Этигэл Хамба Лама буян тухай. XVIII наадам

 1. Шэдитэй хүндэ шүтээнинь буянаар зохилдожо ойртоно
 2. Бурханай тэмдэгээр Соёмбо буянай гэрэл ехэтэй
 3. Сэдьхэлээс элдэб үнгээр сасарсан гэрэл – энэ дэншигэй абяан мэтэ буянай үрэ шэмэ?
 4. Тахил үргэхы сэгнэгшэ хүн саглашагүй буянтай
 5. Өөрын буянай үйлэ хэрэгтэ хүнээс бү асуу
 6. Буянтай болохын түлөө үдэртэ нэгэ саг дуугүй байгты?!
 7. Халуун бэшэдэ бороо ороходонь, буянай за.
 8. Тахилай үүлэн байгуулхада үлзы жэгдэрүүлхэ буян
 9. Нүгэлтэй газарта хүн буянаараа хоосон шанарта хүрэхэ
 10. Харгы үргэлжэ сэбэрлэгты
 11. Сүнэс буляахаар Эрлиг Хаанай ерэхэдэнь, танай буян хамгаалха!
 12. Деважинда ябаха сагта буянай суглаан хэрэгтэй болохо
 13. Буянтай газартай болсон хүн сахюусан мэтэ үргэл абаха
 14. Мүргэхын түлөө өөрөө ерэхэдэ, буянай хүшэ хэрэгтэй
 15. Буян хүнии буруу замаас гаргаха
 16. Зүб түлэблэхэдэ буянай аша байна
 17. Хүл дээрэ бодохын түлөө 10 буян ехэ шухал юм
 18. Буян судар хоёр энэ үйлын олзо
 19. Удаан насалжа, өөрын буянаар баярлагты!
 20. Сагаан ямаанай сүү үргэхэдэ, энэ буянай үрэ болохо
 21. Зула бадархын үзэжэ, буянтай болохо
 22. Огторгойдо сагаан гэрэл ялархада, энэ 10 буянай тэмдэг
 23. Буян олосон хүн ехэ хүшэтэй!
 24. Буяниие үнэн мэдэсэн хүнэй ухаан хүхэ гэрэлтэй болодог

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!