Этигэл Хамбын сургаал XXIV наадам

 1. Этигэл Хамба Лама сэдьхэл ба энэрхы сэдьхэл тухай

 

 1. Эрдэм шинжэлгын ухаан болбосорол, сэдьхэлдэ хүрэжэ байсан хэрэг.
 2. Бурхантай сэдьхэлээс гараад, үнэншэ сэдьхэлдэ бүтэнэ.
 3. Энэрхы сэдьхэл үгэйдэ, абарха шадал үгэй.
 4. Энэрхы сэдьхэл мэдэбэл, үйлэ урамтай бүтэхэ.
 5. Сэдьхэлээр сэдьхэлэй үүдэ руу оробол, энэрхы сэдьхэл дуудана.
 6. Энэрхы сэдьхэлтэй болсон хүндэ, олон эрдэм хэрэггүй.
 7. Энэрхы сэдьхэлтэй хүн, залуу болодог!
 8. Дээдэ юүмэ, энэрхы сэдьхэлээр баригты.

 

 1. Этигэл Хамба Лама гүн ухаан ба ухаан тухай

 

 1. Ухаан сунгааха, Махасада ба Дагнисууд.
 2. Багтамжатай сэдьхэл дээдын орой, би үгэйе арилгахын түлөө гүн ухаан.
 3. Санаа сэдьхэлынь, ухаанай хизгаарта.
 4. Гүн ухаан холо гүнзэгы ба ехэ тула, дуган шажан ба сэргэжэ ядарха саг юм?
 5. Тодо сэбэр амидаралха газар олосон лама, гүн ухаан мэдэсэн.
 6. Яв юмын болбосоролдо, ухаан бэлиг түгэлдэр.
 7. Хүнэй ухаан эхи заха үгэй, саг хэмжүүр үгэй, зай забсар үгэй?!
 8. Одоо насандаа хубилажа ухаараад, бусаад эбдэрхэдэ абтахагүйн түлөө.
 9. Үгын удха мэдээгүй сээжэлдэхэдээ, балар аараг хоёр ухаанаа тэгшэрүүлхэ гүн ухаан?
 10. Мунхагай гэнжэ тасалдаг сэлмэ байна, үргэжэ шадабал аба.
 11. Ухаан бүхы бэе эзэлхэ бол ерэхэ түрэл үйлээс татан абаха!
 12. Хүнэй бэетэй болсоноо хүндэлсэн бол гүн ухаантай хүн.
 13. Ухаанда тодхор үгэй тула, нэгэ юүмэ тулаад ла байха?
 14. Гун ухаан – габалаас ехэ ягаан үнгэтэй юүмэ?
 15. Хүнэй ухаан 42 насанда, эгээ сайн байна.
 16. Хүшэтэй болохын тула, ухаанда одон барижа сураагты.
 17. Ухаан гэгээрэд, сэдьхэл уйдхарха.
 18. Хүнэй сэсэн, энэ хоосон шанарай байдал!
 19. Гүнзэгы ухаан, энэ ус мэтэ нэбтэржэ шингэнэ.
 20. Ухаантай хүн, нүгэлэй багадхаха үүдэтэй.
 21. Ухаанай хүшээр абахада, айха сэдьхэл шүтээн болохогүй.
 22. Бурхан байхын тула, сэсэн соогуур гараад ухаандаа шингээ!
 23. Хүни ганса ухаан, дээшэн үргэжэ шадаха!!!
 24. Ухаантай байхын тула, ухаан руу “Ом” үзэг сасаха.
 25. Убасага(обет на день), ухаан шинжэлхын тула.
 26. Энэдхэг эхнэрэй дохо дээрэхи тэмдэг, ухаантай байхын тула.
 27. Судар дуганай дотор адислахада, ухаанай гал бадарха.
 28. Толгойн хоер талада, ухаанаа тэгшэ баригты.
 29. Ухаанаас, гэрэл 1000 дахи ехэднэ.

 

 1. Этигэл Хамба Лама амарлингүй сэдьхэлэй тухай

 

 1. Сэдьхэл номгоруулхада, амитанай хэрэг бүтэнэ.
 2. Хүнэй толгойн дохоруу сагаан гэрэл оробол, хүн амгалан болохо.
 3. Эгээ үнтэй үргэл, хүнэй сэдьхэл амарлингүй болгоохын тула!
 4. Амарлингүй сэдьхэлтэй болохын тула, ондоо газар байсан бодолоо мэдээ.
 5. Будда Багшын сургаал, амарлингүй болохын тула.

 

 1. Этигэл Хамба Лама буян тухай

 

 1. 10 буян тогтохогүй бол хүн боложо шадангүй зобохын ехэ зоболон үзэхэ.
 2. Шаб байса хубсалсан хүн, буянай ашы зүб хэрэглэсэн үрэ бэетэй.
 3. Дотор гэрэлтэхэ бол буянай мүн шанар үзэгдэнэ.
 4. Буянай хүшээр, амитан бүгэдын хэрэг бүтэхэ.
 5. Буян бүхы сайн үйлэ хэрэгэй үндэс, гэгээрхын үндэс буян тула.
 6. Шэдитэй хүндэ шүтээнинь, буянаар зохилдожо ойртоно.
 7. Соёмбо, Бурханай тэмдэгээр буянай гэрэл ехэтэй.
 8. Сэдьхэлээс элдэб үнгээр сасарсан гэрэл, энэ дэншигэй абяа мэтэ буянай үрэ шимэ?
 9. Тахил үргэхы сэгнэгшэ хүн, саглашагүй буянтай.
 10. Өөрин буянай үйлэ хэрэгтэ, хүнээс бү асуу.
 11. Буянтай болохын түлөө, үдэртэ нэгэ саг дуу үгэй байгты?!
 12. Халуун бэшэдэ бороо ороходонь, буянай зай.
 13. Тахилай үүлэн байгуулхада, улзы жигдэрүүлхэ буян.
 14. Нүгэлтэй газарта, хүн буянаар ла хоосон шанарта хүрэхэ.
 15. Харгы үргэлжэ сэбэрлэгты.
 16. Сүнэс буляхаар Эрлиг Хан ерэхэдэнь, танай буян хамгалха!
 17. Деважинда ябаха сагта, буянай суглаан хэрэгтэй болохо.
 18. Буянтай газартай болсон хүн, сахюусан мэтэ үргэл абаха?
 19. Мүргэхын түлөө өөрөө ерэхэдэ, буянай хүшэ хэрэгтэй.
 20. Буян, хүни боруу замаас гаргаха.
 21. Зүб түлэблэхэдэ, буянай аша байна.
 22. Хүл дээрэ бодохын түлөө, 10 буян ехэ шухал юм.
 23. Буян ба судар хоер, энэ үйлын олзо.
 24. Удаан насалжа, өөрин буянаар баярлагты!
 25. Сагаан яманай суу үргэхэдэ, энэ буянай үрэ болохо.
 26. Зула бадархын үзэжэ, буянтай болохо.
 27. Огторгойдо сагаан гэрэл ялархада, энэ 10 буянай тэмдэг.
 28. Буян олсон хүн, ехэ хүшэтэй!
 29. Буяны үнэн мэдсэн хүнэй ухаан, хүхэ гэрэлтэй болодог.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!