БЛИЦ-УРИЛДААН. 36-дахи наадам

БУДДЫН ШАЖАН

Блиц-асуудалнууд

Буддын шажан тухай ойлгосо үргэдхэлгын даабари: нэгэ-хоёр үгөөр харюусаха, блиц-асуудалнуудта харюу бэшээд эльгээхэ

 

 1. 108 субарга хаана, ямар дасанай дэргэдэ бүтээгдэнхэйб?
 2. Зандан Жуу бурхан үндэрөөрөө хэды метр, хэды сантиметр бэ?
 3. Дэмшэг Сүмэ, Үүдэн Сүмэ, Эхын умай, Загуурдиин хабсагай гэхэшэлэн үргэлэй ехэ газарнууд хаана бииб?
 4. Сэлэнгын аймагай Хонин Нюга нютагһаа хэды Хамба Ламанар гарааб?
 5. Шажанай ёһо сахижа, богони саг соо мяха эдингүй байхые юун гэхэб?
 6. Буряад уран зохёолой дээжэдэ ородог «Бэлигүүн толи» гэһэн мэдээжэ зохёол хэн бэшээб?
 7. Дасанай жаяг журамые наринаар сахидаг лама.
 8. Буддын гүн бодолоор эгээн үндэр эрдэмтэй ламанарай нэрэ зэргэ.
 9. Үбшэнһөө, муу заяанһаа хамгаалдаг Буддын шажанай һүлдэ тэмдэг.
 10. Буддын шажанай найман һүлдые суг зураһан зурагые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 11. Дасанай мүнгэн сангай түлөө харюусагша лама.
 12. Дасанда хуралай болоходо тон түрүүн эхи татажа, ном уншадаг шанга хоолойтой лама.
 13. Дасанда һуудаггүй, хүдөө нютагта байдаг лама.
 14. Дасангай гол үүдэндэхи үндэр хэрэлсы.
 15. Дабаанай орой дээрэ үргэл үргэхэдөө зогсодог газар.
 16. Хоёр-гурбан метр утатай бүреэ юун гээд нэрлэдэг бэ?
 17. Бурханай ном хадагалаад байдаг модоор хэһэн хайрсаг.
 18. Эрдэм бэлиг үгэдэг бурхан.
 19. Зандан модоор һиилэжэ бүтээһэн Будда бурханай дүрэ.
 20. Бэеын элүүрые сахидаг бурхан.
 21. Бурханай урда зула бадарааха амһарта.
 22. Дасангай оройн эгээн дээрэхи гоёолто.
 23. Оросой хэн хатанай зарлигаар Буддын шажан Буряадта дэлгэржэ эхилээб?
 24. Дасангуудта нэгэ жэлэй туршада хэды ехэ хуралнууд үнгэрдэг бэ?
 25. Үхибүүнэй түрэхэдэ, нэрэ үгэһэн ламые хэн гэдэг бэ?
 26. 60 жэлэй ехэ дүхэригые юун болоно гэдэг бэ?
 27. Эхын жаргал олгодог, уран бэлиг үршөөдэг шэдитэй бурхан.
 28. Бурхан Багшын һургаалай нэбтэрхы толи гэдэг «Ганжуур» ном хэды ботитойб?
 29. Сэлэнгын аймагай Талын Харгана һууриндахи бурханай ордон нэрлэгты.
 30. Манжушри бурханай Ордон хаана оршоноб?
 31. Дасанай эгээл дээдэ тушаалтай лама.
 32. Хоёрһоо дүрбэ метр хүрэтэр утатай хадагые ямар хадаг гэхэб?
 33. Зурхайн тоогой ёһоор 12 жэл, хэды мэнгэ бии гэдэг бэ?
 34. Монгол литээр һарын 8, 15, 30-най үдэрнүүдые ямар үдэр гэдэг бэ?
 35. Досоонь санзай хэжэ ууюулдаг амһарта.
 36. Дасан, субарга нара зүб тойроод ябажа, буян олохо аргые юун гэдэг бэ?
 37. Арһаар бүриһэн, сохижо абяа гаргадаг хүгжэмэй хэрэгсэл.
 38. Этигэлэй Хамба хэды дугаар Хамба лама байһан бэ?
 39.  Ламанарай үгэ буляалдаан, диспут.
 40. Буддын шажантанай ехэ бүлгэм.
 41. Хамба ламанарай түрэһэн тоонто нютагуудта юу бүтээжэ дурасхаалынь мүнхэлдэг бэ?
 42. Бурханаа досоонь тахяад байдаг модон шэрээ.
 43. Маани уншахада хэрэглэдэг тоолуур.
 44. Бурханай ном орёодог торгон гадар.
 45. Хуралай үедэ ламанарта сай баридаг ёһо.
 46. Живаа маани гэхэдээ, хэды тоо тухай хэлэгдэнэб?
 47. Хэнгэрэг сохидог тусхай модон.
 48. Дасанһаа залуулһан, хүзүүндээ зүүдэг, уншалгатай ооһорые юун гэдэг бэ?
 49. Үндэр зиндаатай ламанартай ошожо уулзаха гэхэгүй, харин . . .
 50. Мүргэлэй үедэ гурим тогтоохын тула ламанарай баридаг модон таяг.

 

 

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!