Блиц-урилдаан XXX наадам

ХЭН, ЮУН, ЯМАР . . . ?

(үгтэһэн бүлэг үгэнүүд хэниие, юуе, юу тэмдэглэнэб гэжэ тодорхойлхо)

Жэшээнь: Номин, оюун, шүрэ – үнэтэ шулуун, Зайран, худалша, хобууша – зан абариин муу шанар, Борис Будаев, Максим Молонов, Сергей Замбалов – мэдээжэ барилдаашад, тамиршад. Огшохо, ондорхо, һэжэрхэ – дорьбоон. Тан, тарни, сэржэмаргада хэрэглэгдэдэг шажанай зүйл, үйлэ. (Мэдээжэ зон тухай дэлгэрэнгы мэдэсэ үгэбэлтнай + болохо)

 

 1. Дорюун, томоотой, хэрүүлшэ –
 2. Үреэ, гүүн, азарга –
 3. Гуша, зээнсэр, үеэлэ –
 4. Гуулин, сахюур, сад –
 5. Нямняа, бамба –
 6. Хашаг, абаахай, тэрмээлжэн –
 7. Баха, мэлхэй, гүрбэл –
 8. Шүрэб, хазуур, алха –
 9. Хазаар, улам, ногто –
 10. Долоогоно, гүлзөөргэнэ, улаагана –
 11. Хушуун, зайр, олтирог –
 12. Сар, гунжан, хашараг –
 13. Шуурган, бордоһон, хирмаг –
 14. Шаргал, улабар, сэнхир –
 15. Хажуур, аса, тармуур –
 16. Энгэр, хормой, заха –
 17. Шүдэлэн, һэрхэ, эшэгэн –
 18. Шугам, баллуур, дэбтэр –
 19. Ууса, үбсүүн, төөлэй –
 20. Мэхэтэй, эмхитэй, нэтэрүү –
 21. Дэбэр, забьяа, домбо –
 22. Жэрэм, ногто, маюуза –
 23. Ормог, хирмаса, борсо –
 24. Жодоо, хуша, зандан –
 25. Уута, тулам, сумаа –
 26. Һүүшэ, хазуур, харуул –
 27. Доргон, зээгэн, барас –
 28. Атан, буура, энгин –
 29. Хотон, хорёо, тээлниг –
 30. Дэльбэ, баглаа, булсуу –
 31. Ташаа, нугарһан, балсан –
 32. Сарса, үшөөһэн, зандан –
 33. Хүдүү, шаархай, нашан –
 34. Таршаганаха, шааяха, хүнхинэхэ –
 35. Бүүхирхэ, зохорхо, зогодхо –
 36. Инсагаалха, заадаха, үүрһэхэ –
 37. Мөөрэхэ, үүгэнэхэ, –
 38. Маараха, хүхэнхэ –
 39. Хии, агаар, уурал –
 40. Шэлэ, байса, хүнды –
 41. Намаг, нуга, булаг –
 42. Хангай, хүбшэ, һарьдаг –
 43. Ганга, ойн соорхой, жалга –
 44. Хуйлааһан, намжаа бороон –
 45. Зада, ольбон, зэрэлгээн –
 46. Жаргал Лодоев, Эржена Будажанаева-Будаева, Даша Рабданов –
 47. Лариса Егорова, Георгий Бутуханов, Найдан Гендунова –
 48. Лхасаран Линховоин, Дугаржаб Дашиев, Ким Базарсадаев –
 49. Лариса Сахьянова, Лариса Протасова, Ольга Короткова—
 50. Бау Ямпилов, Дандар Аюшеев, Чингис Павлов –
 51. Баир Дышенов, Солбон Лыгденов, Баир Уладаев –
 52. Ринчин Дашицыренов, Сарюна Бальжинимаева, Чингис Хандажапов –
 53. Алдар Дашиев, Сэсэгма Дондокова, Цыден-Еши Бимбаев –
 54. Зоригто Доржиев, Чингис Шенхоров, Баир Гармаев –
 55. Вячеслав Бухаев, Эрдэни Цыденов, Геннадий Васильев –
 56. Пётр Атутов, Эрхэтэ Раднаев, Цейжаб Цыдыпов –

57. Элбэг-Доржо Ринчино, Очиров  Бато-Далай, Владимир Саганов –

 1. Сэбээн Жамсарано, Галсан Гомбоев, Шираб Чимитдоржиев –
 2. Гармажап Гармаев, Михаил Мархеев, Базар Ринчино –
 3. Алдар Цыденжапов, Анатолий Коробенков, Бата Дашидоржиев –
 4. Руслан Сантуев, Шагдар Халтанов, Александр Базаров –
 5. Ирина Ологонова, Стальвира Оршуш, Нина Менкенова –
 6. Наталья Эрдынеева, Владимир Ешеев, Баир Бадёнов –
 7. Балдан Цыжипов, Алдар Бальжинимаев, Эрдэм Шарастепанов –
 8. Тамир Галанов, Батор Сагалуев, Бата-Мүнхэ Ванкеев –
 9. Виликтон Баранников (1964, Токио), Владимир Ешеев (Сеул, 1988), Любовь Волосова (2012, Лондон), Инна Степанова (2016, Рио-де-Жанейро) –
 10. Бүхэдэлхэйн оюутадай Универсиадын 4 алтан медальда хүртэһэн Алиса Жамбалова –
 11. Жан Зимин, Ким Ильин, Цыдып Жамбалов –
 12. Дугар Дылгыров, Баир Эрдынеев –
 13. Ким Балков, Михаил Жигжитов, Владимир Митыпов –
 14. Мотор, үльмээ, нята –
 15. Шасар, обоодой, орхимжо –
 16. Хэнгэрэг, бүреэ, сан –
 17.  Һүмэ, дуган, дасан –
 18. Сүгсэ, наһата, бойпуур –
 19. Жанша, соголиг –
 20. Доншод(ой), Майдар(ын), Дуйнхор(ой) –
 21. Жиндагууд, мүргэлшэд, һүзэгтэн –
 22. Нярба, соржо, гэбгы –
 23. Адис, аршаан, арамнай –
 24. «Алтан гэрэл», «Шэрнин», «Сагаан шүхэртэ»-
 25. Гүрэм, тарни, тарим –
 26. Хонхо, дамаари, хэнгэрэг –
 27. Хазаарта, ардаг, эмниг –
 28. Хотошо, хэрмэшэ, мүрдэгшэ –
 29. Малаагшан, эреэгшэн, сагаагшан –
 30. Гэндиндэг, буйладаг, нёлбодог –
 31. Тоодог, торхируу, тогод –
 32. Хюһаха, хабирха, шүргөөхэ –
 33. Занаха, харааха, дугтарха –
 34. Дарлаха, газаашалха, баһаха –
 35. Гасаалха, ёгтолхо, ёлойхо –
 36. Өөгшөөхэ, һайхашааха, зохидшоохо –
 37. Шомшорхо, гэгэхэ, гэншэхэ –
 38. Эбһээлхэ, дуураха, нойрмоглохо –
 39. Замхарха, буураха, намдаха –
 40. Үргэхэ, тэдхэхэ, дэмжэхэ –
 41. Маряажаха, бүдүүрхэ, таргалха –
 42. Салшаха, үһэрихэ, наншалдаха –
 43. Дохолхо, хэлтэгэнэхэ, ялтаганаха –

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!