СОНОСХОЛ

 ХҮНДЭТЭ ҺУРАГШАД, БАГШАНАР ! Коронавирусай һүжэрэлгэдэ эсэргүүсэлгын   эрилтын ёһоор апрелиин 11-дэ соносхогдоһон «эхэ хэлэн-манай баялиг»наадам   хойшолуулагдаба. 35-дахи наадамай  саг болзор тухай  дахин    соносхогдохо,хүлеэн байгаарайгты. Наадамай даабаринуудтай дүтөөр танилсагты, шэнжэлхы хүдэлмэринүүдтээ  гүнзэгы анхарал хандуулагты. Бултанда элүүр энхэ, һэргэг  ябахыетнай  хүсэнэбди!

35-дахи наадамай положени

Удаадахи «Эхэ-хэлэн-манай баялиг» гэһэн наадамнай 2020 оной  апрелиин 11-дэ Буряад Уласай соёлой яаманай тэджэмжээр үнгэрхэ. НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. – Хүүгэдые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг арьбадхаха хүсэл дэмжэнэ. – Эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха

Сагаа һарын бэлэг-ама сагаан хулгана

Хүндэтэ багшанар,һурагшад! 34-дэхи  “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ  оригамануудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. “Түмэр сагаан Хулгана”  гэһэн сэдэбээр   оригама хэжэ һургадаг  гар урлалай түбэй багшанарай  үүсхэлээр   богонихон һуралсал үдэрэй 2 сагта бага танхимда үнгэрхэ гэжэ  тандаа дуулганабди

XXXIV наадамай положени

Буддын шажантанай заншалта Сангха «Даши Чойнхорлин» гэһэн буддын шажанай ехэ һургуули «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 34-дэхи наадам  2020 оной февралиин 1 Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «Абсолют» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. – Хүүгэдые буряад

Шэнэ жэлэй шэмэг – нооһоор хэһэн «дулаахан» амаршалга (открытка)

Хүндэтэ багшанар,үхибүүд!  33-дахи “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ “Хониной нооһоор урлал яажа бүтээхэб?”гэһэн сэдэбээр богонихон һуралсал  үнгэрхэ.  Мастер класс Түнхэнэй аймагай хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай түбэй багшанар  үнгэргэхэ.  Шэнэ жэлээ угтуулан,гарай бэлэг бэлдэхэ,уран  аргаа  хүгжөөхэ дуратайшуулые  бага танхимда (басагадай оёдол хэдэг үрөө)  2 сагта уринабди .  

XXXIII наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 33-дахи наадам  2019 оной декабриин 21 Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «ТИТАН» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл