Ород дуунуудые буряадаараа дуулая. Лудуб Очировай оршуулганууд

  1. В землянке

2. Илалтын удэр

3. Миллионы алых роз

4. Офицеры

5. С чего начинается Родина

6. Сүниин харанхы

7. Тохорюун

 

Тохорюунууд

Заримтыдаа санаан соом сэрэгчэд

Шусты талбайгаас бусаагүй тулд,

Манай газарт хэзээдч хэвтээгүйдээ,

Сагаан тохорюу болжо хубирлаа.

 

Үмэнэ сагаас тэдэн одоо хүртэр

Ниисэн, ниисэж бидэнд дуугаа үгдэг,

Энэ учраас хаа-яа уйдхартайгаар

Чимээгүй болж тэнгэр харан байдагүүдь?

 

Тэнгэрт ниисэн, ниисэж эсэсэн сүрэг

Үдрын эцэст ниисэн манан соо,

Тэднэй хооронд жижиг забсартайл

Энэ байр, магад, минии л болосуу.

 

Нэгэ үдэр тохорюун сүрэг дагаад,

Боро иимэл униарта би сэлэхэв,

Тэнгэрь дээрээс шувуу болжо дуудан,

Таанары хэны дэлхэй дээр үльдээгэв…

 

Заримтыдаа санаан соом сэрэгчэд

Шусты талбайгаас бусаагүй тулд,

Манай газарт хэзээдч хэвтээгүйдээ

Сагаан тохорюу болжо хубирлаа.

 

 

Ялалтын үдэр

Ялалтын үдэр, ямар холо байгаа биднээс,

Унтарсан түүдэгт нүүрс хайлсан шиг байлаа.

Шатасан замууд тоостой байгаад –

Бид энэ үдэр бүхы чадлаараа ойртуулаа!

 

Дабталга:

Энэ Ялалтын үдэр

Дариаар үнэрты,

Энэ баяр,

Санчиг дээрэ бууралтай,

Энэ жаргал,

Нюдэн соогоо нулимстай.

Ялалтын үдэр!

Ялалтын үдэр!

Ялалтын үдэр!

  

Үдэр шүни мартен зуухын үмэнэ

Эхэ орон нюдээ аниа үгэй.

Үдэр шүни хэцүү тулаанд байгаад –

Бид энэ үдэр бүхы чадлаараа ойртуулаа!

 

Дабталга

Эжи, амар мэндэ гээд, бултандаа бусаа үгэйдь …

Хүл нюсэгэн шүүдэр соогуур гүйхэл асамби!

Нэгэ түби, хагас дэлхэй гэшхэлжэ –

Бид энэ үдэр бүхы чадлаараа ойртуулаа!

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!