«Эхэ хэлэн – манай баялиг» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXIV наадамай положени

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Захиргаанай мэдээсэлэй хороон Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы,

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХIII НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

  Наадан заншалта ёһоороо Ивалгын дасанда апрелиин 13-да үнгэрөө. Энэ наадануудай гаргашые Буряад Уласай Соёлой яаман, яаманда хабаатай соёлой, урлалай эмхи зургаанууд бэе дээрээ даажа абаһан байгаа.      «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаринуудаар элирһэн эрхим  бүлэгүүд: 1.  Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 2.  Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй 1-дэхи бүлэг 3.  Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXIII наадамай положени

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ  Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай соёлой яаман Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХII НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

XХII заншалта наадан февралиин 9-эй үдэр Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ үдэр 58 һургуулинууд сугларжа мүрысэбэд.   «БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин Эрхим бүлэгүүд Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули Улаан-Удэ

Соносхол

«Үндэһэтэнэй үбэлэй хубсаһан» фестивалиин хэмжээндэ «Эжы баабайн хөөрхэхэн» гэһэн урилдаан 2 һарын (Ехэ улаан һарын) 16-да, үдэрэй 2 сагһаа Сагаалхын һайндэрэй үедэ ФСК-гай танхим соо үнгэрхэ. Урилдаанда орогшодой бүтээлнүүдые уридшалан харалга февралиин 14-дэ үнгэрхэ. Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын «Эхэ хэлэн – манай баялиг» наадамай уран гартанай урилдаанда хониной арһаар элдэб хубсаһа оёһон басагад нэгэ бүлэг

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXII наадам

Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар эмхидхэгдэнэ Эбээн тэдхэгшэ: худалдаа-наймаанай «Абсолют» хамжаан 2018 оной 2 һарын 9-10 Наадамай зорилгонууд Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлэээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай