БЛИЦ-УРИЛДААН 2

БЛИЦ (САХИЛГААН)-УРИЛДААН

НЭГЭДЭХИ ХУБИ

НЮТАГТАА НЭРЭТЭЙ, АРАДТАА ХҮНДЭТЭЙ

 

 №

А  С  У  У  Д  А  Л

1 Буряад Уласай арадай поэт, түүхын эрдэмэй кандидат, Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат. Аха нютагһаа уг гарбалтай бэлигтэн.
2 Баргажанһаа гарбалтай СССР-эй арадай артистын нэрэ Буряадай оперо болон баледэй театрта олгогдонхой. Тодорхойлогты.
3 1702 ондо Галзууд угай хэн удамаршын хүсэлөөр хори буряадуудай делегаци I Пётр хааниие бараалхажа ерээ һэн бэ?
4 Уран зохёолшод Барас Халзанов, Даша Дамбаев, Дамба Дашинимаев гэгшэд нютагаараа хаанахиб?
5 Хэжэнгэ нютагай мэдээжэ бэлигтэн: Бау Ямпилов, Жигжит Батуев – мэргэжэлээрээ хэд бэ?
6 Прозаик Ким Балков, поэдүүд Михаил Шиханов, Анатолий Щитов гэгшэдэй тоонто нютаг нэрлэгты
7 1932 ондо Хурамхаанай аймагай Угнаасай нютагта түрэһэн поэт, драматург, публицист, олониитын ажал ябуулагшые нэрлэгты.
8 Сэлэнгын аймагай Загастайн-Адаг нютагай бурха зурадаг мэдээжэ уран зураашан хэн бэ?
9 Нэгэ нютагһаа гараһан уран зохёолшод Андрей Румянцев. Константин Карнышев, Ольга Серова. Нютагынь нэрлэгты.
10 Буряадай дасангуудай эгээ түрүүшын Хамба ламаар томилогдоһон . . . Сэлэнгэ нютагһаа гарбалтай санаартан.
11 Исай Калашников, Виктор Носков, Гунга Чимитов, Баир Эрдынеев гэгшэд ямар нютагайб?
12 Буддын шажантанай Хамба ламын тушаалда 19 жэл соо һууһан, Сэлэнгэ нютагһаа гарбалтай хүн
13 Бэшүүр нютаг тоонтотой, Россиин габьяата артистнар эгэшэ дүү Ольга Аюрова Валентина Цыдыпова хоёр ямар мэргэжэлтэйб?
14 Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, Доржо Банзаров тухай гурбан ехэ зохёол бэшэһэн, Загарай нютагһаа гарбалтай бэлигтэн. Нэрлэгты
15 Ивалгаһаа гарбалтай энэ бэлигтэй поэдэй нэрэ республиканска хүүгэдэй библиотекэдэ үгтэнхэй . Тодорхойлогты.
16 Зэдын Бага-Нарин һууринда түрэһэн Буряадай арадай поэтесса. . . хэн бэ?
17 Санага нютаг тоонтотой бэлигтэй поэт. журналист Мэлс Жамьянович. . .     обогынь нэрлэгты
18 Загарайн Шэнэ-Бууса нютаг тоонтотой Гомон дасанай ламанарай дундаһаа түрүүлэн геше-һаарамбын зиндаада хүрэһэн лама
19 Буряадтаа суутай уран зохёолшод Дондог Улзытуев, Цырен-Дондог Хамаев гэгшэд нэгэ нютаг тоонтотой, нэрлэгты
20 Сэлэнгын буряад-монголшуудай түрүүшын тайшаа хэн байһан бэ?
21 Хяагтын аймагай Хилганата нютагта түрэһэн, «Байгал» театрай солист ябаһан, Россиин габьяата артист. . .  хэн бэ?
22 Түбэд эм буйлуулха, залаха, үбшэнтэниие эмшэлхэ талаар мэдээжэ болоһон уран зурааша, арадайнгаа түүхэ, ёһо заншал шэнжэлэгшэ, . . . Оронго нютагһаа гарбалтай хүн
23 Аха нютаг тоонтотой, Цырен Шагжинай “Будамшуу”гэжэ зүжэгтэ Пиглайн болон бусад олон рольнуудые амжалтатай гүйсэдхэгшэ, Россиин арадай артист. .   хэн бэ?
24 «Баргажанай буряадай түүхэ бэшэгэй» автор. Баргажан буряадуудай ахамад тайшаа байһан хүн
25 Ивалгын аймагай гимн болоһон “Ивалгамни”гэжэ дуунай автор хэн бэ?
26 Буряадтаа суутай дуушад: Чимита Шанюшкина, Саян Раднаев, Владимир Буруев, Бадма Балдаков, Софья Данзанэ – булта нэгэ нютагһаа гараһан бэлигтэн. Нютагынь нэрлэгты. . .
27 Суута мэргэн. Советскэ Союзай Герой Жамбал Тулаев хаанахи хүн бэ?
28 Сэлэнгын аймагай Дэбээн һуурин тоонтотой эсэгэ хүбүүн Дамирановууд Буряад орондоо хэд гэжэ алдаршааб
29 СССР-эй арадай артист, Буряадай, Россиин Гүрэнэй шангай лауреат, бэлигтэй дуушан, Зэдын Дээдэ-Тори нютаг тоонтотой хүн . . . Хэн бэ?
30 Хяагтын аймагай Ехэ-Нуга нютагта 1905 ондо түрэһэн ниитын мэдээжэ ажал ябуулагша, монгол  Соёл болбосорол шэнжэлэгшэ, академик . Энэ хүнэй нэрэ бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ болонхой юм . Хэн тухай хэлэгдэнэб?
31 Эрхүү можын Алайрай Нэгэдэ һууринай хэн тамиршан түрүүшын буряад олимпиец гэжэ тоологдодог бэ?
32 Россиин гурбадугаар чемпион, 2 удаа дэлхэйн чемпионадта мүнгэн медальда хүртэһэн Баргажанай барилдааша басаган хэн бэ?
33 2008 оной Бээжэнэй (Пекинэй) Олимпиадада хүрэл медаль абаһан хэн бэ?
34 300 гаран нухэдөө, дайшалхы корабль абаржа, баатаршалга гаргаhан залуу буряад хүбүүн, сэрэгшэ, Россиин герой
35 Дэлхэйдэ мэдээжэ болоhон буряад уран дархан, скульптор
36 Буряад Республикаhаа Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын дайнда баатаршалга гаргаhан хэды геройнууд бэ?
37 Эдиршүүлэй дунда барилдаагаар Олимпиин чемпион.
38 Буряадай түрүүшын киноактёр, ”Потомок Чингисхана” гэһэн кинодо наадаһан хүн
39 Лариса Сахьянова гансашье Буряадтаа бэшэ, харин бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ болоһон…. .  Хэн бэ?
40 Мэдээжэ “Тоонто нютаг” гэһэн дуунай үгын автор, Мухар-Шэбэрэй Хушуун-Үзүүр нютагһаа гараһан бэлигтэн
41 «Хамаг Монгол» гэhэн ехэ проектын эдэбхитэй гэшүүн, буряад дуушан
42 Басагадай барилдаагаар Олимпиин нааданда 3-дахи шангай hуури эзэлэгшэ
43 Н. Дамдинов, Г. Чимитов, М. Самбуев – хэд болоноб?
44 Чингис Шенхоров, Солбон Ринчинов, Баир Гармаев гэгшэд ямар бэлигээрээ арадтаа суутай болонхойб?
45 Буряадай түрүүшын Уласхоорондын гроссмейстер, 2 удаа Европын чемпион эхэнэр шатаршан
46 Жамбал Тулаев, Владимир Борсоев, Сэрэн-Даша Доржиев гэгшэд хэд болоноб?
47 Лопсон Тапхаев, Балдан Ябжанов, Ардан Ангархаев нэгэ нютагһаа гараһан уран зохёолшод . Хаанахиб?
48 Буряад барилдаагаар арадтаа мэдээжэ болоһон Сэлэнгын Ноёхон нютагай бүхэ
49 1964 ондо Токиодо үнгэрһэн олимпиадада боксоор  2-дохи һуури эзэлһэн Боохон нютаг тоонтотой тамиршан хэн бэ?
50 Һасаран Линховон – СССР-эй ардай артист, Буряад ороной үндэр солотон нютагаараа хаанахи хүн байһан бэ?
51 Дүрбэ удаа Олимпиин нааданда хабаадаһан Захааминай Үлэгшэн нютагһаа урган гараһан һур харбагша хэн бэ?
52 Сэлэнгэһээ дүн хамта хэды Хамба ламанар гараһан бэ?
53 Хамба ламанар Лубсан-Нима Дармаев, Чой Василиин гэгшэд нэгэ аймагайхид. тодорхойлогты, ямар?
54 Манай Буряад орондо Джарун-Хашорай субарга ямар нютагта байдаг бэ?
55 Дуу хатарай “Байгал”театрай директор. хореограф, уран найруулагша Түнхэн нютагһаа гараһан бэлигтэн . Хэн бэ?
56 Бандида Хамба лама гэһэн үндэр зиндаа хэнэй оролдолгоор олгогдодог болоһон бэ ?
57 Буряадай түрүүшын дасан барилгада хэнэй оруулһан аша габьяа сэгнэшэгүй ехэб?
58 Эрхүү можын Захали тосхондо түрэһэн багша, этнограф. эрдэмтэн, энэ хүнэй нэрэ Буряадай түүхын музейдэ олгогдонхой. тодорхойлогты
59 Улаан-Үдэ хотын гол үйлсэнүүдэй нэгэндэ Андрей Модогоевой нэрэ үгтэнхэй. Энэ хүн хэн байһан бэ?
60 Зэдын Үшөөтэй нютаг тоонтотой , Зүүн зүгэй ардуудай хэлэ, түүхэ шэнжэлэгшэ , Буряадай түрүүшын эрдэмтэн хэн бэ?
61 Буряадай эгээ түрүүшын эхэнэр ирагуу найруулагша (поэт) Нэрлэгты
62 2013 ондо Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагта хэн поэдэй нэрэмжэтэ музей-бууса нээгдэһэн бэ?
63 Хэжэнгэ нютаг тоонтотой , ”Бэлигэй толи” найруулһан дооромбо лама хэн бэ?
64 12 жэлэй туршада үнгэржэ байһан Этигэл Хамбын наадануудта хэдэн удаа абарга болоһон Баргажан нютаг гарбалтай бүхэ хэн бэ?
65 Улаан-Үдэ хотодомнай Василий Хантаевай, Базар Ринчиногой, Иван Чертенковой, Илья Балдыновай болон бусад габьяатанай нэрэтэ үйлсэнүүд олон. Эндэ нэрлэгдэһэн зон хэд болоноб
66 Янжима бурханай дүрэ хаана, ямар нютагта тодорон гарааб?
67 Зэдын аймагта мүнөө үедэ хэды дасангууд бииб?
68 Шумааг, Жэмһэг, Хонгор-Уу ла, Туран гэһэн эмтэй домтой аршаантай нютаг нэрлэгты
69 Хүннүүдэй бууса (Гуннское городище) гэжэ нэрлэгдэһэн түүхын хүшөө Буряад ороной али нютагта олдонхойб?
70 Буддын шажанай нангин шүтөөн Зандан Жуу бурханда мүргэхэ гэбэл, хайшаа зорихобта?

 

ХОЁРДОХИ ХУБИ. ЭХЭ НЮТАГ

1 Буряад орон урда зүгhөө ямар гүрэнтэй зэргэлнэб, хүршэб?
2 Байгал далайда хэды гол горход ородог бэ?
3 Улаан-Үдэ хото анхандаа юун гээд нэрлэгдэдэг байгааб
4 Буряад Улас хэды аймагуудтайб?
5 Сэлэнгэ мүрэн эхиеэ хаанаһаа абадаг бэ?
6 Улаан-Үдын талмайнууд дээрэ тогтоогдоһон скульптуранууд “Эхэ Буряад”, ”Мэргэн” , “Гэсэр” г. м. нэгэ авторай бүтээлнүүд. Нэрлэгты
7 Буряад орон ямар республикатай хүршэб?
8 Ямар аймагта нютагай уран зохёолшодто зорюулһан Уянгын сэсэрлиг бииб?
9 Байгал далайн утаниинь хэды модо (км) болодог бэ?
10 2016 ондоУлаан-Үдэ хотын тогтоһоор хэды жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэхэнь бэ?
11 Байгал далайн эгээ гүнзэгы газарынь хэдыб?
12 Буряад орондо хэды хото городууд бииб?
13 Хёлго мүрэн ямар аймагуудай дэбисхэр дээгүүр урдан гарадаг бэ?
14 Дэлхэй дээрэ эгээл ута үйлсэтэй һуурин гэжэ суутай нютаг Буряадта бии. Нэрлэгты
15 Витим мүрэниие ондоогоор юун гээд нэрлэдэг бэ?
16 Троицкосавск хото (Хяагта) хэды ондо тогтоһон бэ?
17 Дээдэ-Үдэ хэды ондо Улаан-Үдэ болгон хубилгагдааб?
18 Мүнхэ Сарьдагай үндэрынь хэды бэ?
19 Байгал далай дээрэ 20 гаран олтирогууд бии. Эгээл томо олтирогынь нэрлэгты , , ,
20 Ойхон олтирогой утаниинь хэды модо болодог бэ?
21 Байгал шадар 2 заповеднигууд тогтоогдонхой, нэрлэгты
22 Ямар нютагай ууланууд бэ:Будалан, Саханай, Пүнсэг, Хаан, Алхана, Согто?
23 Эдэ аймагуудай нэрэ буряадаар нэрлэгты: Красночикойский, Калганский
24 Буряад орндомнай хэды хотын түхэлэй тосхонууд бииб
25 Буряадтамнай хэды хүдөө һууринууд бии гэжэ бүридхэлдэ абтанхайб?
26 Сэлэнгэ мүрэн хэды модо зайда Буряадай дэбисхэр дээгүүр урданаб?
27 Галуута нуурай утань хэды модо (км) болодог гэжэ тоологдодог бэ?
28 Витимэй үргэн талаһаа эхиеэ абаһан Үдэ гол хэды модо зайда урдадаг бэ?
29 Хёлго, Сүхэ мүрэнүүд эхиеэ Шэтэ можоһоо абаад, Буряадай талаар урдахадаа, Сүхэ 769 модо гатална, харин Хёлго хэды модо (км. ) урданаб?
30 Галуута нуурта 9 гол шудхан ородог, нэгэ гол урдан гарадаг, нэрлэгты. . .

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!