«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XIX наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XIX наадам   Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: «Информ-Полис» сонин 2017 оной 10 һарын 20-21 Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа

Хүндэтэ багшанар!

Таанарые 6 һарын 24-25-да Ивалгын дасанда үнгэргэгдэхэ XII Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигиловта зорюулагдаһан уласхоорондын  конференцидэ  уринабди. Бимба ламаар дамжан ерэhэн Этигэл хамбын сургаал тайлбарилан шэнжэлжэ, һургаалнуудай гүн удха дээрэ бодомжолон ойлгохо, тайлбарилха гээшэ шухала. Буряад хэлэн дээрээ энэ сэдэбээр бодомжолхо хүсэлтэйшүүлэй  тусхай секци байгуулагдахань. «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадамуудта  Этигэл хамбын һургаалнуудые сээжээр  мэдэхэ,

Хүндэтэ һурагшад!

12-дохи «Эхэ хэлэн-манай баялиг»наадамай  телевизионно  шатын блиц-урилдаанда техническэ талаһаа алдуу гаргагдаһанай ушараар  хэдэн  командын  гэшүүдтэ харюугайнь саг  дутуу үгтөө. Алдуу  тэрэ сагтаа обёорогдожо, харюунуудтань    5-5 оноонууд нэмэгдээ гэжэ мэдүүлнэбди. Таагүй алдуугайнгаа түлөө хүлисэл гуйнабди. 2017-2018 һуралсалай жэлэй хугасаада үнгэрхэ наадамайнгаа даабаринуудта ямар шэнэ шэглэл, даабаринуудые оруулхаар бэ гэжэ һанамжануудаа бэшэхыетнай уряалнабди.

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» ГЭҺЭН ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРҺЭН XVIII УРИЛДААНАЙ ДҮНГҮҮД

Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүдэй ээлжээтэ наадан 2017 оной табан һарын 26-да дасанайнгаа Ехэ һургуулиин үрөөнүүд болон танхимууд соо үнгэржэ, хойто үдэрынь, табан һарын 27-до, Буряадай сэнхир дэлгэстэ үргэлжэлбэ. Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын мүрысөөн үнгэрбэ. Энэл мүрысөөнэй үргэлжэлэл хойто үдэрынь, мүн лэ заншалта

Хүндэтэ һурагшад, багшанар! Танай табиһан асуудалнуудта харюунууд

— Оршуулһан  хүдэлмэринүүдээ  абаад ерэхэт.  Жюридэ өөһэдөө шэлээд, нэгэ оршуулгаяа уранаар хөөрэжэ үгэхэт. — Үгтэһэн 130 блиц-асуудалнуудта урда наадамуудай үшөө 10 асуудалнууд нэмэгдэхэ.  Финалда орогшодтнай  2 минутын туршада ами аминдаа  асуудалда харюусаха (үгтэһэн саг соо хэн олон зүб харюу үгэнэб гэһэн урилдаан) — «Дуулаһан-шэхэндэ….» гэһэн урилдаандаа  хошон, хүхюун зугаа дэлгэхэт, тиихэдээ заатагүй  радиодо дамжуулга хэжэ

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XVIII наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XVIII наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ   Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман 2017 оной 5 һарын 26-27   Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад