Этигэл хамба ламын сургаалнуудһаа. XXIX наадам

 1. Байгал дасанай рабнай үргэсэндэ, абасан олосон ушарсан бүхэнь амитанай тусын тулада.
 2. Энэ дасан мэргэдын далай, гасаланаас гэтэлсэн тула.
 3. Дасанай тэлэг соо ажаллажа, хэлэнсэ түйдхэрээ наманшална.
 4. Янгаажан дасанда хүхэ хадаг бариха ёстой.
 5. Бэе үгэй болгоохын тулада, бэеэ дасандаа шэнгээ?!!
 6. Дасанда амгалан гоё бэшэ, хашаалжа бариха юүмэ(юумэ) үгэй тула.
 7. Шэдитэй гал бадархадань, Ивалгын дасан агаарта байна.
 8. Шэтын дасанай шүтээн — Сагаан Шүхэртэ.
 9. Ивалгын дасан ямар алдартай юм гэхэдэ, ламын утас эбдэрнэ.
 10. Ивалгын дасанаас, харгы зам эхилнэ.
 11. Сэдьхэлдэ 84000 согсосой тодхор байхадань, дасан энээниинь сайжаруулха үндэс мүн.
 12. Дасанда, дээдын үүдэ нээгдэхэ.
 13. Дуган дотор мүргэгты, дасанда бэшэ.
 14. Монгол угсаатан гал шанартай. Сэдьхэл амидарал хоёры холбожо , дээдэ амгалани эдлэнэ.
 15. Үлзытэ Дободо хэнээс абарал эрэхэ, (эрихэ) эрэхэ үгэй бол ялгаха ухаан хэрэгтэй.
 16. Отосан Хаанай эбэртэ Шоргоолжоной орондо Шэрнин сударта бисалгажа, бүхы юүмэ мэнэ шадахаш.
 17. Хадын ара доботой газарта уншалга бүтээгты, зандяа адислаад дээшээ тонилхын тулада.
 18. Талын Харганада, хүнэй хии морин шадалда ороно.
 19. Отосан Хаан, энэрхы сэдьхэлтэй байна.
 20. Найдан шүлэг мүнхэ Баян уула хайрлаа.
 21. Буриадай орон, Юлжан (объект).
 22. Хамба Ламанарай нютагай эрдэни, зүүн гартаа сэсэгтэй Лама.
 23. Захааминда Бурхан байсани, шара дээлитэй үбгэн мэдэнэ.
 24. Зэдын агуйда зула бадарна, тарниин удха мэдүүлхын тулада.
 25. Түнхэнэй хабсагай хадань “Алэй” гэжэ нэрэтэйдээ, дэлхэйн юүмэ.
 26. Этигэл Хамба Лама гурбан дабхар ногоон үнгэтэй дуган үзүүлээд: “Энэ Баргажанда байха естой” гэжэ айлдаа.
 27. Тэнэг ноён дэгэл урбуулжа үмэсөөд: “Бүхы юүмэ мэни буянаар” гэнэ.
 28. Дээрээс адис абаад бэедээ шэнгээжэ, тушаал дээшэлүүлхэ.
 29. Хуулиин ёс болохонь, гал сарнай тамгатай.
 30. Хамаг зөөри ноедой энгэртэ оробол, хангай дэлхэйгээ алдаха.
 31. Ноён болохо дуратай хүн, түмэр хүлэгэй цайтай сүр сүлдын заяа үгэй.
 32. В. Путин — тэнгэрин байдалтай шанга хүн.
 33. Хаан, үлигэр домог хөөрэжэ эхилээ.
 34. Бурхан харана гэхэдэнь, хуули хүндэлэгты.
 35. Этигэл Хамба Ламын сэнти, ноёдуудта шүтээн.
 36. Засаг элдэб байдаг, зүб тала руунь эргүүлжэ (эрьюулжэ)ойлгуулха хэрэгтэй.
 37. Гүрэнэй одон болон шагналынь, гүрэнэй шүтээн болгоохо.
 38. Юрэнхилэгшэ Медведев — Джовожин Гэгээн.
 39. Ноёноос айха үгэй хүн, Бурханда шүтөөд, хүндэ тусалдаг юм.
 40. Болбосролтой ноён мэхэлхэдэнь, сэдьхэл үгэй сууряанай саг.
 41. Ноен хүн зондо тусалха гэбэл, сахюусанда хандаха хэрэгтэй.
 42. Ноед ехэ юүмэ харанагүй, бүхы юүмэнь дугуйда тээгдэсэн ушараас.
 43. Арад зоной хүндэдхэлэй даатгалда, эрдэниин өчир. 26. 06. 2017 он.
 44. Отог табиха байна гэхэдэ шоройн дороос багана мэтэ юүмэ үндэлээ, Байгаалитай холбоотой тула. 07. 07. 2017 он.
 45. Буян үйлдэсээр саг тогтоод, үнэн ухаан баригдана.
 46. Саг баримталсан энэ, богнихон нас бусаажа болохо үгэй.
 47. Байсан саг ашиглан, сэдьхэл арюудхажа дээды зоригты.
 48. Сагай хүрдээр дүнгүүлээд үгэхэдэнь, эргэсэн шанараа зохилдуулагты.
 49. Үнгэрсэн нас бусаажа шадахагүй бол ном үзээд саг суудалай эзэнээс асуу.
 50. Мүнөөдэрэй саг өржидэрэй (уржадэрэй)сагтайнь холбоохо бол урда тааралдаагүй буянай ашатай болохош.
 51. Зай забсар үгэй зоболоны урбуулхада, саг баримталаар хамаг юүмэ бүридэнэ.
 52. Сагай бодол бууха байсанда, Бурхан Багшын дотор мянган хүнэй сэдьхэл байна.
 53. Үнгэрсэн ба ерээдүй хоер саг, баримталхада адлихан.
 54. Судар ба тарни бүтээхэдэ, нэгэ рабжуун үгтэбэ.
 55. Мүнхын забсарай саг, бусажа ерэхэ.
 56. Шэнэ ба хуушин юүмэ үгэй, нэгэл сагай урасхаал байдаг тулада.
 57. Саг бүхы юүмэ өөршэлнэ, хуушан дээрэ шэнэ юүмэ зохеожо болохогүйдэ.
 58. Бүхы амитан, өөрын сагаа мэдэдэг юм.
 59. Табисан годли дэлхэйн саг болохо, ухаан сэдьхэлдэ жин үгэй тасархагүйдэнь.
 60. Хойноос сүлөөгүй түлхижэ байсан, сагай зан авирынь (абарииень)мэдэгты.
 61. Эдихэ сагтаа муу юүмэ(юумэ) мартаха бол хоол аршаан болохо.
 62. Бүтэхэгүй юүмэ хэлэхэдэ, саг хурдална.
 63. Сайн муу юүмэ ялгаха хүн, саг тухай мэдэнэ.
 64. Сэржэм сасажа үргэхэдэ, бүхы юүмэ сагтай болоно.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!