«Эхэ хэлэн – манай баялиг». Бүгэдэ буряадай һургуулинуудай хоорондо Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг XХIV нааданай дүнгүүд

Наадан заншалта ёһоороо Ивалгын дасанда табан һарын 19-дэ үнгэрөө. Энэ наадануудай гаргашые Буряад Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаман бэе дээрээ даажа абаһан байгаа.   Нэрлэгдэһэн заабаринуудаар элирһэн эрхим һургуулинууд, бүлэгүүд:   «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида үрөөн бүридэ шалгарһан эрхим бүлэгүүд: Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн

Этигэл Хамбын сургаал. XXIV наадам

Этигэл Хамба Лама сэдьхэл ба энэрхы сэдьхэл тухай   Эрдэм шинжэлгын ухаан болбосорол, сэдьхэлдэ хүрэжэ байсан хэрэг. Бурхантай сэдьхэлээс гараад, үнэншэ сэдьхэлдэ бүтэнэ. Энэрхы сэдьхэл үгэйдэ, абарха шадал үгэй. Энэрхы сэдьхэл мэдэбэл, үйлэ урамтай бүтэхэ. Сэдьхэлээр сэдьхэлэй үүдэ руу оробол, энэрхы сэдьхэл дуудана. Энэрхы сэдьхэлтэй болсон хүндэ, олон эрдэм хэрэггүй. Энэрхы сэдьхэлтэй хүн, залуу болодог!

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXIV наадамай положени

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаман Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХIII НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

  Наадан заншалта ёһоороо Ивалгын дасанда апрелиин 13-да үнгэрөө. Энэ наадануудай гаргашые Буряад Уласай Соёлой яаман, яаманда хабаатай соёлой, урлалай эмхи зургаанууд бэе дээрээ даажа абаһан байгаа.      «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаринуудаар элирһэн эрхим  бүлэгүүд: 1.  Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 2.  Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй 1-дэхи бүлэг 3.  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXIII наадамай положени

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ  Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай соёлой яаман Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХII НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

XХII заншалта наадан февралиин 9-эй үдэр Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ үдэр 58 һургуулинууд сугларжа мүрысэбэд.   «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин Эрхим бүлэгүүд Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули Улаан-Удэ