XIX наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРҺЭН XIX НААДАНҺАА

Һуралсалай шэнэ жэлэй эхилһээр Ивалгын дасанда уласай һургуулинууд хоорондын түрүүшын мүрысөөнүүд арбан һарын 20-до үнгэрбэ.

Мүрысөөндэ ородог бүхы зүйлнүүдээр тэмсээнүүд үнгэржэ, шангай һууринууд иигэжэ гараа гэбэл:

 

БУРЯАД ХЭЛЭН. Эндэ мүнөө жэл мүрысөөнүүд түрүүшынхиеэ ондоо, шэнэ гуримаар үнгэржэ, шангай һууринууд олгогдонгүй, һургуулинуудай дундаһаа 7 эрхим бүлэгүүд элирһэн байна. Нэрлэбэл:

= Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

= Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули

= Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

= Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

= Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 2-дохи бүлэг

= Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

= Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг

III ҺУУРИ Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Тэкчинова Арюна, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Бутитова Дарису, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Будадоржиева Вика, Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули

 

МОДОШО ДАРХАН

I ҺУУРИ Бадмаев Заято, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Ринчинов Буянто, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Бальжинимаев Сультим, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг

II ҺУУРИ  Жамсуев Гарма, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыбденов Буянто, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ Дондокова Соелма, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Аранжапова Ирина, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Нанзатов Зоригто, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

«ИНФОРМ-ПОЛИС» СОНИНОЙ УРИЛДААН

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда һургуули 

III ҺУУРИ Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

 

 

 

Эсэстээ энэ үдэр мүрысөөнүүдтэ хабаадаһан һургуулинууд ямар дүн харуулжа гараа юм гэбэл:

 

һуури Һ у р г у у л и оноо
1 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 114,3
2 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 108
3 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 93,5
4 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 93,3
5 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 91
6 Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули 87,75
7 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 2-дохи бүлэг 82,1
8 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 80,25
9 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 80
10 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 78,8
11 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 78,5
12 Мухар-Шэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 77,5
13 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 77,5
14 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 76,1
15 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 74,5
16 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 74
17 Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули 71,75
18 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 70,5
19 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 68,75
20 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 66,9
21 Түнхэнэй  аймагай Толтойн дундa hургуули 66,7
22 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 66,5
23 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 66
24 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 65,5
25 Ахын аймагай Сорогой интернат-һургуули 65
26 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 65
27 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 62
28 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 61
29 Ахын аймагай Саянай дунда һургуули 58,5
30 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 57
31 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 54
32 Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай нэгэдэмэл «Тэрэнги» бүлэг 51,15
33 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 48
34 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 48
35 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 44,7
36 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 43,6
37 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 38
38 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази 37
39 Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули 36
40 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 35,8
41 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 34,6
42 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 26
43 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 25
44 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 24
45 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 21
46 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 20,5
47 Улаан-Үдэ хотын 12-дохи дунда һургуули 20
48 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 16
49 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 15,75
50 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг 15,5
51 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуулиин 2-дохи бүлэг 15,5
52 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 7,5
53 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 4,75
54 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 4-дэхи дунда һургуули 3

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog 19

 Фоторепортаж https://vk.com/club75892182?z=album-92531215_248297469

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!