51-дэхи наадам дүн

«Эхэ хэлэн – манай баялиг»

51эхи наадамай дүнгүүд

эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

 

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Будажапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

  1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Очирова Булаг Сэсэг, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Рабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 

 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ Ванчикова Камила,Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Данзанова Дарья, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

Тусхай шангууд:

— Базаржапова Одон Чимэг, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

Алтан Гэрэл Алтан Очир, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

– Мэндхуу Өсөхбаатр, Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази

  1. САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули

 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Балданова Дарима, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Буянтуева Янжима, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Дашиев Арья, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Менжиков Амур, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиев Бальжин, Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда һургуули

 

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Найданова Рэгзэма, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Очирова Булаг-Сэсэг, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Аюшеева Алина, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

  1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Долгорова Сэржэна, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дондокова Эржэна, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули

III ҺУУРИ Жимбуева Анжела, Захааминай аймагай  Хуртагын ба Үлэгшэнэй дунда һургуулиинуудай бүлгэм

 

  1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Баранзаева Намгар, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Аюшеева Алина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули

  1. ЭДИР ҮЛЬГЭРШЭД

I ҺУУРИ  Осодоев Даба, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цыренова Цыржима, Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули

III ҺУУРИ Наханцаков Михаил, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

1 һуури

2 һуури

3 һуури

Һуури Һургуули Оноо
1 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 93,6
2 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 89,7
3 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 89,6
4 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули 88,5
5 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 86,4
6 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 83
7 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 82,4
8 Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда һургуули 74,7
9  Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 73,2
10 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 72,3
11 Баргажанай аймагай  Баянголой дунда һургуули 68,2
12 Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули 67,5
13 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 64,9
14 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 64
15 Захааминай аймагай  Хуртагын ба Үлэгшэнэй дунда һургуулиинуудай бүлгэм 63,1
16 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 60,3
17  Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм 58,6
18 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 53,9
19 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу туб 50,6
20 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 38,3
21 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 35,3
22 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 27,3
23 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 26,1
24 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 22,4
25  Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 22,2
26  Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули 21
27  Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 20,5
28  Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази 18
29 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 13
30 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 11,9
31 Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули 9,5
32 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 9
33  Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 7,5

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 51 наадам итоги конечный

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!