Ород дуунуудые буряадаараа дуулая. Лудуб Очировай оршуулганууд

  1. В землянке

2. Илалтын удэр

3. Миллионы алых роз

4. Офицеры

5. С чего начинается Родина

6. Сүниин харанхы

7. Тохорюун

 

Тохорюунууд

Заримтыдаа санаан соом сэрэгчэд

Шусты талбайгаас бусаагүй тулд,

Манай газарт хэзээдч хэвтээгүйдээ,

Сагаан тохорюу болжо хубирлаа.

 

Үмэнэ сагаас тэдэн одоо хүртэр

Ниисэн, ниисэж бидэнд дуугаа үгдэг,

Энэ учраас хаа-яа уйдхартайгаар

Чимээгүй болж тэнгэр харан байдагүүдь?

 

Тэнгэрт ниисэн, ниисэж эсэсэн сүрэг

Үдрын эцэст ниисэн манан соо,

Тэднэй хооронд жижиг забсартайл

Энэ байр, магад, минии л болосуу.

 

Нэгэ үдэр тохорюун сүрэг дагаад,

Боро иимэл униарта би сэлэхэв,

Тэнгэрь дээрээс шувуу болжо дуудан,

Таанары хэны дэлхэй дээр үльдээгэв…

 

Заримтыдаа санаан соом сэрэгчэд

Шусты талбайгаас бусаагүй тулд,

Манай газарт хэзээдч хэвтээгүйдээ

Сагаан тохорюу болжо хубирлаа.

 

 

Ялалтын үдэр

Ялалтын үдэр, ямар холо байгаа биднээс,

Унтарсан түүдэгт нүүрс хайлсан шиг байлаа.

Шатасан замууд тоостой байгаад –

Бид энэ үдэр бүхы чадлаараа ойртуулаа!

 

Дабталга:

Энэ Ялалтын үдэр

Дариаар үнэрты,

Энэ баяр,

Санчиг дээрэ бууралтай,

Энэ жаргал,

Нюдэн соогоо нулимстай.

Ялалтын үдэр!

Ялалтын үдэр!

Ялалтын үдэр!

  

Үдэр шүни мартен зуухын үмэнэ

Эхэ орон нюдээ аниа үгэй.

Үдэр шүни хэцүү тулаанд байгаад –

Бид энэ үдэр бүхы чадлаараа ойртуулаа!

 Дабталга

Эжи, амар мэндэ гээд, бултандаа бусаа үгэйдь …

Хүл нюсэгэн шүүдэр соогуур гүйхэл асамби!

Нэгэ түби, хагас дэлхэй гэшхэлжэ –

Бид энэ үдэр бүхы чадлаараа ойртуулаа!

 

ХАРАНХЫ ШУНИ – ТЁМНАЯ НОЧЬ

Шүниин харанхүй, ганса сумнууд талаар эшхэрнэ,

Ганса салхи утасаар шуудина, бүлэг мөчөдэй гялалзаан.

Шүниин харанхүйд, чи минь хайр мэдэнэб, нойр үгэй

Хүүгэдэй үлгы дээр нюусаар, чи нулимс аршана.

Ямар би хайртайб, гүнзэгы энхэрийн нюдэндэш!

Яаж би хүсэнэб, тэдэндэ налах мүнөө, уруулараа!

Шүни харанхүй, хайр минь хуваана бидны,

Бас зовуурьтай харанхы орон, бидны хооронд оршобо.

Би чамда этигэнэм, хайрата минии эхнэрэм,

Энэ этигэл, нады суманаас шүниин харанхыд аварна.

Би баяртайб, би тайван, үхэлтэй байлдаанд,

Мэднэм, хайраар нады угтахаш, надтай юуч болсон бол.

Үхэл айдас үгы, хэд дахин тэрэнтэй би уулзааб.

Тэрэ бас одоо ерээд, над дээр эргэнэ.

Чи нады хүлеэн, хүүгэдэй хажууд унтангүй,

Тиимэ тул, надтай ямарша юм болохогүй! – 3 дахин дабтаха

Брайван дасанай лама Гендунов Тумэн Буриад ФМ радионай хүтэлэгшэ алдарта Агатовай "Темная ночь" гэдэг дуунай үгэ оршуулсан. Базаров Балдан гуай аялгада тааруулсани Лудуб Очиров хүгжэмтэй гүйсэдхээ.Шүнин харанхуй ганса сумнууд талаар эшхэрнэГанса салхи утасаар шуудина, бүдэг мөчөд гялалзаан…Шүнин харанхүйд чи минь хайр мэдэнэб нойр үгэйХүүгэдэй улгы дээр нюусаар, чи нуламс аршана.Ямараар би хайртайб, гүнзыгэ энхэрийн нюдэндэшЯмараар би хүсэнэб, одоо налах тэдэндээ уруулараа….(налах-прикоснуться)Шүни харанхуй хайр минь хуваана бидныБас зовуурьтай харанхы орон бидны хооронд оршобо. (зовуурь — тревога)Би чамда этигэнэм хайрата минии эхэнэрэмЭнэ этигэл нады суманаас шунин харанхыд аварна…Би баяртайб, би тайван, үхэлтэй байлдаандМэднэм хайраар нады угтахаш, надтай юүч болсон бол.Үхэл айдас үгэй, хэд дахин тэрэнтэй би уулзаабБас тэрэ одоо над дээр эргэнэ…"Чи нады хүлеэн хүүгээдэй хажууд унтангүйТиимэ тул, надтай ямарша юм болохогүй." 3 дахи дабтаха.

Posted by Дамба Аюшеев on Thursday, August 23, 2018

 

 ГАЗАР ГЭРТЭ – В ЗЕМЛЯНКЕ

Түмэр зууханда гал сасарна,

Дабирхайнь нулимстай адлихан.

Газар гэртэ баян хуур дуулна

Чинии энеэмсэг, нүд тухай

(Һүүлшын хоёр мүрнүүд дабтагдаха)

Чам тухай бутнууд шивэнээ

Москвагай цастай газараар.

Би чамайгаа сонсохыг дууданам,

Яаж минии амьд авяам уйдхарна.

Чи мүнөө хололдоо, хололдоо,

Бидны хооронд, цастай цаснууд.

Чамд хүртэр хүрэхэнь, амаргүй,

Үхэлдэ абтахынь, амархан.

Баян хуур, эсрэг шуургын дуул,

Төөрисэн хувь заяагы дууд,

Намад хүйтэн гэртэ л дулаан

Чинии унтарахгүй дуранаар.

Түмэр зууханда гал сасарна,

Дабирхайнь нулимстай адлихан.

Газар гэртэ баян хуур дуулна

Чинии энеэмсэг, нюд тухай.

(Һүүлшын хоёр мүрнүүд дабтагдаха)

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!