Этигэл Хамба ламын сургаал. XXII наадам

Этигэл Хамба Лама Табан хаан тухай

 1. Табан Хаан тахюулжа, эрхим зонхилхо аргатай болохот.
 2. Шэнэ юүмэ зохёоходо Табан Хаан тусалха.

Этигэл Хамба Лама Деваажин тухай

 1. Газарай хүдэлхэдэ, газар дабажа гараха, эндэ Деваажинда ошохы хэлэнэ.

Этигэл Хамба Лама хоосон шанар тухай

 1. Хоёр тэбхэр гэрэл ниилээд нэгэ болоходонь, хосолон хамтаржа хоосон шанар болоо.
 2. Будда Багша хүшэтэй бодобол, хоосон шанар бүтэнэ.
 3. Гүнзэгы ухаан хоосон шанар бариха.
 4. Хоосон шанарта орохо, согтоод доройтохы дабахадаа
 5. Хоосон шанар барихын тула сэдьхэлэй хур мэдэл хэрэгтэй?
 6. Хүсэл зогсоодог одоной үүдэнь хоосон шанарай аза.
 7. Сахюусан болоод, бэеэ мэдээд – сэдьхэлээ мэдэ, сэдьхэлээ мэдээд – хоосон шанар бари.
 8. Сэдьхэл энэ ухаанаа барижа шадабал, хоосон шанар руу орохо.
 9. Айха санаагы хоосон шанар алана.
 10. Этигэл Хамба Ламы тойроод, хоосон шанар.
 11. Бодисадбын буян ба хэшигынь хоосон шанар юм.
 12. Хоосон шанар дотор сайн муу юүмэ үгэй.
 13. Бэе мэдэжэ сэдьхэл ойлго, сэдьхэл олоод хоосон шанар бари.
 14. Санаа ударидаха үндэс энэ одоной үүдэ, хоосон шанар барихын аза  тула!?
 15. Гурбан түгэсэ нюдэтэй тула, хоосон шанар руу орохо.
 16. Бүхы амитанай сэдьхэлдэ Будда Багшын хоосон шанар байна.
 17. Үхэхын наана хагас наса абажа, хоосон шанарай үүдэндэ ошо.
 18. Хоосон шанар энэрхы сэдьхэлдэ байдааг юм.
 19. Шэрнин судар уншаад, хоосон шанар руу эргэлдэнгүй ябагты.
 20. Йогозорой эрхи сэсэрнэ, хоосон шанар барьсан тула.
 21. Үбшэн тоолохын тула, тэрэнээ хоосон шанар мэтэ болгоо.
 22. 2000 жилэй Тэргэтын дасанай хажууда хоосон шанар байна.
 23. Ямарша хүнэй дотор хоосон шанар байна.

 

Этигэл Хамба Лама Чингис Хаан тухай

 1. Ногоон шара нюдэтэй хүн, Тэнгэриин заяанай үетэн – Чингис Хаан.
 2. Чингис Хаан – хатуу, ширүүн.
 3. Чингис Хаани хараад танихагүй, гэрэл болсон ушараас.
 4. Чингис Хаан – табан хоосон үгэ.

 

Этигэл Хамба Лама Үндэр Гэгээн Занабазар тухай

 1. Богдын зүргэ (нариихан харгы), сагаан шүтэлгэ бододог хүн.
 2. Богдо Гэгээн бага хүлэгэй Нянто Шравакин (бага хүлэгэй сургаал) ёсын зам мэдээд гэтэлээ.
 3. Амарлингүй бороо ороходонь, Жинлав Чогзол судар айлдагты.
 4. Үндэр Гэгээн Занабазарай дүрсэ амгалан баяртай байхадань, хориглохо юүмэнэй эхи үгэй (эхигүй).

 

Этигэл Хамба Лама сэдьхэл тухай

 1. Судар тарни ганса ухаанаар үзэхэ бэшэ, сэдьхэлээр үзэсэн бол гэм бүгэдэ холодохо.
 2. Долгилхо сэдьхэлдэ дабалта үгэй.
 3. Хүсэл хангагша модони сэдьхэлдэ абаха.
 4. Бурханай мүнхэ номлол өөрин сэдьхэл дотор.
 5. Сагаан сэдьхэлээс бэенэй судал засарха.
 6. Юртэмсээс тонилходо, сэдьхэлэй тэсэбэри хэрэгтэй.
 7. Сэдьхэлэй нюдээр үзэхэ гэбэл, ехэ гайхаха хэрэгтэй.
 8. Сэдьхэл шангаар баригты, зобохо ондо юүмэ үгэй тула!?
 9. Хурдан нүхэсэлтэй харгы сэдьхэл дотор байдаг.
 10. Үзэгдэл шадал хоёры нэгэ доро сэдьхэлдээ шингээгты.
 11. Тунгалаг сэбэр сэдьхэл хаанаш зүб байдаг юм.
 12. Сэдьхэл ухаанаар мэдэхынь ойлгохо хэрэгтэй.
 13. Сэдьхэлэй урасхал Будда Багшаас!?
 14. Хуралаас адис ба хэшэг абаад, санаа сэдьхэлээ урагшалуулха.
 15. Сэдьхэл ухаанда олон жил сургаал үгэнэ, алдаршуулхын тула.
 16. Сэдьхэлээ амгалан болгоожо, үбшэн эмшэлхэ.
 17. Сэдьхэлдэ үгэнэй удха ялгаатай тула, хэрэлдээн гарадаг юм?!
 18. Бутархай мүнгэ үргэдэг хүнэй сэдьхэл эрдэниин сүзэгтэй.
 19. Сэдьхэлэй дулаанаас гүн ухаан гарадаг юм!
 20. Сэдьхэлээ дулаалха гурбан эм байна, Сансараас гарасан бэедэ!!!
 21. Дээдэ сэдьхэлээр абасан бол, тодхор мэтэ юүмэ үгэй болохо.
 22. Дуган дотор суужа байхада сэбэр сэдьхэлтэй болохош.
 23. Сэдьхэл хүрэтэр хүргөөхэ гэбэл, хамгаалта хэхэ хэрэгтэй.
 24. Сэдьхэлээ нээжэ, шүтээн олоод яба.
 25. Сэдьхэлдэ оруулбал, үгэй хэхэгүйш?!
 26. Модоной хүндыдэ оробол, сэдьхэлэй долгин тэг болохо.
 27. Судар уншихын өмнө сэдьхэлээ бэлдэхэ хэрэгтэй.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!