Хүндэтэ һурагшад, багшанар! Танай үгэһэн асуудалнуудта харюунууд

— Оршуулһан  хүдэлмэринүүдээ  абаад ерэхэт.  Жюридэ өөһэдөө шэлээд, нэгэ оршуулгаяа уранаар хөөрэжэ үгэхэт. — Үгтэһэн 130 блиц-асуудалнуудта урда наадамуудай үшөө 10 асуудалнууд нэмэгдэхэ.  Финалда орогшодтнай  2 минутын туршада ами аминдаа  асуудалда харюусаха (үгтэһэн саг соо хэн олон зүб харюу үгэнэб гэһэн урилдаан) — «Дуулаһан-шэхэндэ….» гэһэн урилдаандаа  хошон, хүхюун зугаа дэлгэхэт, тиихэдээ заатагүй  радиодо дамжуулга хэжэ

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XVIII наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XVIII наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ   Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман 2017 оной 5 һарын 26-27   Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад

«ЭХЭ ХЭЛЭН…» АРБАН ДОЛООДОХИ УУЛЗАЛГА

 «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр-Байгалай хизаарай һургуулинууд хоорондын мүрысөөн Ивалгын дасанда энэ һарын 21-дэ үнгэрбэ. Энэ заншалта мүрысөөнэй эбээн тэдхэгшэд энэ удаа Буряад Уласай Засаг газарай мэдээсэл-шэнжэлгын хороон, тиихэдэ «Буряад үнэн» сониной хэблэлэй байшан байгаа. Наадан бүхэндэ мүрысөөнүүдэй тоогоор шүүлгвн бүлэгүүд хүдэлжэ гарадаг. Шүүлгын бүлэгүүдэй шиидхэбэреэр нааданай дүнгүүд

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XVII наадам

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Толгойлогшын Засаг газарай Захиргаанай Мэдээсэл- шэнжэлгын хороон   «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй наадам 2017 оной 4 һарын 21-22-то үнгэрхэнь. Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» ГЭҺЭН ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРҺЭН XVI УРИЛДААНАЙ ДҮНГҮҮД

Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүдэй ээлжээтэ наадан 2017 оной хоёр һарын 17-до үнгэрбэ. Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын мүрысөөн тухай хэлэгдэнэ гэжэ ойлгосотой бэзэ даа. Энэл мүрысөөнэй үргэлжэлэл хойто үдэрынь, хоёрдугаар һарын 18-да, мүн лэ заншалта ёһоороо, отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 16 наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ

 «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 16 наадам Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: «Титан» гэһэн хамжаануудай бүлгэм «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй наадам 2017 оной 2 һарын 17-18-да үнгэрхэнь. Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха