53-дахи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэд: Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай һужаагай дунда һургуули II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг III ҺУУРИ Доржиева Сойжина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм   ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули II ҺУУРИ  Гомбоев Жаргалсайхан, Бэсүүрэй аймагай

53-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 53-дахи наадам 2023 оной ноябриин 24   Эбээн тэдхэгшэд: Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон

52-дохи наадамда Ааланай һургуулиин бүлгэм түрүүшын һуури эзэлбэ

52-дохи «Эхэ хэлэн-манай баялиг» наадам  Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай Мэдээсэлэй бодолгын талаар хорооной дэмжэлгээр 10 һарын 20-до Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ наадамда 45 бүлгэмүүд хабаадаба.    ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг III ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэһэн 52-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 52-дохи наадам 2023 оной октябриин  20 Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын талаар хороон   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ

51-дэхи наадамай дүнгүүд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» 51-дэхи наадамай дүнгүүд эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман   ЭРХИМ ТЕСТ I ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг III ҺУУРИ Будажапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ I ҺУУРИ  Очирова Булаг Сэсэг, Зэдын

51-дэхи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 51-дэхи наадам 2023 оной майн 12 Эбээн тэдхэгшэ: БУРЯАД УЛАСАЙ БОЛБОСОРОЛОЙ БА ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН   НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД – Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай