Этигэл Хамбын сургаалнууд

15. Этигэл Хамба Лама Далай Лама тухай

Бэди Далай Ламы хүндэлжэ дэмжэхын тула, 30-й Ногоон Дархин адистай үдэрэй сара бүхэдэ гүнзэгы сэдэбтэй дагсал хаяжа бариха естой болообди.

Далай Лама Багша, Богдо Зонхабын захяа бэелүүлнэ.

 

16. Этигэл Хамба Лама Идам тухай

Хорлын эзэн Идам Гунриг, гэмтэй мэтэ хирэтэй сэдьхэл сүлөөлүүлнэ.

Дунгарай дуу, Идам Ямандагай орондо дуулдана.

Мориной инсаглаха дуу, Идам Дамдинай ороноос.

Идам Дамдин сахюусан болоод, сагаан шолуугаар ус сэбэрлэнэ.

Идам Дуйнхор, Ара Халхаас хойшо юм.

Кубигай нэгэ үзүүрээс гэрэл сасаржа ниидэхэдэнь, энэ Ямандага Идамай хүшэ зэргын тэмдэг!!!

Идам Ямандагын бүтээлдэ оросон лама, согтуу мэтэ байжа болоно.

Ямандага Идамтай ушархада, ухаан сасарха.

Хүн нүгөө түрэл олохын тула, Идам Дамдинай тарни тоолохо.

Идам Ямандагын түлөө, уснай урасхалай эсэрэг ябаха!!!

Сүзэгтэй болохын түлөө, Гунриг Идамда мүргэхэ хэрэгтэй!

Хорлуулсан байхада, Идам Ямандага тусалха.

 

17. Этигэл Хамба Лама Хандама тухай

Хүлеэ, хүлеэ гээд тодхор үйлдэхэдэ, Сагаан Шүхэртэ тусална.

Ногоон Дархи тусална, анхартай байжа хэл сурахада.

Үчибүүд сургуулида сайн сурахын тула, ямар нэгэ Хандама тусалха.

Маша дошхороод шантаба норгохогүй бол Хандамаанар Абага (сэсэн) гэжэ хандаха.

Улаан Янжима лама хоер, ойрхон байдааг юм.

Хандама хайрлажа, мандал мэтэ үргэл үргэнэмнэй.

Ногоон Дархин ногоон мори, габалаас гараха шадалтай юм.

Ногоон Дархи шүтэжэ амидралда баярлаад, үйлэ засажа болоно!

Хоер Хандамаанар, солонго дотороос гаража тодорсон байна.

Янжима, хүнэй табан согсосой аршаан юм.

Вузе Лхамада мүргэжэ, сайн бэетэй боложо болоно.

Сагаан Дархи, Сансараас амархан гэтэлхэдэ тусална.

Сагаан Янжима, Идам боложо байна.

Сай бусалхада, Хандама бүжэглэжэ шажан дэлгэрүүлнэ.

Ногоон Дархи, муу тэмдэгтэй зондо тусална.

 

18. Этигэл Хамба Лама сахюусан тухай

Шалша сахюусан, уг гарбал хандахынь дээдэ.

Жамсаран сахюусан, уранай улаан шолуу хамгалдаг.

Хамгалтын ашаар, дотороос гэрэлтэжэ байна.

Сэдьхэлдэм табан хошуу малай сахюусан, Бодисадба сахюусан.

Дасанай тэлэг соо сэбэрлэхэдэ, Бурхан тэдхэгшэ сахюусан хүдэлхэ.

Сан табижа Сансар тэдхээжэ жаргахада, сахюусан заларжа болоно.

Басаганай нюруунай үбэшэн зүүн нюдэтэйнь холбоотой ушараас, сахюусанаар сахиха хэрэгтэй.

Гомбо сахюусан залахада, залуу ламын өөрөөс томо балинтай хажуудань үбгэн зүүн гартаа мори хүтэлэн, баруун гартаа хохимой барисан байха ёстой.

Гонгар сахюусанай дэргэдэ, эрэ хүнэй зүүн мүртэ, эхэнэрэй баруун мүртэнь үзэгүүд байна.

Бурхан болохын эрдэм, Гомбо сахюусанаас хүртэхэ.

Жамсаран сахюусанда, хуяг хэрэгтэй байна.

Лхамо сахюусан Мамо хоер, үхэр хүлэгтэй болоо.

Эртын Хамба Ламанаар хаанам бии гэжэ эргэлдээд үзэхэдэ, хойнош сахюусан мэтээр мэдэгдэхэ!!!

Дасанай сахюусан, энэ насанда ба ерээдүй насанда тусална.

Дасантай хамаатай бүхы юүмэ, дасанай сахюусан хамгална.

Сахюусан, одоноос гэрэлтэжэ ялардаг юм.

Шалши сахюусан, габалай сэржэм бусалгана.

Сахюусанай элшын дабалга үндэр тула, шэдитэй.

Сахюусан бузар арилгажа, энэ түрэл болон хойто түрэлдэ тусалха.

Будда Багшада шүтэхэ гэбэл, сахюусанда шүтэ.

Балдан Лхама сахюусанай бэень, тарниар дүүрэн.

Жамсаран сахюусан, хорлуулсан хүни насандань хүргэхэ.

Түмэр хайлуулаад сагаан зүрхэн бүтээхэдэ, сахюусан бууха.

Манай буянаас, Гомбо сахюусан бууха.

Хажуудчи олон нюдэтэй үндэр боро хүн, Цанба сахюусанай нүхэр.

Яхад дасанай сахюусан, тамга мэтээр өшөр дээрэ өшөр табисан.

“Хум” үзэг тойроод эргэлдэсэн тарниас гарсан сахюусан, гурбан сагай хоорондынь хүбүүн.

Гурбан эрдэнин хүсэлээр, сахюусан залардаг юм.

Балдан Лхама сахюусан, тарнин нюдэтэй.

 

19. Этигэл Хамба Лама Отошо Бурхан тухай

Томо, зузаан бэетэй хүн Отошо Бурханда сарын 8, 15 мүргэхэдэ, сайн байха.

Нисванисаас нюдэнэй хараа муудажа эхилбэл, Отошо Бурханда мүргэгты.

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!