Блиц-урилдаан. XXIX наадам

Блиц – турнир. Асуудал – оршуулганууд

ЭХЭ БАЙГААЛИ

 1. Бүднэ – перепел, харин журавль гэхэдэ . . .
 2. Галуун – гусь, харин лебедь гэхэдээ. . .
 3. Хүхэ дэглы – серая цапля, чирок? . . .
 4. Һааралжан – бекас, чайка . . .
 5. Алаг туун – галка, харин беркут (орёл) юун болоноб?. . .
 6. Бүбөөлжэн – удод, сыч гэхэ гээ һаа,
 7. Харсага – ястреб, черный дятел гэхэдээ . . .
 8. Хүхы – кукушка, трясогузка гээшэмнай юун бэ? . . .
 9. Шара шубуун – сова, харин поползень? . . .
 10. Борбилоо – воробей, харин сорокамнай? . . .
 11. Абарга загаhан, халим – кит гэдэг, харин щука юун болоноб? . . .
 12. 1 Улаан загаhан – семга, хариус –
 13. Үхэр хараасгай – касатка. Лосось гээшые буряадаар . . .
 14. Гутаар – налим гэдэг, харин лещ . . .
 15. Холбордай – сом, кета гэхэдэ. . .
 16. 16. Альган загаhан – камбала. Карась?. . .
 17. Хилмэ – осетр, сазан гэхэдээ. . .
 18. 1 Омоли – омуль гэнэбди, харин гальян . . .
 19. 1 Тула – таймень болодог, тиихэдэ сорога, сорожина юун болохоб? . . .
 20. Эгээ элбэг окунь юун гээд оршуулагданаб?
 21. Булжамуур жэргэдэг, шара шубуун яадаг гэхэб?
 22. Шоно улидаг, шандаган яадаг бэ?
 23. Шэмхүүлһэн заһагдаһан эрэ ямаае юун гэхэб? . . .
 24. Гүүнһээ – унаган, гүрөөһэнһөө юун түрэдэг бэ? . . .
 25. Үнеэнэй тугал, нохойн . . . юун гэхэб?
 26. Хун шубуун улидаг, харин галуун яадаг бэ?
 27. Хүхы донгододог, харин элеэ яадаг бэ?
 28. Бодон гахай – дикий кабан, харин олень юун болоноб?
 29. Хэрмэн гэхэдээ белка гэдэг, кабарга гэхэдэ буряадаар юун болохоб?
 30. Жэрхи – бурундук, суслик гэхэдээ, юун гэхэб?
 31. «Горнастай» гэхэдээ буряадаар сагаан үен гэдэг, харин «ондатра» гэхэдээ юун гэхэбта?
 32. Заряа – ёж, «лось» юун гэхэб?
 33. Гүрөөһэн – косуля – медведь –?
 34. Волк – шоно, рысь –?
 35. Барсук – доргон, халюун –?
 36. Колонок – һолонго, соболь –?
 37. Енот – элбэнхэ, лев –?
 38. Нерпа – хаб загаhан, тигр –?
 39. Дикая лошадь – хулан, харин верблюд гэхэдээ юун бэ?

40.  «Бишэн жэл» – год обезьяны, харин «год свиньи» гэхэдэ…

 1. Үхэр мөөрэдэг, буха. . . .
 2. Миисгэй хэршэгэнэдэг, барас яадаг бэ?
 3. Могой торшогонодог, гахай. . .
 4. Адуун инсагаалдаг, нохой яадаг бэ? . . .
 5. Шаазгай шаханадаг, шара шубуун . . .
 6. Хүхы донгододог, бүргэд шубуун . . .
 7. Галуун ганганадаг, хун шубуун. . .
 8. Январь һарые буряадаар юун гээд нэрлэдэг байгааб?
 9. Зунай һарануудые нэрлэгты
 10. Хабарай эхин – март гэхэдээ . . .
 11. Зунай амаралтын удаа һурагшад ямар һарада һургуулидаа ошохо гэхэбта?
 12. Жэлэй 12-дохи һара юун гээд нэрлэдэг бэ?
 13. Намарай 3 һарануудые нэрлэбэл. . .
 14. Гарагай нэгэн гэжэ 7 хоногой али үдэр хэлэдэг бэ?
 15. Пурбэ гараг гээд ямар удэр хэлэдэг бэ?
 16. 56. Суббото гэхэдэ, гарагай хэды болоноб?
 17. Вторник – гарагай 3, ондоогоор ямар гараг гэхэб?
 18. Тэгшэ гарагуудые нэрлэгты
 19. «Недели» гэжэ үгэ буряадаар юун гээд хэлэхэб?
 20. Гарагай табан, пүрбэ гараг – ородоор нэрлэгты
 21. Спутники планет –
 22. Малая Медведица –
 23. Комета –
 24. Метеорит –
 25. Солнечная система –
 26. Подорожник – таба hалаа, шиповник гэхэдээ. . .
 27. Боярышник – долоогоно, ревень гэжэ оршуулагты
 28. Ревень полевой гэхэдээ тарнаан гээд оршуулдаг, лук монгольский гэхэдээ юун гэхэб?
 29. Подснежник – ургы, харин золотарник гэхэдээ юун гээд оршуулгатайб?
 30. Чабрец – ганга, ирис . . . . . юун гэхэб?
 31. 71. Конский щавель дааган шэхэн гээд оршуулагдадаг, харин репейник гэжэ үгые буряадшалагты
 32. Шара улаан Жарки сэсэг буряадшалагты
 33. Полынь, богородская трава  гэхэдэ   ая гээд оршуулдаг,   чабрец   гэхэдээ   юун гэхэб?
 34. Трава «ногоон» гээд оршуулгатай, харин «вьюнок» гэхэдээ. . .
 35. Ильм – хайлааhан, ковыль …
 36. Ромашка – балжан гарма, фиалка гэжэ сэсэг буряадаар нэрлэгты
 37. Улаалзай сэсэгээ лилия, сарана гээд ородоор нэрлэнэ, харин бултанда һайшаагдадаг роза сэсэг гэхэдээ. . .
 38. Одуванчик гэхэдээ нямняа сэсэг гээд нэрлэнэбди, подснежнигнай юун болоноб?
 39. 79. Колокольчик гээд нэрлэгдэһэн сэсэгые буряадаар хонхо сэсэг, харин тюльпан гэхэдээ юун гэхэбта?
 40. Бутон гэхэдээ буряадаар буурсаг, букет гэхэдээ юун гэхэб?. .
 41. Лиственница гэхэдэ «шэнэһэн» гээд оршуулнабди, тополь гэхэдэ юун болоноб?
 42. Багульник – тэрэнги болоно, харин можжевельник буряадаар юун болодог бэ?
 43. Береза гэхэдэ хуhан, осина гэхэдэ юун гэхэбта?
 44. 84. Хасуури – ель гэдэг, харин пихта юун бэ?
 45. Нарhан – сосна, харин кедр гэхэдэ юун болохоб?
 46. Воздух – агаар, пар гэхэдээ юун гэхэбта?
 47. Туман гээшые манан гээд оршуулдаг, мираж гэхэдэ юун гэхэбта?
 48. Мүндэр – град, шүүдэр гэхэдэ юун болоноб?
 49. Буря – шуурган, осеннее похолодание гэхэдэ, юун гэжэ ойлгонобта?
 50. Перистые облака гэхэдээ, һэмжэн үүлэн гээд оршуулнабди, харин слоистые облака гэхэдэ юун гэхэб?
 51. Утёс – байса, харин падь гэхэдэ юун гээд оршуулхабта?
 52. Родник – булаг, харин перевал гэхэ болоо һаа, юун гэхэбта?
 53. Лесная поляна – ойн соорхой гээд оршуулагдадаг, харин овраг гэхэдээ юун гэхэб?
 54. Хабсагай гэхэдэ скала гээд оршуулагдана, долина гэжэ үгэ буряадаар юун болохоб?
 55. Тропинка – зүргэ, степная дорога гэхэдээ. . .
 56. Грозовой ливень гэбэл, залинта аадар гэхэт, харин вихрь, смерчь тухай юун гэхэбта?
 57. Сахилгаан – молния, харин радуга гэхэдээ юун болоноб?
 58. Закат солнца – наранай оролгон, восход солнца гэхэдээ юун бэ?
 59. Ягодные кустарники гэжэ холбуулал оршуулагты –
 60. Излучина реки гэхэдээ, голой тохой гэдэг, склон горы гээд буряадаар хэлэгты

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!