39-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 39-дэхи наадам 2021 оной февралиин 9 Эбээн тэдхэгшэ: «Абсолют» хамжаан   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ,  эхэ хэлээ хүндэлхэ,  нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. –

38-дахи наадамай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» 38 НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД   ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ (шэнэ жэл угтан) I ҺУУРИ  Ванзатова Номин, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм II ҺУУРИ Гармаева Нарана, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули — III ҺУУРИБалданова Дарина,  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули III ҺУУРИ Дугданова Саяна, Гонжитов Олег Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази   БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ (репортаж) I ҺУУРИ Гармаева Бэлигма, Зэдын

38-наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 38-дахи наадам 2020 оной декабриин 25 Эбээн тэдхэгшэ: «Титан» хамжаан  НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. – Наадамай

37-дохи наадамай дүнгүүд

2020 оной ноябриин  26-да үнгэрһэн«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»  37-дохи наадамай дүнгүүдтэй танилсагты.  Энэ наадамдамнай хамтадаа35 бүлэг хабаадаһан байна. Түрүүшын гурбан һуури эзэлһэн һургуулинуудта  30 мянга, 20 мянга, 10 мянган түхэриг мүнгэн шан барюулагдаа. 1-дэхи һуури: Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм, багшанарынь Доржиева Дашама Дугаровна, Найданова Соелма Дондоковна 2-дохи  һуури Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули, багшань Шагдурова

37-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ ҺУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 37-дохи наадам 2020 ОНОЙ НОЯБРИИН 24 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

36-наадамай дүнгүүд

Октябриин 22-то  «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэһэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 36-дахи наадам онлайн түхэлөөр үнгэрбэ. Энэ наадамаймнай  эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман болоно.   БЛИЦ-УРИЛДААН «БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ»  Тамжитова Дулма, Будожапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули Аюрова Арюна, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм Аюшеева Гиляна, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули Шойдорова Дарина,