Ивахинова - копия

Хүндэтэ багшанар, һурагшад!

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын  12 наадамнай  май һарын 27-до үнгэрхэнь . 2014-2016 онуудта  үнгэрһэн “Эхэ хэлэн-манай баялиг”  наадамда шэнжэлһэн материалаа бүридхэн дабтаха,һурагшадай мэдэсэ шадабариин хэмжээе элирүүлхэ   гэһэн зорилго табигдаба. Энэ наадамда эхинһээнь хабаадажа ябаһан эдэбхидтэ даабари, асуудалнуудай удха дүтэ  байжа, оролдолго, тэсэбэриинтнай   шагнал болог гэжэ хүсэхэ дуран хүрэнэ. Наадамайнгаа шатануудые харая даа:  Шагайн морин тала. 1) Буряад хэлэнэй

12662527_767250733419136_5350236656424062637_n

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XII наадам

 «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 12 наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Толгойлогшын Засаг газарай Захиргаанай Мэдээсэл- шэнжэлгын хороон  «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй наадам 2016 оной 5 һарын 27-28-да үнгэрхэнь. Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые

эх

ИВАЛГЫН ДАСАНДА АРБАН НЭГЭДЭХИ НААДАМНАЙ ҮНГЭРБЭ

Апрелиин 22-то Ивалгын дасанда «Эхэ хэлэн – манай       баялиг» гэһэн һургуулинууд хоорондын ээлжээтэ, арбан нэгэдэхи мүрысөөнүүд үнгэрбэ Энэ үдэр хамта 72 һургуулинууд хабаадаа.Тэдээн сооһоо нэрлэгдэһэн заабаринуудаар илажа гараһан һургуулинуудые хараябди:   БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ  I ҺУУРИ Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули II ҺУУРИ Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг III ҺУУРИ Баргажанай аймагай Хилганын

10 х

Арбан Хангал

Гневная эманация Пяти Дхьяни Будд это Арбан Хангал – десять хранителей-сахюусанов: Гомбо, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Намсарай, Жамсаран, Шалши, Гонгар, Сэндэма, Цамба, покровительствуют верующим, устраняя препятствия на пути к достижению благой цели, помогают нам в развитии духовной практики. Табан Зүгэй Буддын дошхон дүрэ болодог Арбан Хангал сахюусад: Гомбо, Шагдар, Чойжол, Һама, Намсарай, Жамсаран, Шалши, Гонгор, Сэндэмэ,

jJJ0xn3odzw

Хүндэтэ һурагшад!

11-дэхи наадамда үгтэһэн хэдэн даабаринуудаар тодорхойлго хэе даа. 1) Блиц-урилдаан. Танай анхаралда үгтэһэн асуудалнууд (илангаяа Хамба Ламын суглуулбаринуудһаа) орёошог удхатай байха. Асуудалнууд дээрэ бодомжолходоо, заатагүй багшанартаяа, гэртэхинтэеэ, шэрээтэ ламатаяа зүбшэн хэлсэгты, номой сан соохи  материал  шэнжэлэгты. Харюунуудтнай нэгэ үгөөр  хизаарлагдахаар бэшэ һэн тулань, тодо бодолтой  богонихон мэдүүлэлнүүдээр үгтэхэ болоно.  Тус урилдаанай 2-дохи хуби «Байгал үргэн

22

ЭХЭ ХЭЛЭН – СЭНХИР ДЭЛГЭСТЭ

Оросой Холбооной Буддын шажанай заншалта Сангхын үүсхэлээр һургуулинуудай һурагшад Ивалгын дасанда сугларжа мүрысэдэг болоһон гэжэ дуулаагүй хүн үгы юм бэшэ гү? Эхилһэнһээ хойшо һургуулинууд 10 дахин суглараад байна. Мүрысөөнһөө мүрысөөндэ хабаададаг һургуулинуудай тоо олошорһоор олошоржо, һүүлэй мүрысөөнүүдтэ 90 шахажа байна гээшэ. Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай мүн Буряад ороной ехэнхи аймагуудай һургуулинууд хабаадана. Хүүгэдэй сугларха бүри