II наадам

1-дэхи hуури — Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда hургуули

2-дохи  һуури — Хориин аймагай Ааланай дунда hургуули

3-дахи  hуури — Зэдын аймагай Сагаатайн hургуули, Агын тойрогой  Агын гимнаази

Үргэн хэмжээнэй энэ мүрысөөндэ онсо шалгарһан үхибүүдые нэрлэбэл:

  1. Тумурова Бальжид – Агын тойрогой гимнази-интернад
  2. Шадапов Баир – Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули
  3. Ванчикова Сарюна – Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули
  4. Хинхаев Влад – Усть-Ордын тойрогой Алайрай аймагай Алайрай дунда һургуули
  5. Цырендоржиев Гэсэр – Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули
  6. Баторов Гуржаб – Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули
  7. Батасэрэнэй Батадалай – Шэнэхээн нютагай бүлгэм
  8. Сэрэнбаатарай Бальжан – Шэнэхээн нютагай бүлгэм
  9. Надмитов Даша – Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази
  10. Цыбанов Максим – Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази

«Уран гартан» гэhэн мүрысөөндэ Шэнэхээн нютагай бүлгэмэй үхибүүд Батасэрэнэй Батадалай, Сэрэнбаатарай Бальжан хоёр тобшо зүбөөр хадажа, уялаа уяха урилдаануудта онсо шалгаржа илан гараба.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!