шата

Шагайн ямаан тала:

Һонюуша харагшадай анхаралда

 

 

Билет №1

Табан хушуу малай түллэлгэ

 

 

Билет №2

Мал эмнилгэ

 

 

Билет №3

Зуһаландаа зөөлгэ

 

 

Билет №4

Даага тамгалаан

 

 

Билет №5

Адуунай дэлһэ хайшалалгын найр (тэмээнэй хөөбэри һамналга)

 

 

Билет №6

Эмниг һургаха заншал

Билет №7

Нооһо хайшалалга

 

 

Билет №8

Сагаан эдеэнэй дэлгэрэлгэ (уураг, айрагай найр)

 

 

Билет №9

Үбһэ хадалга (үбһэ сабшалга)

 

 

Билет №10

Һамар сохилго

 

 

Билет №11

Жэмэс  түүлгэ

 

 

Билет № 12

Үүсэ хэлгэ

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!