Блиц-урилдаан. XVIII наадам

Блиц-турнир. Мэдэжэ ябаха ойлгосонууд

(жэл соо үзэһэнөө дабталга)

Угсаатанай бүлгэмүүдэй түлөөлэгшэд 2 минутын туршада олон асуудалнуудта зүб харюу үгэхэ гэжэ оролдохо. Асуудалнууд хүн бүхэндэ амяарлан үгтэхэ.

 1. Гэрэй ханануудайнь бодхоогдоод байһые юун гэдэг бэ? Гэрэй …
 2. Хүбүүнэй ашын үхибүүн . . .
 3. Хатаажа бэлдэһэн мяхан . . .
 4. Хүнэй шэхэнһээ нюдэн хүрэтэрхи яһан . . .
 5. Тоһондо хуурагдаһан талхан. . .
 6. «Хрусталь» гэхэдээ, буряадаар. . .
 7. 200 метрһээ дээшээ үргэгдэһэн газарые юун гэдэг бэ?
 8. «Ёрхо харбаха», «мори урилдааха» . . . ямар нааданай янзанууд бэ?
 9. Эхын аха дүүнэрһээ гараһан хүүгэд танда хэд бэ?
 10. Түрүүлэн ургадаг хабарай сэсэг . . .
 11. Хониной хотиргойдо шудхаһан шуһан . . .
 12. 200 метр хүрэтэр дээшээ үргэгдэһэн газарые юун гэхэб?
 13. Хүнэй нюдэн, шэхэн, хамар, хэлэн, арһан гээд, юунэй органууд гэдэг бэ?
 14. Арһа талхида хэжэ шудархые юун гэдэг бэ?
 15. «Журавль» гэхэдээ, буряадаар. . .
 16. Хоёр жэл болоһон хониной түл
 17. Хонин мөөрэдэг гү, али . . .
 18. Буряад гуталай хойто хашааһан . . .
 19. Эгэшын наһанай нүхэр танда хэн болоноб?
 20. Хүнэй түрэһэн газар. . .
 21. Амитанай хүл . . .
 22. Гарай табадахи хурган
 23. Басаган 10-15 наһа хүрэтэрөө хэды гэзэгэ зүүдэг байгааб?
 24. Хаб нохой гэхэдээ, бэеэрээ ямар нохой гэнэбиб?
 25. Сампиловай «Талын дуран» зураг дээрэ жэлэй ямар саг зурагланаб?
 26. Байгал далайн эгээл үргэн газарынь хэды модо (километр) болодог бэ?
 27. Сагаадай, Эреэгшэн, Улаагшан – нэрэнүүдээр юугээ нэрлэдэгбибди?
 28. Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэхи буряадуудай тоо хэдыб?
 29. Басагад 10 наһа хүрэтэрөө хэды гэзэгэ зүүдэг байгааб?
 30. Ирагуу найрагша Эрдэни Дугаров нютагаараа хаанахиб?
 31. «Байкальский осётр» холбуулал оршуулагты
 32. Байгал далай соо хэды түрэлэй загаһад амидардаг бэ?
 33. Бага үхибүүнэй хэдытэй болоходо, үһыень хайшалдаг бэ?
 34. Хори буряадай хэды эсэгэнэр гээд хэлэдэгбибди?
 35. Хүнэй амһарта бусаахадаа, . . . яаха хэрэгтэйб?
 36. Байгал далаймнай хэды ольтирогуудтайб?
 37. Турьядаг, заададаг амитан . . .
 38. Шубуунай хамар гэдэг гү, али . . .
 39. Миисгэй хэршэгэнэдэг, харин эреэн гүрөөһэн . . .
 40. Нэгэ жэлдэ түрэһэн зон хэд болоноб?
 41. Гуталай дээдэхи хуби
 42. «Ая ганга» гэхэдээ, нэгэ ургамал гү, али….
 43. Ямар амитан буйладаг бэ?
 44. Булжамуур жэргэдэг, шара шубуун. . .?
 45. Нарай үхибүү унтуулдаг орон . . .
 46. Эмэ тэмээн. . .
 47. Айлай дунда үри (үхибүүн) . . .
 48. «Удод» гэхэдээ, буряадаар . . .
 49. 60 жэлэй дүхэригые юун гээд нэрлэхэб?
 50. «Альган шаанги» – ямар удхатай холбуулал бэ?
 51. Эрхи хэды тоотойб?
 52. Хори буряадай дэгэлэй энгэр хэды үнгэтэйб?
 53. Нүгэл, буян хэды гээд хэлэгдэдэг бэ?
 54. Һүөөр хэгдэһэн эдеэгээ юун гээд хэлэхэб?
 55. Уһан сэрэгэй корабль, нүхэдөө абарһан сэрэгшэн, «Россиин Герой» . . .
 56. Дүрэһэн түлишын (түлеэнэй) үлэгдэл
 57. «Уур мунса» гэхэдээ, хоол бэлдэдэг хэды хэрэгсэл тухай хэлэнэб?
 58. «Бирюза» гэһэн шулууе буряадаар нэрлэгты
 59. Юумэнэй ута богониие, үргэн нариниие нэгэ үгөөр юун гэхэб?
 60. Гарай тэниилгэһэн хургануудһаа тохоног хүрэтэр зай. . .
 61. Хяагта хотын анхан нэрэ
 62. Шандаган бөөлэдэг, шоно яадаг бэ?
 63. «Долоон уулын саана» гэхэдээ, ямар удхатайб ?
 64. Буряад малгайн залаа дээрэхи мүнгэн гоёолто. . .
 65. Шэмхүүлһэн, заһагдаһан эрэ ямаан . . .
 66. Мүльһэнэй забһараар халин урдаһан уһые юун гэдэг бэ?
 67. Хүбүү басагаяа айл болгоһон гэртэхин хэд болоноб? . . .
 68. Зээнсэрһээ гараһан үхибүүд . . .
 69. «Летучая мышь» гэхэдээ, буряадаар. . .
 70. Гүүнһээ – унаган, гүрөөһэнһөө юун бэ . . .
 71. Үнеэнэй тугал, нохойн . . .
 72. Үнеэ һаадаг багахан модон хүнэг ондоогоор нэрлэгты
 73. Сорока гэхэдэ шаазгай, лебедь гэхэдээ буряадаар?
 74. Хадамда ошохо басаганда бэлдэһэн зөөри, мал юун гэдэг бэ?
 75. Эгэшэ дүү басагадай үбгэдые хэд гэхэб?
 76. Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуули хэнэй нэрэмжэтэб?
 77. Ургаша, эмнигшэ, уяашан . . . гээд, юунтэй холбоотой ажалнууд байхаб?
 78. Элдэб наһанай адуунһаа бүридэһэн бүлэг. . .
 79. Һургагдаагүй адууһые (мориие) юун гэхэб?
 80. Үүдэнэй хоёр хажуудахи модо (косяк) юун гэдэгбибди?
 81. «Шонын зуурамаар» гэһэн холбуулал ямар удхатайб?
 82. Усть-Ордын тойрог хэды аймагтайб?
 83. Нэгэ живаа гэхэдээ, хэды гэнэбибди?
 84. Багша, уран зохёолшо, Социалис Ажалай Баатар хэн бэ?
 85. 85. Улаан-Үдын анагааха ухаанай (эмшэдэй-медицинскэ) училищи хэнэй нэрэ зүүдэг бэ?
 86. Улаан-Үдэ хото хэды аймагтайб?
 87. Захааминай аймагай түб тосхон Санага гэхэдээ, зүб хэлээ гүб?
 88. Зурхайн хэды мэнгэ гэһэн ойлгосо бииб?
 89. Амаралтын үдэрнүүдые (сб, вс.) гарагай хэды гээд хэлэхэб?
 90. Нарин гэдэһэндэ шудхажа шанаһан адуунай шуһан
 91. Ирагуу найрагшад Даша Дамбаев, Барас Халзанов нютагаараа хаанахиб?
 92. «Хүхюу буряад» гэһэн нютаг можын урилдаан хэды дахин үнгэрөөб?
 93. «Торгово-развлекательный комплекс» гэхэдээ, буряадаар . . .
 94. Үүдэнэй хоёр можые холбоһон дээдэ талын модон
 95. Мори эмээлгүйгөөр унахые юун гэдэг бэ?
 96. Тэмээнэй нюрган дээрэхи хоёр обогор юумыень нэрлэгты
 97. Саһаар шэдэлһэн ехэ һалхи юун гэдэгбибди?
 98. Удаан бороо оронгүй, газарай хатахада юун болоо гэдэг бэ?
 99. «Халуун шулуу долёоһон» гэхэдээ, юун гэнэб?
 100. Хун шубуун улидаг, галуун яадаг бэ?
 101. Хулганын зулзаган, миисгэйн “котёнок” гэхэдээ юун бэ?
 102. Зурхайн «юһэн мэнгын» хэды мэнгэнь сагаан гэжэ тоологдоноб?
 103. Хүхы донгододог, харин элеэ . . .
 104. Һубарин ябаһан ашаатай олон тэмээдые юун гээд нэрлэдэг бэ?
 105. Шүдэлэн, зуһаг, тэхэ, һэрхэ – эдэ нэрэнүүд ямар амитанда хабаатайб?
 106. «Министерство» гэхэдээ, «яаман» гэнэ, «министр» гэхэдээ…
 107. Мори залаха ута хабтагар ооһор . . .
 108. Ородоор энэ шулуу «жемчуг» гэдэг, буряадаар нэрлэгты. . .
 109. Заһагдаагүй эрэ тэмээн. . .
 110. «Бойлторго», «хабидаа» , « эбэрдээ» гэһэн хэрэгсэлнүүд ямар малтай холбоотойб?
 111. Хайлаһан саһанай уһые нэгэ үгөөр юун гэхэб?
 112. Пихта буряадаар «жодоо» модон болоно, харин «осина» гэхэдээ . . .
 113. «Ама задагай» хүн гэхэдээ, ямар хүн гэнэбибди?
 114. Мэдээжэ «Тэхэ Бабанын түүхэ» бэшэһэн уран зохёолшон. . .
 115. Хотошо, хэрмэшэ, шандагаша гэхэ мэтээр ямар амитаниие нэрлэхэб?
 116. Алан Гуа дангина Барга баатарай аша, хэнэй басаган бэ?
 117. Солбон Ринчинов, Чингис Шенхоров, Дашинима Дугаров гэгшэд хэд бэ?
 118. Буряадай оперо болон баледэй театрта хэнэй нэрэ олгогдонхойб?
 119. «Kinder МУЗ Awards» – 2015 оной хит-парад эрхилһэн эдир дуушан
 120. 120. Ким Балков, Михаил Шиханов, Анатолий Щитов гэгшэд хаанахиб?
 121. Шираб Нимбуевай бэшэһэн «Тархайн хүбүүн. . .» хэн бэ?
 122. «Тэг» гэһэн үгэ хэды тоо тэмдэглэнэб?
 123. «Бүм» гэһэн тоо хэды гэнэб?
 124. Эрхы долёобор хоёр хургаяа тэниилгэжэ хэмжэдэг хэмжүүр юун болоноб?
 125. Буряадай ССР-эй 1991 оной январиин 11-нэй тогтоолоор энэ һайндэр хуулита болгогдоо. Ямар һайндэр?
 126. «Сэлэнгын монгол-буряадуудай түүхэ» 1868 ондо хэн бэшээб?
 127. Баргажан буряадуудай түүхын бэшэгүүд 19-дэхи зуун жэлдэ хэблэгдэһэн юм. Хэд бэшээб?
 128. Аха, Алайр, Түнхэн, Захааминда ажаһуудаг буряадуудай ехэнхи хубинь ямар угсаатан болоноб?
 129. «Эхирид-Булгад буряадуудай угай домог түүхэ» гэжэ һонин ном 1970 ондо хэблэгдээ авторынь нэрлэгты
 130. Хори буряадуудай угай бэшэгүүдые хэд зохёоһон бэ?

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!