20150328-jo9a0112

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XIII наадам

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: «Информ-Полис» сонин «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй наадам 2016 оной 10 һарын 28-29-дэ үнгэрхэнь. Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ

эссе

«Алтарганын» 16 оной Ехэ нааданда 16 бага хэмжээнэй бэшэмэл хүдэлмэринүүд Буряад орониие түлөөлхэ болобо

«Алтарганын» XII Ехэ нааданай эхилхын урдахана, зургаан һарын 20-до, Буряадай аймаг, нютагуудһаа ороһон бага хэмжээнэй бэшэмэл хүдэлмэринүүдые шэлэн абалга үнгэрбэ. Иимэ мүрысөөн түрүүшынхиеэ «Алтарганын» бусад мүрысөөнүүдэй тоодо оруулагдаа. Энэ мүрысөөнэй гол зорилго хадаа буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ, буряад арадай, Буряадай орон нютагуудай һүлдэ тэмдэгүүдые уран зохёолой аргаар харуулха арга шадалтай сүлөө сэдэбээр бага хэмжээнэй шэнэ

13 наадам

Хүндэтэ нүхэд!

Оросой Холбооной Буддын шажантанай заншалта Сангхын эрхилһэн «Эхэ хэлэн-манай баялиг» гэһэн наадам 2014-2016 онуудай хугасаада 12 удаа үнгэрөө. Наадамай зорилго, ябаса, эрилтэ тодоор үгтэһэн байгаа. Тэрэнээ  яажа  дүүргэжэ байһан тухайгаа наадам бүхэнэй һүүлдэ   Буряад Уласай мэдээсэл тараадаг  эмхинүүдэй хүсөөр олондо дуулгагдаа, бүридхэгдөө. Энэ һуралсалай жэлэй һүүлшын наадам дээрэ Хамба лама Дамба Аюшеев  энэ урилдаанай

бурелаш

«Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй»

Дасанай дэргэдэ үнгэржэ байдаг һургуулинууд хоорондын мүрысөөнүүдтэ XII нааданһаа захалжа «Бурелаш» байгуулжа захалагдаа бэлэй. Сэдэб: «Намтай тохёолдоһон һонин ушар». Энэнь 2 минута хүрэтэр үргэлжэлтэй, хэлэнэй нютаг аялгаар хүхюу зугаатай, орёо бэшэ сюжедтэй видеозураглал абяатай, гаршагтай, титртэй байха ёһотой. Энэ сэдэбээр урилдаанда һургуули бүхэн «Бурелаш» гэһэн уран һайханай хүүгэдэй сэтгүүл зохёон, шүүлгын бүлэгэй үзэмжэдэ уридшалан эльгээхэ

1

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». XII НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүд 2016 оной 5 һарын 27-до үнгэржэ, хойто үдэрынь эндэ хабаадагшад отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа. ҺУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН МҮРЫСӨӨНҮҮДЭЙ ДҮНГҮҮД:  

Ивахинова - копия

Хүндэтэ багшанар, һурагшад!

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын  12 наадамнай  май һарын 27-до үнгэрхэнь . 2014-2016 онуудта  үнгэрһэн “Эхэ хэлэн-манай баялиг”  наадамда шэнжэлһэн материалаа бүридхэн дабтаха,һурагшадай мэдэсэ шадабариин хэмжээе элирүүлхэ   гэһэн зорилго табигдаба. Энэ наадамда эхинһээнь хабаадажа ябаһан эдэбхидтэ даабари, асуудалнуудай удха дүтэ  байжа, оролдолго, тэсэбэриинтнай   шагнал болог гэжэ хүсэхэ дуран хүрэнэ. Наадамайнгаа шатануудые харая даа:  Шагайн морин тала. 1) Буряад хэлэнэй