IMG_9434

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 16 наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ

 «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 16 наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: «Титан» гэһэн хамжаануудай бүлгэм «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй наадам 2017 оной 2 һарын 17-18-да үнгэрхэнь. Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха

15697674_424653841258117_9161926846835333133_n

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». Бүгэдэ буряадай һургуулинуудай хоорондо Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг xv нааданай дүнгүүд

XV заншалта наадан жэлэй һүүлшын һарын 23-най үдэр Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Буряад Уласай аймагуудай, Улаан-Үдэ хотын, Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай 53 һургуулинууд сугларжа мүрысэбэд.   Һургуулинууд хоорондын хамтын дүн согсолходо, иигэжэ гараба, доро харагты:   ҺУУРИ Һ  У  Р  Г  У  У  Л  И ОНОО 1 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 102,9 2 Бэшүүрэй  аймагай

h6bodi_k48g

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XV наадам

  Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: «Абсолют» гэһэн хамжаануудай бүлгэм «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй наадам 2016 оной 12 һарын 23-24-дэ үнгэрхэнь. Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд,

harlan

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» ГЭҺЭН XIV НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

Байд гээд лэ Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг можо нютагууд хоорондын һургуулинуудай буряад хэлээр мүрысөөнэй гуримаар үнгэрдэг наадан арбан нэгэн һарын 25-да үнгэрбэ. Энэ удаа урда наадануудһаа тоогоороо үсөөн һургуулинууд хабаадаба. Энэнь ушар шалтагаантай, юуб гэбэл, мүнөө жэл уласхоорондын хэмжээндэ гараһан (Монгол ороной багшанар хабаадалсаа) «Эрхим багша» гэһэн мүрысөөндэ олон багшанарнай хабаадалсажа, Үбэр-Байгалай хизаарһаа Шаргалжанай болон

4nroigauapm

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XIV наадам

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: Арадай Хуралай гэшүүд  «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй наадам 2016 оной 11 һарын 25-26-да үнгэрхэ. Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад

hori

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». XIII НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүд удаан амаралтын удаа дахинаа үнгэргэгдэбэ. 2016 оной 10 һарын 28-да энэ наадан үнгэржэ, хойто үдэрынь эндэ хабаадагшад отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ