Тест IX наадам

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

«Буддын шажанай нангин шүтөөнүүд, субарганууд, дасангуудай сахюусанууд»

ТЕСТ

 

1) Хаана ошожо, Бодисада Очирвани орондо нарин нягтаар мүргэжэ шадабал, дэлхэйн нюуса мэдэхэ аргатай, өөрынгөө шадал тэнхээ  сэргээхэ хабатай болодог бэ?

А) Отосон Хаанда, Хяагта

Б) Гандан дасан, Монгол

В ) Бүрин хаан, Зэдэ

 

2) Энэ нангин шүтөөндэ мүргэхэдөө, Будда бурхантай  ушаржа байнам гэжэ санан зальбарха, аба эжын намда  буян болон тус үйлдэсэниинь сайнаар бусаагааб гэжэ бодохо хүсэл түрэхэ. Хаана, ямар шүтөөн бэ?

А)Үүдэн Сүмэ,Алхана

Б) Зандан Жуу, Ярууна

В) Бурхан баабай,Түнхэн

 

3) Хэсүү, хүндэ байдалда ороод тэмсэхэдээ, өөрын юумэ алдангүй хадагалжа шадаха арга олгохо субарга

а) IV Хамба Лама Данзан Дэмчиг Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

б) I Хамба Лама Дамба-Даржаа Заяевай субарга (Хяагтын аймаг)

в) V Хамба Лама Данзан Гаван Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

 

4) Энэ үндэртэ гаража мүргэбэл, бүхы Буряадай 13 ехэ дасанай жиндаг зоной сэдьхэл баярлуулжа, эрэшүүлэй санасан хэрэгэй хурдан бүтэхэдэ тусатай байха. Тодорхойлогты

А) Бүрин хаанай Лхама сахюусанай орондо

Б) 108 субаргатай Анаагай дасанда

В) Сүүгэлэй дасанда

 

5) Дасангуудай сахюусануудынь  тодорхойлон тэмдэглэгты

А) Санагын дасан(Захаамин)            1) Чойжил сахюусан

Б)  Эрхүүгэй дасанЭрхүү)                 2) Жамсаран сахюусан

В) Эгэтын дасан (Ярууна)                 3) Һама сахюусан

 

6) Дасангуудай сахюусануудые  тодорхойлогты

А) Гэгээтэйн дасан (Зэдэ)           1) Һама сахюусан

Б) Хойморой дасан (Түнхэн)    2) Чойжил сахюусан

В) Сүүгэлэй дасан (Ага)            3) Жамсаран сахюусан

 

7) Хаана ошожо мүргөөд,ямар сахюусанһаа адис хүртэхэдөө,сэдьхэлдээ сүзэгтэй болохо эрхэтэй болодог бэ?

А) Сүүгэлдэ, Намнанай багшын субаргада

Б) Ташарта, Намжил Лайдаповай субаргада

В) Шаргалжанай Ганжуурта,  Намсарай сахюусанда

 

8) Хэнэй наринаар бүтээсэн бүхы шүтээнүүдтэнь сайнаар мүргэжэ шадабал,энэ Ламатай Диваажинда уулзаха эрхэ оложо болохобта?

А) Санжи Цыбиковэй

Б) Осор Будаевай

В) Данзан Дондоковой

 

9) Энэ ордондо шүтэн мүргэжэ байбал,ухаанай бэлиг абьяас хурса болоод тодорхо

А) Балдан Брайбун хиидэй Гомон дасанда

Б) Бүрин хаанай Һама сахюусанай орондо

В) Эргэ Бүргэдэй Бодисадба Манзашриин ордондо

 

10) Хоёр сахюусануудтай дасан нэрлэгты

А) Нүхэдэй дасан(Усть-Орда)

Б) Ивалгын дасан(Ивалга)

В) Зугаалайн дасан(Ага)

 

11) Сэрэгэй, сагдаанарай болон бусад хүшэтэнэй алба хаагшадай хамгаалалта болохо аргатай субарга

А) XXI Хамба Лама Мүнхэ Цыбиковэй субарга (Яруунын аймаг)

Б) II Хамба Лама Содномпэл Хэтэрхеевэй субарга (Хяагтын аймаг)

В) XII Хамба Лама Даши-Доржи Этигэловэй субарга (Ивалгын аймаг)

 

12) Энэ орондо  зальбираад,хоножо байбал,нүгөө түрэлдөөДиваажин , Гандан   болон бусад Бурханай орондо   түрэлөө олохо аргада хүртэхэт 

А)Талын Харганаагай Нирваанын орондо

Б) Нарин Асагадта,Чойнзон Юролтуевай субаргада

В) Манзашири бурханай ордондо

 

13) Энэ Багшын субаргада мүргэбэл,ядарган болон элдэб хүндэ рак мэтэ үбшэнһөө эдэгэжэ болохо

А) 1-дугаар Хамба Лама Дамба Даржаа Заяаевай субаргада

Б) 21-дугаар Хамба Лама Мүнхэ Цыбиковэй субаргада

В) Сүүгэл дасанай Намнаанай Багшын субаргада

 

14) Хаана ошожо, Дэмчиг Идамай орондо хүрөөд зальбархада,энэ жэлдээ бүтээжэ шадахагүй хэрэгүүдээ ядаралгүй  хойшолуулха аргатай болодог  бэ?

А)Ага, Алханада

Б)Хурамхаан, Барханда

В) Захаамин, Уран Дүшэдэ

 

15)  Хяагтын дасаниие түгэдөөр зүб нэрлэгты

А) Дэчен Рабжалин

Б) Балдан Брэйбун

В) Даша Лхундублин

 

16)  ………. …….. хүрэжэ мүргэбэл,танай сээжын санаа байсан зүрхэнэй  элдэбын үбшэн номгороод, сэдьхэл санаан тэгшэрхэ

А)Агын дасанда

Б)Алайрай дасанда

В)Сээжын дасанда

 

17) Наһанай һайн нүхэртэй боложо, һанаһан хэрэгээ бүтээхэ эрхэтэй болгохо субарга

 

А) XIII Хамба Лама Намжил Лайдаповай субарга (Сэлэнгын аймаг)

Б) XVII Хамба Лама Лубсан-Нима Дармаевай субарга (Зэдын аймаг)

В) IX Хамба Лама Чойдар Мархаевай субарга (Загарайн аймаг)

 

18) Энэ шүтөөнэй  Чойжон Гомбо сахюусанда  зальбираад, Бодисадба Арьяа баалын адис хүртэбэл, урда түрэлөө мэдэхэ, энэ насандаа ехэ буян олохо аргатай болохо 

А )Ранжуун Маанида

Б) Шаргалжанай “Ганжуурта”

В)Баян Мандалда

 

19) Эжы абаяа,ойро дүтынгөө зониие санаад ,мэндэшэлжэ  золгоходо, мүнөө хэжэ байһан ажал хэрэгтнай урагшатай болохо. Энэ нангин шүтөөн хаана байдаг бэ?

А) Сэлэнгын аймагай  Талын Харгана

Б) Санага ба Саана газарай Диваажин орон

В) Хяагтын аймагай  Эргэ Бүргэ һуурин

 

20) ”Гандан Шедувлин” Хурамхаанай   дасанай сахюусаниие нэрлэгты

а)  Шалши сахюусан

б) Жамсаран сахюусан

в) Очирвани сахюусан

 

21) Үхэлэй мүртэ ороод байхада, амидаралда бусааха, элүүр мэндэ болохын хүсэ оруулдаг субарга

А) XVII Хамба Лама Лубсан-Нима Дармаевай субарга (Зэдын аймаг)

Б) ХХ Хамба Лама Жимбэ-Жамса Эрдэниевэй субарга (Агын тойрог)

В) XXI Хамба Лама Мүнхэ Цыбиковэй субарга (Яруунын аймаг)

 

22) Хилгантын дасанай    субаргада мүргөөд, ямар Бурханай  адис хүртэбэл, өөрын зэмэ, мүн бусадай буруу үйлэнүүд засагдажа болодог бэ?

А)Базарсада бурханай

Б)Отошо бурханай

В) Абида  бурханай

 

23) 155 жэл соо Хамбын Хүрээнэй олон мянган лама хуварагуудай үйлэдэсэн буян мүргэл сэдьхэлдэтнай ойлгостой  боложо, баяр түрүүлдэг нангин шүтөөн газар нэрлэгты

А) Ивалгын дасанай   Жуд дуган

Б) Тамчын дасанай Цогчин ба Чойрын дугангууд

В) Агын дасанай Цогчин дуган

 

24) Гэр  бүлэ соохи, аха дүүнэрэй хоорондохи харилсаанай  муудабал, энэ субаргада ошожо мүргэхэдэ, эблэрхэ  хэрэгтэ  туһа үзүүлхэ аргатай юм. Нэрлэгты

А) Жаран Хашарай субарга

Б) Отошо бурханай субарга

В) Сагаан Дара эхын субарга

 

25) Эмэгтэй хүндэ эхын жаргал үзүүлхэ, абьяас бэлиг, эрдэм ухаа баяжуулха арга энэ шүтээндэ ошожо мүргэбэл олохот, тодорхойлогты

А) Зандан Жуу шүтөөн

Б) Сагаан Янжима шүтөөн

В )Соодой ламын субарга

 

26) Энэ газар  танда сэдьхэлэй,бэеын хүсэ үгөөд, байсан  нютагыетнай  ган гасуурһаа, газарай хүдэлөөнһөө, үер түймэрһөө аршалха аргатай. Ямар шүтөөндэ зальбархабта?

А) Угнасаа нютагай “Ерээдүй сагай дасанай газар”

Б) 1-дугаар Хамба Лама  Дамба-Даржаа Заяевай мүндэлсэн газар

В) Ольхон аралай  Жамсаран сахюусанай орон

 

27) Үндэр газарай шүтөөнүүдтэ гаража мүргэбэл, агаарайнь хүсөөр бэеынгээ гол эзэн-һүнэһэ мэдэрхэ арга олонот. Хаана оршодог шүтөөнүүд бэ?

А) Тамчын дасанай Цогчен ба Чойрын дугангууд

Б) Аха нютагай Ногоон, Сагаан  Дархиин шүтөөнүүд

В) Хонин Нюгын 4 мэлхэй, бахын шүтөөнүүд

 

28) Сэрэг болон хүсэн албатанай хэрэг үйлэдэ ехэ туһатай Улаан сахюусанай  үүргынь ойлгоод, хүндэ муу санангүй  ябахые заяадаг  энэ шүтөөн хаана оршодог бэ?

А)  Ольхон аралай Жамсаран сахюусан

Б) Ранжуун Мааниин Чойжон Гомбо сахюусан

В) Бүрин Хаанай Һама сахюусан

 

29) Хоосон шанар барихын эрхэдэ дүтэлхэ гэбэл, ямар газарта зальбаржа, ямар сахюусанай  адис хүртэхэ гэжэ оролдохоор бэ?

А) Жаран Хашарай субарга шүтээндэ

Б) Сүүгэл дасанай Намнанай багшын субаргада

В) Үржэн Хандын орондо,Сэндэма сахюусанда

 

30) Байца  гэжэ газарта хүрөөд,   Минтугба Буддын адистай шэмэгынь хүртэхэ    Будда Багшын  һургаал дэлгэрүүлхын түлөө  яажа зальбархаб?

А) Табан бурханай мутарта зальбарха

Б) Шаргалжанай “Ганжуурта” мүргэхэ

В) Сэндэма сахюусанай адиста хүртэхэ

 

31) Энэ дасанда хүрэжэ мүргэбэл, ухаан бодолтнай сэргэг,элдэб муу юумэндэ орохогүй аргатай байхат. Ямар дасанда?

А) Загастайн дасан

Б) Эгэтын дасан

В) Хойморой дасан

 

32) Энэ нангин шүтөөнһөө туса гуйжа байхадаа,энэ Багшадаа яажа ашыень харюулхаяа  бодохо, сэдьхэлэйнгээ нарин үзэгдэлые  тодоруулха  эрхэтэй болохо.  Хэн  Хамба Лама тухай хэлэгдэнэб?

А) Дампил Гомбоев Хамба Лама

Б) Чойдор Мархаев Хамба Лама

В) Даши-Доржо Этигелов Хамба Лама

 

33) Үншэн болоод, ядаран зүдэржэ ябаһан хүнүүдтэ ехэ туһа үзүүлдэг субарга

А) VII Хамба Лама Сэндэлэг Ванчиковай субарга (Сэлэнгын аймаг)

Б) XII Хамба Лама Даши-Доржи Этигэловэй субарга (Ивалгын аймаг)

В) ХIХ Хамба Лама Жамбал-Доржо Гомбоевой субарга (Агын тойрог)

 

34) Ламанарай сэсэрлиг гэжэ нэршэһэн  мүргэлтэ газарта зальбархадаа, өөрыгөө Буддын шажантанби гэжэ  сэдьхэлээрээ ойлгохо, шүтэхэ эрхэтэй болоно.  Энэ нангин сэсэрлиг хаана бииб?

А) Алайрта

Б) Баргажанда

В) Сэлэнгэдэ

 

35) Хонин Нюгын 4 мэлхи бахын шүтээнүүдтэ мүргэбэл, Анавад далайгаас луутай хамта хун шубуунай  сүрэг мэтэ ниидэн ерээд, мэлхэйн  ударидалгын буянгаар газар дээрэ гарахадаа, юу ойлгохо болоноб?

А) Энэ газар манай тоонто мүн

Б) Манай тоонто нютаг бэшэ

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!