Хөөрөө зохёолго

№1

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Хүн, хүбүүн, үглөөгүүр
 2. Гомдол, дүү, хашхараан
 3. Сухал, гутал, ябадал

 

 №2

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

       
1 Хасуури, баг, танилсалга
2 Шубуунай һүн, Боосоон, Бэлэг
3 Һонин, нүхэр, шоно

 

 

№3

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1 Зунай саг, харгы, наран
2 Ногоон сай, нохой, хангал
3 Түүдэг, үхэрэй һүн, байдал

 

 №4

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Шүдэн, таһалга, зубхи
 2. Харюу, шалтагаан, барилдаан
 3. Асуудал, баатар, эсэгэ

 

 №5

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1 Эдеэнэй дээжэ, дабһан, гайхал
2 Шүлэн, дабаан, хэрмэн
3 Дабирхай, тахил, һүүл

 

№6

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1. Тангариг, шэди, жэл
2. Туулмаг, хана, ябадал
3. Ами наһан, орооһон, гэр

 

  

№7

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1. Хюрөө, аргаадха, балсан  
2. Үглөөгүүр, нюдарга, саарһан
3. Хүүхэн, байшан, тэмсээн
             

 

 

№8

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1 Үбһэ хуряалга, гарай сарбуу, шулуун
2 Нагаса, морин, голой эрье
3 Алирһан, хада, Һургуули

 

 №9

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1 Сэгнэлтэ, футбол, оодон түрии
2 Сэбэр агаар, саарһан малгай, һармагшан
3 Үхэрэй һүн, эрмэлзэл, энеэдэн

 

 №10

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1. Хэрмэн, мориной жолоо, гал
2. Амаралта, шэрэнги, огторгой
3. Нюдэн, зүргэ, шэрэм

 

 №11

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1. Һайрамай уһан, мүльһэн, соолго
2. Һонирхол, гохо, абаралга
3. Хурьган, хашхараан, үбгэд

 

№ 12

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

1.   Уялаа, унтари, ном
2.  Гурим, хүнэг уһан, бээлэй
3.  Зун, урма зориг, туһаламжа
     

 

 № 13

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты

1.     Хурьган, багша, дулаан хабар
2.    Худал, байгаали, бэрхэшээл
3.    Агаар, шагнал, тэсэбэри
     

 

 № 14

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты

1.  Һөөг бургааһад, шэниисэ, хагдан
2.  Аян зам, зорилго, эгэшэ
3.  Галууд, гуниг, ёһо заншал

 

 №15

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Хулгана, зөөхэй, һүүл
 2. Тогоон, нүхэр, баяр
 3. Үхэл, хорхой, хомхойролго

 

№16

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Тэмээн, һорьмоһон, зүүн хада
 2. Наран, хада, хушуун
 3. Ухаан, тэнсүүри, газар

 

 №17

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Тохорюун, ниидэлгэ, хэһээлтэ
 2. Дэлхэй, холын хизаар
 3. Үдэшэ, уур сухал, шиидхэбэри

 

 №18

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Горхон, туруун, тамга
 2. Шоно, алтан, шүдэн
 3. Эдеэн, бэлшээри, гүйдэл

 

№19

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Зүгы, огторгой, ан амитад
 2. Шуһан, мэхэ, модоной шүхэр
 3. Ой хүбшэ, арга, һалхин

 

 №20

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Һайндэр, мөөр, адис
 2. Хурал, дүрсэ, абяан
 3. Сэдьхэл, жаргал, дуун

 

№21

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Дабаан, агы нүхэн, алдар соло
 2. Дэльбэ, дэбисхэр, ган гасуур
 3. Захяа, отог, элһэн

 

№22

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Оёдол, бэлшээри, алтаргана
 2. Магтаал, даабари, гүйгөөшэ
 3. Бууса, эреэгшэн, зураг

 

 №23

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. адуу манаан, хүхы шубуун
 2. Һүни, гуйлта, эшэгы гэр
 3. Нюдэн, арьяатан, олзо

 

 

№24

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Элидхэл, худал, хэрмэн
 2. Хараса, һолонго, хээрэ
 3. Һонирхол, үзэгдэл, саһан

 

№25

Шагайн үхэр тала

Хөөрөө зохёолго

Удхаараа таараагүй бүлэг үгэнүүдые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёогты. Эдэ мэдүүлэлнүүдээ үгүүлэл болгоходоо, холболтонуудые зохёожо оруулагты.

 1. Нажар, инзаган, амһарта
 2. Мохоо хутага, түүхэ, зон
 3. Харгы, тэмдэг, ушар

 

 

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!