Цырен-Намжил Очировай зурагууд

  1. Малайнгаа хойноһоо зориһон хүгшэн

2. БАТЗ (БАМ)-ай Буряад Монголдохи хэһэгэй барилга түгэсхэлдөө дүтэлбэ

3. Хадагаар золгобо

4. Талын уулзалга (хоёр үбгэд)

5. Геологшон тамхяар борсо андалдажа байна

6. Уулын хүндэ

7. Дэнсэмаа

8. «Аламжа мэргэн» үльгэрэй удхаар

9. Манжын сэрэг Шэлдэй зангиие саазаар абахань

10. Хирпиисэ барилга

11. Ангуушан Хара хүбүүн Дэлгэр

12. Буряадууд Сагаан хаанай албатантай анха түрүүшынхеэ уулзаба

13. Боролдойн нүүдэл

14. Хадаг табилга

15. Зүлхэ мүрэндэхи эвенкын бууса

16. Ангаһан аяншада айраг уулгана

17. Бүртэ шонын Байгал шадархи бууса

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!