Номой сан

 

  • ЭТИГЭЛЭЙ ХАМБЫН СУРГААЛ. XXVI наадам

Сургаалнуудые эндэһээ абажа болохо  (Этигэл хамба лама ноябрь 2018)

 

  • ЭТИГЭЛ ХАМБА ЛАМЫН СУРГААЛНУУД. XVI Наадам

Анхарагты, хүндэтэ багшанар!

Сургаалнуудай бэшэлгэ заһалтагүйгөөр, байһан түхэлөөрнь үгтэнэ.  Сургаалнуудые эндэһээ абажа болохо (скачать)

 

  • БУДДЫН ШАЖАНАЙ СУДАР БА ТАРНИ. XIII НААДАМ (скачать)
  • ЭТИГЭЛ ХАМБЫН СУРГААЛНУУД. XIII НААДАМ (скачать)
  • ОНЬҺОН ҮГЭНҮҮД. XI НААДАМ

Скачать 

 

АРБАН ХАНГАЛ

Скачать

Арбан хангал (оршуулга)

ШУХАЛА ХЭРЭГТЭЙ СУРГААЛНУУД

Скачать

БУДААДЫН ШАЖАНТАНДА ДУРАСХАЛ БОЛОХО БОДОЛНУУД

Скачать

Изагуурай табан бурхад

Скачать

ОНЬҺОН ҮГЭНҮҮД

Скачать

Буддийские святыни Восточной Сибири и Забайкалья. Скачать книгу (32 мегабайта)

“Мэндэлсэн нютагаа найлзуур модон мэтэ баригты!”-
Этигэлэй Хамба Ламын айладхагсан дагуу
Бандида Хамба Ламанарта зорюулагдасан субаргануудай онсо тус эрдэмэнь

Скачать книгу (206 мегабайт)

Скачать русскую версию (2 мегабайта)

 

 

Этигэлэй Хамбын Бүтээл

byteel.pdf

Хэндэшье хэрэгтэй һургаал заабаринууд
Г-Д. Дамбаев, У-Ү., 2008.

Скачать

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!