48-дахи наадамай дүнгүүд

  • 0

48-дахи наадамай дүнгүүд

2022 оной 12 һарын 23-да үнгэрһэн 48-дахи «Эхэ хэлэн – манай баялиг»наадамай  эбээн тэдхэгшэ «Титан» хамжаан болоно.

  1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цынгуева Айлана, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

III ҺУУРИ Хандуева Сурена, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

  1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Лыгденова Сарана, Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули

II ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД

I ҺУУРИ  Балданов Хэшэгто, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ Петухова Катя, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 

  1. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ

I ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 

  1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Цыденова Толон, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

II ҺУУРИ Дайндаров Барас, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Балданова Дарина, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

  6. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Раднаев Булат, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ   Базаров Сандан, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

III ҺУУРИ Тамжитов Номто, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Очирова Булаг-Сэсэг, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн  дунда һургуули

II ҺУУРИ Будажапова Катя, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Дашицыренов Рандал, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм

  1. АРҺАН УРЛАЛ

I ҺУУРИ  Гомбоева Дарина, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Тамжитова Дулма, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ  Дымбрылова Снежана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

  1. ҺЭЕЫ УРЛАЛ

I ҺУУРИ  Дагбаева Аялана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Дашинимаева Янжима, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ  Доржиева Сойжина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм

 

Һургуули

Оноо

1 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 91,3
2 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 87,35
3 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 83,61
4 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Жэмбүүр»  бүлгэм 80,4
5 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин  «Сансар »  бүлгэм 80,1
6 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 77
7 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 73,5
8 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 72
9 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн  дунда һургуули 70,5
10 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 66,7
11 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 66,1
12 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 65,5
13 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 60,35
14 Мариинска интернат-һургуули 60,3
15 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 52,8
16 Улаан-Үдэ хотын  «Мүнгэн хонхонууд» бүлгэм 49,8
17 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 46,8
18 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 43,3
19 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 39,7
20 Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази 39,6
21 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 38,5
22 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 36,5
23 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 35,35
24 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 32
25 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 23,5
26 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 12,45
27 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 12

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 48 наадам итоговая таблица

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!