44-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 44-дэхи наадам 2022 оной февралиин 28 Эбээн тэдхэгшэ: «АБСОЛЮТ» хамжаан  НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. – Наадамай

43-дахи наамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» 43-дахи НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД 43- дахи наадамамнай эбээн тэдхэгшэ «Титан»хамжаан   ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ I ҺУУРИ  Гармаева Бэлигма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлэг II ҺУУРИ  Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг III ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули   БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ I ҺУУРИ  Ванчикова Камила, Зэдын аймагай 

43-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 43—дахи наадам 2021 оной декабриин 20 Эбээн тэдхэгшэ: «ТИТАН» компани   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. – Наадамай

42-дохи наадамай дүнгүүд

42 дохи наадамай эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули — II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули III ҺУУРИ Доржиева Саша, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули   БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД — ЕРЭЭДҮЙТЭЙ I ҺУУРИ  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули II ҺУУРИ  Будаева Алтана, Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг III ҺУУРИ Зэдын аймагай 

42-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА  «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 42-дохи наадам   2021 оной ноябриин 19 Эбээн тэдхэгшэ:  Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай

41-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын  41-дэхи наадам 2021 оной   апрелиин 28 Эбээн тэдхэгшэ:   БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ,  эхэ хэлээ хүндэлхэ,  нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон