Шэнэ жэлэй шэмэг – нооһоор хэһэн «дулаахан» амаршалга (открытка)

Хүндэтэ багшанар,үхибүүд!  33-дахи “Эхэ хэлэн-манай баялиг” наадамай хэмжээндэ “Хониной нооһоор урлал яажа бүтээхэб?”гэһэн сэдэбээр богонихон һуралсал  үнгэрхэ.  Мастер класс Түнхэнэй аймагай хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай түбэй багшанар  үнгэргэхэ.  Шэнэ жэлээ угтуулан,гарай бэлэг бэлдэхэ,уран  аргаа  хүгжөөхэ дуратайшуулые  бага танхимда (басагадай оёдол хэдэг үрөө)  2 сагта уринабди .  

XXXIII наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 33-дахи наадам  2019 оной декабриин 21 Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «ТИТАН» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл

XXXII наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 32  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД   «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлгэм Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

XXXII наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 32-дохи наадам  2019 оной ноябриин 23 Эбээн тэдхэгшэ: «Информ-Полис» сонин НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл арадайнгаа

XXXI наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭҺЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 31-дэхи наадам 2019 оной октябриин 26   Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

ХХХ наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 30  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули Сэлэнгын аймагай Сэлэндүүмын дунда һургуули Баргажанай аймагай Лугшахаанай дунда һургуули Хэжэнгын аймагай Чесанын дунда һургуули