46-дахи наадамай дүн

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»

46ахи  наадамай дүнгүүд

эбээн тэдхэгшэ БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ

БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

 

 1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД – ЕРЭЭДҮЙТЭЙ
 2. I ҺУУРИ  Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэгII ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуулиIII ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули
  1. ТЕСТ «БУРЯАД ДЭЛХЭЙ»

  I ҺУУРИ  Жамбалов Тудуп, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг

  II ҺУУРИ  Доржиева Сойжина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

  III ҺУУРИ  Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

  IҺУУРИ  Эрдынеева Ксения, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

  II ҺУУРИ Меньжиков Амур, Зэдын аймагай Доодо- Бургалтай дунда һургуули

  III ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

   

  1. МОДОН ДАРХАН

  I ҺУУРИ  Дашижапов Амгалан, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

  II ҺУУРИ   Хадаев Бато, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

  III ҺУУРИ Будаев Батор, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

  1. УРАН БАРИМАЛ

  I ҺУУРИ  Доржиева Сойжина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

  II ҺУУРИ  Будаева Димит, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

  III ҺУУРИ Аюшеева Пагма, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ

  I ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

  II ҺУУРИ  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

  III ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

  Һургуули ДҮН
  1 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 54,4
  2 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг 53,8
  3 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 53,5
  4 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 52,7
  5 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 52,2
  6 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе»  бүлэг 51,6
  7 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 51,4
  8 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 50,8
  9 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Лаадуухай » бүлэг 49,8
  10 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 46,2
  10 Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули 45,7
  11 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин «Угалза » бүлэг 43,9
  12 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 43,5
  13  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг 42,6
  14  Хурамхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуулиин «Толи » бүлэг 41,5
  15 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 41
  16 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 40,6
  17 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай дунда 1-дэхи һургуули 40
  18 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 38,8
  19 Хурамхаанай аймагай Барагханай дунда һургуули 38,7
  20 Улаан-Үдэ хотын «Мүнгэн хонхонууд» бүлэг 38,6
  21  Хурамхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуули 37,9
  22  Хурамхаанай аймагай Элһэнэй  һургуулиин «Наранай туяа » бүлэг 37,6
  23 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг 34,5
  24 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 34,5
  25 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 29,9
  26 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 19,4
  27 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлэг 17,3
  28 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 16
  29 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 11,4
  30 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 7,9
  31 Хурамхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуулиин «Булагхан » бүлэг 7

  Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ Итоги 46 наадам

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!