Х Наадам

ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРҺЭН 10-ДАХИ УРИЛДААНАЙ ДҮНГҮҮД

Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүд 2016 оной 3 һарын 11-дэ үнгэржэ, хойто үдэрынь эндэ хабаадагшад отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа.

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгын зорилгонуудые богони тэды һануулан хэлэбэл иимэ:

= Буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулха;

= Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, урлал, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэмжэлүүлжэ һургаха.

 Энэ удаа Худалдаа наймаанай «Абсолют» гэһэн бүлэг эбээн тэдхэжэ оролсоод, шагналай болон бусад гаргашануудые бэе дээрээ даажа абаа.


Эхилээд үдэрэй туршада нэрлэгдэһэн заабаринуудаар үнгэрһэн мүрысөөнүүд ямар дүнтэй гараа юм гэжэ хараябди:

 

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ

 I ҺУУРИ Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

II ҺУУРИ Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

III ҺУУРИ  Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ!

 I ҺУУРИ Эрхүү можын Оһын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули

III ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули

 

БУДДЫН ШАЖАНТАНДА ДУРАСХАЛ БОЛОХО БОДОЛНУУД (Блиц-урилдаан)

 I ҺУУРИ Найданова Женя, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Халзанов Арсалан, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ (Машын үльгэрнүүд)

 I ҺУУРИ Дашиев Ардан, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

II ҺУУРИ Базарова Лена, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлэг

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

 I ҺУУРИ Доржиева Лида, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг

II ҺУУРИ Цыдыптарова Сэсэгма, Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Очирова Балжима, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

 I ҺУУРИ Самбялова Эржена, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

II ҺУУРИ Бутитова Дарису, Буряад Уласай үндэһэн яһатанай 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ  Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

ДОНШУУР МААНИ

 I ҺУУРИ Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

II ҺУУРИ Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули

 

УЯНГЫН ШҮРЭ ҮЛХЭЕ (Үлгын дуунууд)

 I ҺУУРИ Зэдын аймагай Доодо-Бургалтай  дунда һургуули

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Эрхүү можын Оһын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан

 

УРАН ГАРТАН

 I ҺУУРИ Ухинова Найдалма, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ Субанова Намсалма, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат-һургуули

III ҺУУРИ Жигжитова Вика, Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

 I ҺУУРИ Доржиева Сэлмэг, Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын  дунда һургуули

II ҺУУРИ Сабанов Мунхэ-Жаргал, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

III ҺУУРИ Нагуслаев Даба, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат-һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ (Гэрэй даабари)

 I ҺУУРИ Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

II ҺУУРИ Баргажанай аймагай Лугшахаанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули

III ҺУУРИ Эрхүү можын Оһын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан

IV һуури Буряад Уласай үндэһэн яһатанай 1-дэхи лицей-интернат

IV һуури Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлэг

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН (тест)

 I ҺУУРИ Аюшеева Дарья, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Нимаева Оюна, Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Забанова Сэлмэг, Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлэг

IV һуури Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

V һуури Дабаин Александра, Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули

VI һуури Жамбалов Нацагдоржо, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

VII һуури Пагбаева Наташа, Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

VIII һуури Балданов Банзарагша, Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули

IX һуури Аранжапова Ирина, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

X һуури Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

 

Тиигэжэ хабаадаһан бүхы һуургуулинууд хоорондын дүн иигэжэ гараба:

 

 

ҺУУРИ

 

Һ У Р Г У У Л И Н У У Д

 

ОНОО

1 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 104,55
2 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 103,05
3 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 101,2
4 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 94,85
5 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 91,85
6 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 90,25
7 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 88,9
8 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат-һургуули 88,85
9 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 86,95
10 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 85,9
11 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 4-дэхи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлэг 85,7
12 Буряад Уласай үндэһэн яһатанай 1-дэхи лицей-интернат 85,15
13 Эрхүү можын Оһын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 85,1
14 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 84,3
15 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 84,1
16 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 83,3
17 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 83
18 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 82,55
19 Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули 81,85
20 Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули 81,6
21 Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули 81,15
22 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 79,25
23 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 79,05
24 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 79
25 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 77,65
26 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 77,5
27 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 76,55
28 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 75,75
29 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 74,5
30 Зэдын аймагай Алцагай дунда һургуули 73,15
31 Хяагтын аймагай Хүдэрэ-Сомоной дунда һургуули 73,05
32 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 72,85
33 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 71,65
34 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын  дунда һургуули 70,35
35 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 69,55
37 Хурамхаанай аймагай Аргатын дунда һургуули 69,1
36 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 69,1
38 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 68,35
39 Зэдын аймагай Борьёогой дунда һургуули 68,2
40 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын  дунда һургуули 67,3
42 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули 67
41 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 67
43 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын интернат- һургуули 65,25
44 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 64,35
45 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 64
46 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 61,6
47 Ахын аймагай  Сорогой һоёдой интернат- һургуули 60,05
48 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 57,1
49 Мухаршэбэрэй аймагай Суулгын дунда һургуули 55,8
50 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 55
51 Загарайн аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули 52,8
52 Зэдын аймагай Оёорой дунда һургуули 52,3
53 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 52,1
54 Эрхүү можын Алайрай аймагай Ныгдайн дунда һургуули 51,8
55 Баргажанай аймагай Лугшахаанай дунда һургуули 50,8
56 Хяагтын аймагай Наушкын дунда һургуули 50,5
57 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 48,6
58 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 47,9
59 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 43,25
60 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 42,8
61 Сэлэнгын аймагай  Ацуулын дунда һургуули 42
62 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули 41,85
63 Хяагтын аймагай Хяагтын 4-дэхи  дунда һургуули 35,25
64 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази 33,5
65 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 32,3
66 Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули 31,85
67 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 28,9
68 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 24,5
69 Сэлэнгын аймагай Һүтэйн дундa hургуули 10,8

 

Хойто үдэрынь, гурбан һарын 12-то, хүүгэд отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй, һүүлэй үедэ заншал боложо байһан, сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа.

 

Дүнгүүдынь иигэжэ гараа гэбэл:

I ҺУУРИ  Хори буряадуудай бүлгэм – 69 оноо

II ҺУУРИ Сэлэнгын буряадуудай бүлгэм           – 68 оноо

III ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын буряадуудай бүлгэм – 65 оноо

IV ҺУУРИ Хонгоодор буряадуудай бүлгэм – 61,5 оноо

V ҺУУРИ Баргажан буряадуудай бүлгэм            – 59,5 оноо

VI ҺУУРИ Эхирэд-Булагадай буряадуудай бүлгэм– 55,6 оноо

 

Ээлжээтэ, 11-дэхи, мүрысөөнүүд дүрбэдүгээр һарын 22-23-най үдэрнүүдтэ үнгэрхэ гээд, бэлэдхэлээ эршэдүүлхынтнай тухайтай, дуулганабди.

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: itog mart 2016

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!