Тест XI наадам

«Будаадын шажантанда дурасхал болохо бодолнууд, хэрэгтэй сургаалнууд.

Байгал үргэн далаймнай»

 Тест

 Хари газарта ябаһан хүн нэрэ алдараа алдангүй, элүүр мэндэ бусажа ерэхэ шадалтай болгохо субарга

а) XIV Хамба Лама Гуро Цыремпиловэй субарга (Загарайн аймаг)

б) ХIХ Хамба Лама Жамбал-Доржо Гомбоевой субарга (Агын тойрог)

в) IV Хамба Лама Данзан Дэмчиг Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

 

 1. Хүнэй амидаралда туһалдаг, баршад тодхорһоо аршалдаг 10 сахюусануудые нэрлэгты:

 

 1. Сагаан зааниие унанхай, дошхон дүрэтэй, бараан хүхэ зүһэтэй, зургаан мутортой, элдэб аюул гайһаа абардаг ямар сахюусанай үргөө Хяагтын Ранжун Маанида оршодог бэ?

а) Гомбо сахюусан

б) Сэндэма сахюусан

в) Намсарай ахюусан

 

 1. Усть-Ордагай дасан ямар сахюусантайб?

а) Чойжил сахюусан

б) Лхамо сахюусан

в) Очирвани сахюусан

 

 1. Загарайн Шэнэ Бууса нютаг тоонтотой, Балдан Брэйбун хиидэй Гомон дасанда гэбшэ Лхарамбын зиндаада хүртэһэн Лама

а) Түбдэн Нима

б) Сэрэнэй Даваа-Самбуу

в) Номтын Ринчин

 

 1. Энэ сахюусан Арьяабаала бурханай дошхон дүрэнь болодог…

а)Цамба

б)Гомбо

в)Улаан

 

 1. 2 сагаан заанай нюрган дээрэ зогсоһон , 6 мутортоо элдэб зүйлнүүдые барисан, сагаан зүһэтэй, баялиг, хүгжэлтэ үршөөдэг сахюусан

а)Очирваани

б)Гонгор

в)Гомбо

 

 1. Һама сахюусантай дасан нэрлэгты

а) Сээжэ-Бургалтайн дасан (Захаамин)

б) Хэжэнгын дасан

в) Сартуул-Булагай дасан (Зэдэ)

 

 1. Дэмчиг бурханһаа мүндэлжэ гарасан, 4 нюуртай, 4 мутортой Этигэл Хамбын болон Баргажанай дасанай сахюусан …нэрлэхэ

а)Намсарай

б)Ямандага

в) Шалши

 

 1. 9. Будда бурханай хүсэ элсүүлһэн, хүхэ үнгэтэй, баруун мутортоо ошор баринхай, зүүн мутороо зүрхэн руугаа шэглүүлһэн дүрэтэй, Саха-Яхадай дасангай сахюусаниие тодорхойлогты

а)Шагдар

б)Лхамо

в)Жамсаран

 

 1. Эбэртэй бухын толгойтой, бараан хүхэ үнгэтэй, баруун мутортоо ошор, зүүн мутортоо бугуули  бариһан энэ сахюусан Богдо Зонхобо бурханай гол шүтөөн болодог, тодорхойлогты 

а)Чойжил

б)Сэндэма

в)Лхамо

 

 1. Хэжэнгын Худанай дасанай лама Эрдэни-Хайбзун Галшиевай ном нэрлэгты

а) “Аршаанай дуһал”

б) “Оюун түлхюур”

в) “Бэлигүүн толи”

 

 1. Будда Манзашриин дошхон дүрэ (Бэлиг ухаанай Будда)Тамын эзэн-долоон дабхар газар доро оршожо, хамаг амитанай нүгэл буян илгажа байдаг сахюусан гэжэ нэрлэгдээ, тодорхойлогты

а)Жамсаран

б)Гомбо

в)Чойжил

 

 1. Будда Кашьяапын бэеһээ тодорһон эхэнэр сахюусанай үргөө Бүрин хаан уулада оршодог. Сагаан луу унаһан, хара хүхэ зүһэтэй, амитан зоной зоболон нимгэлдэг сахюусаниие нэрлэгты

а) Янжима

б) Сэндэма

в) Лхамо

 

 1. Алтан шаргал бэетэй,шэрүүн шарайтай энэ сахюусаниие дун сагаан арсалан дээрэ һуужа, баруун мутортоо Илалтын туг, зүүн мотортоо солонго-мангуст мэтэ арьяатаниие бариһаар зурагладаг

а) Шалши

б) Гонгор

в) Намсарай

 

 1. Ганжуурай 108 боти хадагалһан Шаргалжанай сахюусаниие нэрлэгты

а) Сэндэма

б) Намсарай

в) Шагдар

 

 1. Хари гүрэндэ элдэб тушаалда (дипломат мэтын) амжал татай ябахадаа, нютагай зоной түлөөлэгшын үйлэдэ ехэ дэмжэлгэтэй байлгаха субарга

а) ХIХ Хамба Лама Жамбал-Доржо Гомбоевой субарга (Агын тойрог)

б) XV Хамба Лама Цэнгужаб Баниевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

в) XII Хамба Лама Даши-Доржи Этигэловэй субарга (Ивалгын аймаг)

 

 1. Ольхон арал үргөөтэй, хуяг дуулгатай сэрэгшын дүрэтэй, улаан хубсаһатай, улаан нюуртай энэ сахюусан Будда бурханай сургаалай дамжур сахидаг мүн. Нэрлэгты

а) Шагдар

б) Жамсаран

в) Жигжид

 

 1. Буддын шажанай сургаал абагшадые хамгаалдаг, хүхэ бэетэй, саһата арсаланай толгойтой энэ сахюусанай үргөө Үзөөнэй дасанай дэргэдэхи Уржин Ханда һууринда оршодог юм. Нэрлэгты.

а) Янжима

б) Норжима

в) Сэндэма

 

 1. Хорюулай газарһаа зугтажа гараад, бүхы наһандаа мэдэгдэнгүй ябаха үйлэтэй боложо, Ногоон Дара Эхын 21 адиста хүртэжэ болохо субарга

а) VIII Хамба Лама Чой Василиин субарга (Зэдын аймаг)

б) ХХ Хамба Лама Жимбэ-Жамса Эрдэниевэй субарга (Агын тойрог)

в) XVIII Хамба Лама Еши-Доржо Шараповай субарга (Забайкалиин хизаар)

 

 1. Новосибирск хотын Буддын шажантанай ”Ринчин” бүлгэмэй сахюусаниие нэрлэгты

а) Һама сахюусан

б) Жамсаран сахюусан

в) Чойжил сахюусан

 

 1. Дархан урлал бүтээгшэдтэ, уран зохёолшодто, бэлигтэндэ дали жэгүүр үршөөдэг шэдитэй бурхан

а) Янжима бурхан

б) Сагаан Дари Эхэ

в) Ногоон Дари Эхэ

 

 1. Сарын гэрэл мэтэ сагаан шарайтай,баруун мутортоо мунхагые орилгаха һэлмэ, зүүн мотортоо эрдэниин зүйлөөр дүүрэн табаг бариһан энэ сахюусан Буддын шажанай сургаал дамжан абалгые сахиха уялга даадаг юм. Тодорхойлогты.

а) Цамба

б)Жигжид

в)Намсарай

 

 1. Абахагүй юумэ абаха, болохогүй юумэ бүтээхэ үйлэдэ хүртүүлхэ субарга

а) XIV Хамба Лама Гуро Цыремпиловэй субарга (Загарайн аймаг)

б) III Хамба Лама Жимбэ Ахалдаевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

в) IV Хамба Лама Данзан Дэмчиг Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

 

 1. Табангууд-Үчөөтэйн (Зэдэ) дасанай сахюусан?

а) Жамсаран сахюусан

б)Гомбо сахюусан

 

 1. Буряадай делегациин бүридэлдэ орожо, 2-дугаар Николай Хааниие Хаан шэрээдэ һууһанай ёһололдо хабаадаһан лама санаартан

а) Мүнхэ Лама

б) Соодой Лама

в) Дампил Лама

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!