Дүн 37-дохи наадамай

2020 оной ноябриин  26-да үнгэрһэн«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»  37-дохи наадамай дүнгүүдтэй танилсагты.  Энэ наадамдамнай хамтадаа35 бүлэг хабаадаһан байна.

Түрүүшын гурбан һуури эзэлһэн һургуулинуудта  30 мянга, 20 мянга, 10 мянган түхэриг мүнгэн шан барюулагдаа.

1-дэхи һуури: Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм, багшанарынь Доржиева Дашама Дугаровна, Найданова Соелма Дондоковна

2-дохи  һуури Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули, багшань Шагдурова Оксана Владимировна

3-дахи һуури Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули, багшанарынь Цырендоржын Чингисэй Нима, Цыренжапова Баярма Бэлигтуев

 

Долоон номинацада түрүү һууринуудые эзэлһэн һургуулинуудые тэмдэглэе.

ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (Дамдин Ошоров )

I ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

 

БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (Буряадай солотон)

I ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II ҺУУРИ Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

 

УРАН ЗОХЁОЛ ОРШУУЛГА, УРАН УНШАЛГА

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Аргатын дунда һургуули

 

БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

III ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

 МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Хадаев Бато, Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ Яньков Георгий, Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

III ҺУУРИ Очиров Тамир, Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Найданов  Содном — Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Дашинимаева Янжина, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Дондуков Хобисхол, Хурамхаанай аймагай Аргатын дунда һургуули

 

БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛ)

I ҺУУРИ Нанзатова Олеся — Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Доржиева Эржэна, Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

III ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

35 бүлэгэй һууринууд:

һуури

Һургуули

оноо

1 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 71,9
2 Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 69,5
3  Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 68,7
4 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 68,6
5 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 68,2
6 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 67,9
7 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 67,3
8 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 66,9
9 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 66,3
10 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 65,1
11 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 64,3
12 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 64,2
13 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 59
14 Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм 58,9
15 Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули 58,1
16 Хурамханай аймагай Аргатын дунда һургуули 56,8
17 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 55,5
18 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 51,8
19 Захааминай аймагай Утаатын дунда һургуули 51,2
20 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 51
21 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуули 50,5
22 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 47,9
23 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Үетэн» бүлгэм 47,9
24  Хягтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 47,9
25 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 45,4
26 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм 45,3
27 Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули 44,8
28 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 44
29 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 39,5
30 Улаан-Үдэ хотын «Хонхонууд» бүлгэм 31,5
31 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 30,4
32 Хурамханай аймагай Барханай дунда һургуули 22,8
33 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 21,5
34 Улаан-Үдэ хотын Элүүржэлгын 28-дахи интернат- һургуули 18,6
35 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 10

 

Наадамай тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэИтоги 37 для сайта

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!