мэдээсэл

 • 0

53-дахи наадамай дүнгүүд

Эбээн тэдхэгшэд: Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд

 1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай һужаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Доржиева Сойжина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм

 

 1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гомбоев Жаргалсайхан, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Дугарова Анна, Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули

 

 1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ  Доксомов Дмитрий, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Энрэлын Хулан, Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм

III ҺУУРИ  Владимирын Артем, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

 

 1. ДОНШУУР МААНИ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 

5.  БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Будажапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Онгороева Дулма, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм

 

 1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Гончикдоржиев Костя, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм

II ҺУУРИ  Аранжапов Эрдэм, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ  Чимитдоржиев Цырен, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм

 

 1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Цогтоева Сарана, Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Гармаева Нарана, Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

III ҺУУРИ  Эрдынеев Дашанима, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Челсана» бүлгэм

 

 1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Дымбрылова Снежана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Гомбоева Дарина, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Цыбенжапова Арюна, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

 

 1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Дашинимаева Янжима, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Ульзутуева Хэшэгма, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Дагбаева Аялана, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 

Һуури

Һургуули

Оноо

1 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 85,6
2 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 77,9
3 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 76,6
4 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 76
5 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 74,3
6 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 70,7
7 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 70,6
8  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар» бүлгэм 67,6
9 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 67,4
10 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 62,9
11 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 61
12 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Челсана» бүлгэм 58,4
13 Зэдын аймагай  Гэгээтын дунда һургуули 53,8
14 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 52
15 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 51,5
16 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 50,7
17  Ивалгын аймагай һужаагай дунда һургуули 46,2
18   Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 45,2
19 Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуули 44,9
20 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 43,2
21 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуулиин «Дунда үе» бүлгэм 42,1
22  Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 41,9
23 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи бүлгэм 41,9
24 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 2-дохи бүлгэм 39,1
25 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 37,9
26 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 36
27 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 35,1
28 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 34,5
29 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 29,1
30 Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 26
31 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 8,8
32  Ивалгын аймагай Тапхарай дунда һургуули 5

 Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ  53 наадам итоги

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


 • 0

53-дахи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА

«ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 53-дахи наадам

2023 оной ноябриин 24

 

Эбээн тэдхэгшэд: Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд

 

НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД

– Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ.

– Наадамай гол зорилго – аман хэлэ хүгжөөхэ, монгол болон нютаг хэлэнэй үгүүлбэриин аялга ойлгохо, хэлэхэ дадалтай болгохо. Эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха даабаринуудаа үргэдхэхэ.

– Түрэл арадайнгаа соёл, уралиг үзэхэ хүсэлынь урмашуулха, хүүгэдэй урлаха, оёхо, зохёохо арга боломжо дэмжэхэ, хурсадхаха.

НААДАМАЙ САГАЙ ХУБААРИ

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын наадам Ивалгын дасанда 2023 оной ноябриин 24-дэ үглөөнэй 10 сагта эхилхэ.

НААДАМАЙ ЭРИЛТЭНҮҮД

– Мэдүүлгэ, Согласие дансануудаа ноябриин 22 болотор болотор exexelen@mail.ru гэһэн сахим хаягаар эльгээгты.

– Урилдаан бүхэндэ бүлэгүүдһээ 1-1 хүн орохо. Этигэлэй Хамбын сургаал бүлэгөөрөө сээжээр уншана. Басагад буряад заншалаар үһэеэ гүрөөд ерэхэ.

– Урилдаанай янзанууд:

Урилдаанай янзанууд: Бэлигүүн толи 49-52-дохи наадамуудта үгтэһэн даабаринуудые бүридхэн дабталга; Буддын шажанай ойлгосонууд», «Зураг тайлбарилан хаюусаха», «Шажанай зүйлнүүд, хэрэгсэлнүүд», «Буддын шажанай шүтөөнүүд», «Дасан субаргануудай тусхай эрдэм», Пост-бодол; Этигэл Хамбын зальбарал, Арһан урлал,  Һэеы урлал, Модон дархан, Уран баримал.

– Анхарагты! Танай соносохо хүдэлмэринүүд радиодамжуулгын эрилтэдэ хүрэхэ ёһотой: аудиофайл бэшэхэдээ хоолойгоо сэбэрээр шэнгээгты. Диктофондо үлүү абяа, шууяа, түерөө оруулхагүй (холодильник, телевизор, радио, телефон болюулха, түлижэ байһан галай хүүеэнһээ холо ошохо шухала).

– Аудиофайлаа диктофон дээрэ бэшэхэдээ, даабари уншахынгаа урда һурагша нэн түрүүн өөрынгөө нэрэ, нютаг, бүлэг-һургуули, ангияа хэлэхэ. Анхарагты, аудиофайлаа нэрлэхээ бу мартагты (һургуули, номинаци, һурагшын нэрэ).

– Тестэдэ орохо һурагша өөрын (сургуулиин) ноутбугаа абаад ерэгты.

 

НААДАМАЙ ШАТАНУУД

Табан хушуу мал гэгдэһэн морин, үхэр, хони, ямаа, тэмээгээ үе наhаараа үдхэжэ hууhан буряад зоной ажабайдалые адууhа малhаа амяарнь харахын аргагүй юм. Тиимэһээ түрэл хэлэндээ зорюулһан «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадамай шатанууд үндэһэн шагай нааданай буудалнуудай нэрээр нэрлэгдэнхэй.

Шагайнууд хонин, ямаан, морин, үхэр, тэмээн гэһэн ондо ондоо үзэгдэлтэй байдаг юм. Хабтайжа бүхыгөөд унаһан шагайе «хонин» («бүхэ»), хонхойгоод унаһыень «ямаан» («хонхо»), бүтүү талаараа өөдөө хараад тогтоһониинь «морин», хээтэй хажуугаараа өөдөө хараһаниинь «үхэр», сомсойгоод тогтошоһониинь «тэмээн» («ёро») болодог юм.

 

МЭДҮҮЛГЫН ЖЭШЭЭ

11 һарын 22 болотор exexelen@mail.ru хаягаар эльгээхэ.

Аймаг ________________________Һургуули___________________________

Хүтэлбэрилэгшэ багшын (багшанарай) обог нэрэ ______________________

Холбоо бариха утаһан, e-mail: ____________________________________

Бүлэгтэ орохо үхибүүдэй обог, нэрэ, анги:

 

НААДАМАЙ ДҮРИМҮҮД

I ШАТА

ШАГАЙН МОРИН ТАЛА

Холо газарые ойртуулдаг, хариин зониие нэгэдүүлдэг, хазаар дараа хатартай морин эрдэниин нэрэтэй түрүүшын урилдаан.

 

БЭЛИГҮҮН ТОЛИ (0-10 оноо)

№1

Хоёр ёслолой абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толи гэсэн үйлэ. Э-Х. Галшиевай «Бэлигүүн толиин» һүүлшын хэблэл. http://ehehelen. ru/wp-content/uploads/2019/01/Beliguun-toli-poslednaya-versiya.pdf. Хүндэтэ үхибүүд, урда жэлнүүдтэ хэһэн ажалаа үргэлжэлүүлнэбди. Э-Х. Галшиевай «Бэлигүүн толиин» һүүлшын хэблэлһээ бүлэг бүлэгөөр даабари үгэхэдөө, энэ гайхамшаг зохёолтой дүтөөр танилсуулха хүсэлтэйбди гэжэ тандаа дабтан һануулнабди.

«Хоер ёсын абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толиноос дайсан ба ураг садан хоёры ямар мэтэ эдлэхын үедэ машид үйлдэснэй дүрбэдчинь» бүлэгһөө даабари үгтэхэ. Номой 250-259 хуудаһанда үгтэһэн 584-612 сургаалнуудһаа хоёрыень шэлэн абаад, удхаарнь бодомжологты. Сургаал соохи үйлэ ушарай һубарил зураглан харуулха бэшэ, һургаалай юрэнхы удха өөһэдөө ойлгожо мем зураха, тэрэнээ зүбөөр тодорхойлхо гэжэ оролдогты, тэрэ ажалаа хамгаалагты.

P.S. «Плакат» гэжэ үгэ оршуулхада уряа, зарлал болохоор зурагууд гээд толи соо үгтэдэг. Интернет соо плакадта дүтэрхы «мем» гээд нэрлэгдэһэн урлалай зүйл хэрэглэгдэдэг болонхой. «Мем» гэжэ урлалай янза тухай бэшэхэдээ, зураг, фотозураг, үгэ, мэдүүлэл, элдэб тэмдэг, үнгэ, смайлик хэрэглэн, ямар нэгэ ойлгосо олондо мэдүүлхэ, ойлгуулха, тарааха арга гэнэ.

 

ШАГАЙН ХОНИН ТАЛА

Ууса дүүрэн хэшэгтэй, урдаа хараха хушуута мал, хонгор дайдымнай шэмэг – хун сагаан хонин эрдэниин нэрэтэй хоёрдохи тэмсээн.

 

«БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД – ЕРЭЭДҮЙТЭЙ» номинаци

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» наадамай 49-52-дохи наадамуудта үгтэһэн даабаринуудые бүридхэн дабталга.

«Монгол ороноор аяншалга», «Аяншалгын зам», Монгол ирагуу найрагшадай шүлэгүүд. Эдэ гурбан сэдэбүүдые хамтадхан хүдэлхэт. Монгол сайхан ороноор хэзээ, хаагуур аяншалһан тухайгаа удаа дараалһан, тодо бодолтой, уран найруулгатай хөөрөө монгол хэлэн дээрэ зохёогты. Урда наадамуудта үгтэһэн даабаринуудаа дабтагты, мэдэхэ болоһон үгэнүүдээ үргэнөөр хэрэглэгты, хөөрөөгөө гаршаглагты. Хөөрөөн соогоо танилсаһан, ушарһан зонойнгоо зан абари, хүн шанарынь, гадаада түхэлынь зураглан оруулагты. Монголдо юу хараһанаа, ойлгоһоноо, энэ аяншалгаһаа ямар шэнэ мэдэсэ абаһанаа монгол хэлэн дээрэ, сээжэлдэһэн шүлэгүүдээрээ баталан дамжуулагты. Жэшээ: «Найз нүхэрэйдөө», «Бүхэ барилдааны тэмцээ», «Хоолны (Цайны) газарта», «Уран зохёолшодтой уулзалгаһаа…» г.м.

Хөөрөөнтнай 4-5 мин. хэмжээндэ үнгэрхэ ёһотой. Үнгэрһэн 49-52-дохи наадамуудта үгтэһэн үгэнүүдые хэр мэдэхэ, зүбөөр хэрэглэхэ, үгүүлхэ дадалтай болоһыетнай шүүгшэд шалган, 0-10 оноогоор сэгнэхэ.

Үгүүлэл бэлдэхэтнай хэрэглэгдэжэ болохо үгэ болон мэдүүлэлнүүд.

Амьдрах Проживание
Шөнө (зочид буудалд хонох)

Өдөр

Би өрөө захиалсан

Түлхүүр (зочид буудалын өрөөний)

хүүхэд

том хүн

паспорт

Төвөгшөөж болохгүй

Намайг… … сэрээнэ үү

Ночь (проживания в отеле)

День

Я заказывал номер

Ключ (от номера в отеле)

 

ребенок

взрослый

паспорт

Не беспокоить

Разбудите меня в . . .

 

 

Автомашин      Автомобиль
Зам

Эргэлт

Уулзвар

Зогс

Тойрж гарах

Явах хориотой

Зогсоол

Бензин колонк / Бакаа дүүргэнэ үү

Шатахуун

Торгууль / бичиг баримт

Прокат / Машины түрээс

Миний машин эвдэрсэн

Автозасвар

Чиглүүлэгүүд

Анхаарна уу

Орц / Гарц

Зүүн тийшээ / Баруун тийшээ

Хаалттай / Нээлттэй

Хориотой / Зөвшөөрөлтэй

Татах / Түлхэх

Энд / Тэнд

Тамхи татаж болохгүй

Аюултай

Болгоомжтой

Завсарлага

Хөндлөн гарц

Явган хүүний гарц

Мэдээлэл

Бие засах газар \ жорлон

Дорога

Поворот

Перекресток

Стоп

Объезд

Проезд запрещен

Стоянка

Заправка / Заправьте полный бак

Бензин

Штраф / документы

Прокат / Аренда машин

У меня сломалась машина

Автосервис

Указатели

Внимание

Вход / Выход

Налево / Направо

Закрыто / Открыто

Запрещено / Разрешено

Тянуть / Толкать

Здесь / Там

Не курить

Опасно

Осторожно

Перерыв

Перекресток

Пешеходный переход

Информация

Туалет

 

 

Харгыда В дороге
Сайн байн уу \ мэнд байна уу

Баярлалаа

Танд их баярлалаа

Яг зөв хаяг

Сайхан зам

Урт зам

Замаасаа буцах

Зүүн тийш эргэх

Зөв чиглэл

Жуулчны бааз

Жуулчны баазд амрах

Эртний шилтгээн

Хуучин цайз

Хийд

Хэрэм

Цав

Цэвэр ус

Худгийн ус

Ус уух

Айл / Малчин айл

Жуулчны баазад амарах

Хүүхдийн зусланд амралт

Здравствуйте

Спасибо

Большое вам спасибо

Точный адрес

Хорошая дорога

Длинная дорога

Свернуть с дороги

Свернуть налево

Правильное направление

Туристическая база

Отдыхать на турбазе

Древний замок

Старая крепость

Монастырь

Крепость, крепостная стена

Щель, трещина

Чистая вода

Вода из колодца

Выпить воды

Семья / Семья скотоводов (кочевников)

Отдыхать на туристической базе

Отдых в детском лагере

 

               

Ресторан / Кафе, столовая / Бар Зоогийн газар\ Хоолны газар \ Бар
Үйлчлэгч, зөөгч

Би ширээ захиалах гэсэн юм

Сайхан хооллоорой!

Хоолны цэс / Хүүхдийн хоолны цэс

Хүйтэн / Халуун / Халаах

Аяга / Таваг

Лонх / Хундага

Ус

Дарс / Шар айраг

Сүү / Цай / Жүүс

Айраг

Талх

Гурил

Шөл

Бяслаг

Кааш / бин

Элсэн чихэр / Давс / Чинжүү

Мах / Загас / Шувуу

Хонины мах / Үхрийн мах / Гахайн мах

Тахиа

Чанасан / Шарсан / Гриль

Халуун ногоотой

Ногоотой шөл

Амттан / Жимс

Алим

Усан үзэм

Гадил

Би / Та

Хүйтэн / Халуун

Сул биш / Сул

Эхлэл / Төгсгөл

Юумтай / юумгүй

Чангаанз / Тоор

Апельсин / Нимбэг

Гүзээлзгэн

Анар

Хүнсний ногоо / Хөнгөн зууш

Төмс

Сонгино

Чинжүү

Будаа

Сармис

Тоцоогоо хийнэ үү

Официант

Я хочу заказать столик

Приятного аппетита!

Меню / Детское меню

Холодный / Горячий / Подогреть

Чашка / Тарелка

Бутылка / Бокал, рюмка

Вода

Вино / Пиво

Молоко / Чай / Сок

Кумыс

Хлеб

Мука

Суп

Сыр

Каша / Блины

Сахар / Соль / Перец

Мясо / Рыба / Птица

Баранина / Говядина / Свинина

Курица

Вареный / Жареный / Гриль

Острое

Овощной суп

Десерт / Фрукты

Яблоко

Виноград

Банан

Я / Вы

Холодно / Жарко

Занято / Свободно

Начало / Конец

с чем-либо / без чего-либо

Абрикос / Персик

Апельсин / Лимон

Клубника

Гранат

Овощи / Закуски

Картофель

Лук

Перец

Рис

Чеснок

Подайте счёт, пожалуйста

 

 

Дэлгүүр / Хүнс Магазин / Продукты
Энэ юу вэ?

Үзүүлээч . . .

Ямар үнэтэй вэ

Килограмм

том / жижиг

литр

метр

Хямд

Үнэтэй

Үнэгүй

Хөнгөлөлт

Үйлчилгээ

Что это такое?

Покажите . . .

Сколько стоит . . .

килограмм

большой / маленький

литр

метр

Дёшево

Дорого

Бесплатно

Скидка

Услуги

 

 

 

Паспортны шалгалт Паспортный контроль
Гааль

Би бичиг баримтаа гээсэн

Эмнэлэг / Эмиийн сан / Эмч

Түргэн тусламж

Гал унтраах алба

Цагдаагийн газар

Шуудан

Таможня

Я потерял документы

Больница / Аптека / Доктор

Скорая помощь

Пожарная служба

Полиция

Почта

 

 

Ярилцлага Беседа
Би / Чи / Та

Тийм / Үгүй

Сайн / Муу

Сайн байн уу / Баяртай

Өглөөний мэнд / Тавтай нойрсоорой

Баярлалаа

Уучлаарай (хүнд хандахдаа)

Таныг хэн гэдэг вэ?

Гарч болох уу?

Хэлж өгнө үү?

Тус болж өгнө үү?

Энийг бичээд өг

Давтана уу?

Би ойлгохгүй байна

 

Я / Ты / Вы

Да / Нет

Хорошо / Плохо

Здравствуйте / До свидания

Доброе утро / Спокойной ночи

Спасибо

Извините (при обращении)

Как вас зовут?

Разрешите выйти

Подскажите

Помогите, пожалуйста

Напишите это

Повторите

Я не понимаю

 

               

 1. «Монгол ороноор аяншалга»

Бэлдэһэн хөөрөөнтнай эхитэй, үйлын хүгжэлтэтэй, түгэсхэлтэй, һонин удхатай байха ёһотой. (ссылкээр хаража болоно).

https://travelguidance.ru/russko_mongolskiy_razgovornik

http://www.alexnsk.ru/storage/mongolia/language

http://ehehelen.ru/wp-content/uploads/2015/09/Mongolsko-ruskkitj-slovar.pdf

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэжэ 50-дахи наадамай положени соо ТОЛИХОН. Хүнэй зан абариин муу, һайн таланууд, гадаада түхэл гэһэн даабарида үгтэһэн үгэнүүдые харагты, дабтагты. http://ehehelen.ru/x-naadam/

 

 1. «Аяншалгын зам»

 Дорохи ссылкээр хаража болоно

Путешествие в Монголию: когда ехать и что посмотреть

https://sport-marafon.ru/article/puteshestvie-v-mongoliyu-kogda-ekhat-i-chto-posmotret/

Словари-толинууд.

https://www.prlib.ru/item/363197

https://www.studmed.ru/view/kruchkin-yu-bolshoy-sovremennyy-russko-mongolskiy-mongolsko-russkiy-slovar-2006_e86eed10d66.html

Кручкин Ю. Современный русско-монгольский — монгольско-русский словарь.

 1. Монголой ирагуу найрагшадай шүлэгүүдые,

автор тухайнь мэдээ сээжэ хөөрөөндөө оруулалсагты .

1) Б.Доржсүрэн 1947 онд Улаан-Баатар хотод төржээ. Хүүхдэд зориулсан «Хорин хаврын бодол», «Наран бүүвэй», «Зуслангийн унага» зэрэг ном хэвлүүлсэн. «Мэргэн бөөдий» киногоороо хүүхдийн дунд алдаршжээ.

 Дөрвөн улирал

Хүүхэд бидний баяр болдог

Хөгжөөнт зуны улирал сайхан.

Амтат жимсээр бэлэг барьдаг

Алтан намар ай даа гоёхон.

Сүлд модны наадам болдог

Сүртэй өвөл бас гайхам.

Зун намар өвлийн

Зугаатай бүгдийг дуурайсан хабар

Сайхан, гоёхон гайхам!

 

Дүрбэн уларил

Хүүхэд бидэнэй баяр болодог

Хүхюун зунай уларил һайхан.

Амтатай жэмэсээр бэлэг баридаг

Алтан намарнай Ай даа гоёхон.

Һүлдэ модоной наадам болодог

Һүртэй үбэл баһал гайхал.

Зун, намар, үбэлэй

Зугаатай бүгэдэнэй дуратай хабар

Сайхан, гоёхон, гайхалтай!

 

 

2) Ш.Энхбаяр. Булган аймгийн Орхон суманд 1951 онд төрсөн. «Миний тоглоом», «Салхин тийрэн», «Бутанд буудайтай», «Буурал хамхуулын аялал», «Би чихрэн хүүхэд» гэх мэт 20 гаруй ном бичиж хэвлүүлжээ.

 

Аяга

 Алтан амсартай шинэхэн аяга

Алаг эрээн хөөрхөн аяга

Гангар шаазан нэртэй аяга

Гар дамжин эдлэгддэг аяга

Алим жимсээр дүүрдэг аяга

Амттай бүхнээр бялхдаг аяга

Угааж байвал цэвэр аяга

Унагаж орхивол хагарна шүү

 

Аяга

Алтан амһартай шэнэхэн аяга,

Алаг эреэн хөөрхэн аяга,

Гангар шаазан нэрэтэй аяга,

Гар дамжан эдлэгдэдэг аяга,

Алим жэмэсээр дүүрэдэг аяга,

Амтатай юумээр билтардаг аяга,

Угаажа байбал, сэбэр аяга,

Унагаажа орхибол, хахардаг аяга.

 

 

3) Ш.Энхбаяр. Булган аймгийн Орхон суманд 1951 онд төрсөн. «Миний тоглоом», «Салхин тийрэн», «Бутанд буудайтай», «Буурал хамхуулын аялал», «Би чихрэн хүүхэд» гэх мэт 20 гаруй ном бичиж хэвлүүлжээ.

Гоё эх орон

Өглөөний нарны алтлаг туяа гоё

Өндөр уулын Сүмбэр оргил гоё

Өгөөмөр намрын шаргал тариа гоё

Өргөн мөрний тунгалаг мяралзаа гоё

Шинэ жилийн мөнгөн чимэг гоё

Шинэхэн цасны шижиртсэн гялбаа гоё

Хаврын анхны цэнхэр яргуй гоё

Хөгжилтэй багачуудын хөөрхөн инээд гоё

Зуны цэцгийн миний эх орон гоё

Гоё Эхэ орон

Үглөөнэй наранай алтан туяа гоё

Үндэр уулын Сүмбэр орьёл гоё

Баян намарай шаргал таряан гоё

Үргэн мүрэнэй тунгалаг миралзаан гоё

Шэнэ жэлэй мүнгэн шэмэг гоё

Шэнэхэн саһанай шэжэр ялбаан гоё

Хабарай анханай сэнхир алас гоё

Хүгтэй багашуулай хөөрхэн зугаа гоё

Зунай сэсэгтэ минии Эхэ орон гоё

 

4) Ж.Дашдондог. Монгол Улсын соёлын гавьяат зүтхэлтэн. Д.Нацагдоржийн болон «Алтан унага» шагналт хүүхдийн зохиолч Жамбын Дашдондог бараг бүхы л уран бүтээлээ сургуулийн өмнөх насныханд зориулжээ», «Аав, ээж, би», «Өргөө», «Тэнгэрийн шүлэгчид», «Долоон бөхтэй тэмээ», «Алтан харш» зэрэг олон ном туурвижээ.

Эрвээхий

Эрээн цоохор эрвээхий

Эрэг нугаар дэрвээхэй

Цэцэг цэцгээр хэсээхэй

Цэнгэн баясан нисээхэй

Үдшийн нарнаар жаргаахай

Үүлэн сүүдрээс үргээхэй

Газрын цэцэг найгааха

Ганган бүжиг хийгээхэй

Тэнгэрийн цэцэг эрвээхий

Тэндхийн бүжигт эргээрэй

 

 Эрбээхэй

Эреэн соохор эрбээхэй,

Эрье нугаар дэрбээхэй,

Сэсэг сэсэгээр хэсээхэй,

Сэнгэн баясан ниисээхэй,

Үдэшын наранаар жаргаахай,

Үүлэн һүүдэрһээ үргөөхэй,

Газарай сэсэгтэ найгаахай,

Ганган бүжэг хатараахай,

Тэнгэриин сэсэг эрбээхэй,

Тэндэхи бүжэгтэ эрьеэрэй.

 

5) О.Сундуй Төв аймгийн Угтаалцайдам суманд 1960 онд төрсөн.»Долоон хожгор, нэг можгор»дуурь, «Мэхт мэхэндээ», Зуны нар мөхөөлдсөнд дуртай», «Оймс залгидаг мангас», А-Я хүртэл хөгжилтэй аялал»…зэрэг хорь орчим номоо уншигч хүүхдүүддээ өргөн бариад байна.

Барилдаан

Даваа надтай

Барилдах дуртай

Давах болгондоо

Дахих хүсэлтэй

Даваад л байвал

Барилдаад л байна

Даага нэхээч гээд

Дэвээд л байна

 

Барилдаан

Дабаа намтай

Барилдаха дуратай

Диилэхэ болоходоо

Дахин хүсэлтэй

Диилээд лэ байна

Барилдаад лэ байна

Даага нэхээш гээд

Дэбээд лэ байна

 

6) Т. Галсан 1932 онд Баянхонгор аймгийн Заг сумын нутагт төржээ. Хүүхдэд зориулсан «Хоёрын хүрд», «Наян настай жаал», «Дэгдээхэй насны үлгэр» зэрэг ном бичжээ «Аав ээж хоёр» дуунь алдартай. Д.Нацагдоржийн нэрэмжит шагналтай. Ардын уран зохиолч цол хүртсэн.

Хувиршгүй тоолол нэг

Сүүгээ хөхүүлсэн

Ээж минь хэд вэ?

Хүүгээ овоглосон

Аав минь хэд вэ?

Зөвхөн ганц даа

Зүрх шиг ганц даа

 

Цэлмэг тэнгэрт

Нар хэд вэ?

Шөнийн одод

Сар хэд вэ?

Нар шиг нэг дээ

Нар, сар нэг дээ

 

Хубилшагүй нэгэ тоо

Сүүгээ хүхүүлһэн

Эжы минии хэды бэ?

Хүүгэдээ нэрлүүлһэн

Аба минии хэды бэ?

Зүб лэ гансахан даа

Зүрхэндэшни ори ганса даа

 

Сэлмэг тэнгэридэ

Наран хэды бэ?

Һүниин одод

Һара хэды бэ?

Наран нэгэл

Нара, һара нэгэ дээ

 

 б) 0-10 оноо

Бүлэгэй нэгэ гэшүүн сайт дээрэ регистраци хэхэ, удаань маанадай дурадхаһан тест энэ урилдаанда ороод, дүүргэхэ аргатай. Сайт https://xesheel.exexelen.ru/ Как проверять вопросы: дээрэ үгтэһэн тестнүүдээр бэеэ һорихо, мэдэсээ бэхижүүлхэ аргатай. Регистрация и запись на курс: https://disk. yandex. ru/i/qnlziaYiWptcmg

Тестовэ даабари дүүргэлгын даабарида бүлэгһөө 1 хүн орохо ёһотой. «Буддын шажанай ойлгосонууд», «Зураг тайлбарилан хаюусаха», «Шажанай зүйлнүүд, хэрэгсэлнүүд», «Буддын шажанай шүтөөнүүд», «Дасан субаргануудай тусхай эрдэм» гэһэн сэдэбүүдтэ зорюулһан асуудалнуудаар тестнүүдые дүүргэхэ даабари https://xesheel.exexelen.ru Урилдаанда бэлдэхэдээ, https://buryadxelen.com/ сайт дээрэһээ энэ сэдэбүүдээр үгтэһэн наадануудаар һорилго хэгты.

Я. Ивахиновагай «Асуудалнууд, тестнүүд, оршуулганууд» ном соо 4-10, 11-12, 21-26, 37-42 хуудаһануудта үгтэһэн асуудалнуудые анхарагты.

Дасан ерэхэдээ, өөрын ноутбугаа абаад ерэгты.

 

в) Санамжа-комментаринууд. 0-10 оноо

Хүндэтэ үхибүүд! «САЙНУУ!» гэһэн түсэлэй «Шагна» гэжэ нэрэтэй аудиогид байгша оной сентябрь һарада дэбшүүлэгдэбэ. Улаан-Үдэ хотодо ажаһуугшад түрэл хотодоо дура зүрхөө нээһэн аудиогидүүдэй 97 хөөрөөнүүдые ород, буряад хэлэн дээрэ соносохо аргатай болоо. Манай гидүүд  соо элдэб нютагай, угай, наһанай, мэргэжэлэй хүнүүд байгаа. Хөөрөөнэйнь сэдэбүүдшье олон янзын: хото городтой түрүүшын уулзалга, түүхэтэ газарнууд, түрэл гудамжа, һуралсалай эмхи гээд,  Улаан-Үдэ хотын олондо мэдэгдээгүй түүхэ, арад зон соо алдаршаһан газарнууд, дайнай үеын  ниислэл хото гэһэн юрын дурсалгануудһаа хизаар ороноо шэнжэлгын сэдэб хүрэтэр.

Эдэ һонин хөөрөөнүүдынь шагнаад, өөрынгөө  һанамжа бодол  бэшэхыетнай, мүн ниислэл хототой  холбоотой  дурдалгануудаа оруулхыетнай уряалнабди. Бүлэг бүхэнһөө гурбан пост бэшэхэ даабари үгтэнэ (эдэ 3 постнууд доро).

1. https://vk.com/club216208451?w=wall-216208451_914

2. https://vk.com/club216208451?w=wall-216208451_915

3. https://vk.com/club216208451?w=wall-216208451_916

Һанамжануудта эрилтэ: 250 тэмдэгһээ бага бэшэ хэмжээнэй 3 комментари бэшэхэ. Һанамжа-комментаридаа өөрын хандаса, ойлгосо тайлбарилжа харуулһан гү, али энэ ушарта сэгнэлтэ, өөрын хандаса үгэһэн байха. Өөһэдынгөө арга боломжоор энэ даабари дүүргэгты. Өөрынгөө нютаг хэлэ хэрэглэн бэшэхэ, нэрэ обогоо, бүлгэмэйнгээ нэрэ табигты. Буряад клавиатура, таараха эмодзи-смайлигуудые хэрэглэгты, комментаритнай олон лайктай байбал — һайн.

– Комментарияа аудио файл болгожо уншаха (аудиофайлай эрилтэнүүд положениин дээрэ);

– һанамжа-комментариингаа ворд вариантын скриншот хэхэ;

– аудио, скриншот хоёроо exexelen@mail.ru хаягаар ноябриин 22 болотор ябуулха

Тус бүлэгтэ https://vk.com/club216208451 подписка заабол хэнхэй байха ёһотойт. Группа руу орогты, постнуудтаа лайкнуудые табигты, нүхэдөөрөө хубаалдагты.

Энэ ажал 0-10 оноогоор сэгнэгдэхэ.

 

ШАГАЙН ҮХЭР ТАЛА

«Үнеэтэй айл үлдэхэгүй, булагтай газар гандахагүй» гэһэн үгын ёһоор гандашагүй абьяас бэлигээ харуулха урилдаан. www. ehehelen.ru гэһэн сайтын аудиоматериал соо «Доншуур маани» шагнагты. https://ehehelen.ru/ Зүбөөр, тодоор үгүүлэн уншаха. Бүлэгөөрөө уншаха гэһэн даабариин эрилтэ дүүргэхэ шухала!

 

ШАГАЙН ЯМААН ТАЛА

Һүбэлгэн гээшэнь аргагүй, хурдан түргэниинь гайхалтай, бэлшээриин һайниие бэдэрдэг, бэрхэшээл гэжэ мэдэдэггүй ямаанай зан абариие һайшаажа орохо урилдаан.

Оёдолшо басагад арһан урлал, һэеы урлал гэһэн хоёр шэглэлээр хүдэлхэдөө, оёдол тухайгаа, яагаад оёһон тухайгаа хөөрэһэнэй (2 мин) түлөө 2 оноо, гол ажалда – 8 оноо. Дүн гаргалгада 0-10 ниитэлһэн оноо табигдаха.

а) Арһан оёдол.

– 42-44 размерэй хантаазын хэб хэхэ (2 оноо);

– урда наадамда оёжо байhан юумэеэ дуургээд асарха (66 оноо);

– 2 минутын туршада хүүртиг яагаад оёхо тухайгаа хөөрөө, зугаа хэхэт. Арһан хубсаһан бэедэ һайн нүлөөтэй эдлэл юм. Юунэй арһа, оёдолой ямар зүү хэрэглэнэбта, яагаад хэб бэлдээбта, юу оёжо дүүргээбта г.м. тухай хөөрэхэ. (2 оноо).

Хониной элдэһэн арһаар, али хэрэгһээ гараһан арһан зүйлээр  (дубленко-дэгэл, хүнжэл, хүүртиг…) оёнобди. Оёходо хэрэгтэй юумээ абаад ерэхэ: канцелярска хутага, хурса хайша, шугам, хурабша, карандаш гү, али ручка, арһа оёдог тусхай зүү — тэбэнэ бэшэ, №10 ниидхэ.

б) Һэеы урлал.

– Һэеыгээр урлал хэдэг басагад «Бурда» сэдхүүлһээ, интернет сүлжээнһээ өөртөө таараха дэгэл-хүүртиг, үмдэнэй хэбүүдые асарха (2 оноо).

– Оёдолшо басагад гэртээ хэһэн ажалайнгаа ябаса тухай (пошаговое описание работы 2 мин.) тодорхойгоор хөөрэжэ үгэхэ. Хурьганай нооһон хурга зузаан, хун шэнги дун сагаан һэеы хаана хэрэглэжэ болохоб, юрын бүдөөр оёһонһоо һэеыгээр урлахада хэр хүндэб, оёдолой ямар янзануудые хэрэглээбта, һэеы оёдолдо эгээл шухалань юун бэ гэхэ мэтэ асуудал тодолон, өөрынгөө һанамжа бодолоо хэлэхэ.

– Гэрэй даабари: санашанай шэнэ костюм оёод асарха, энэ ажалтнай сэгнэгдэхэ (6 оноо).

Удаадахи наадамда хэрэглэхэ һэеы худалдан абахат. 1 п.м. һэеы 300 түхэригтэ (50% хямдаралтай). Оёдолшондо хэрэгтэй хэрэгсэлнүүдые – хурса хайша, шугам, хурабша, карандаш гү, али ручка, утаһа-ниидхэ асарха.

 

ШАГАЙН ТЭМЭЭН ТАЛА

Арад зоноо тэдхэдэг, элинсэгэйнгээ нютагта заяан гэжэ магтуулһан ажалша, бүхэриг тэмээндэ зорюулагдаһан шата. Эжы абын дүршэл халан абаха басагад, хүбүүдтэ зорюулагдаһан урилдаан.

а) Модон дархан (0-10 оноо).

Шоно (20 х 30 см хэмжүүр). Энэ хэмжүүрһээ ехээр хэхэгүй.

Дарханайнгаа ажал тухай 2 минута соо удаа дараалуулан хөөрэжэ үгэгты (пошаговое описание работы). Танай хэһэн хөөрөөн амяараа сэгнэгдэн, гол ажалайтнай 8,0 оноодо, хөөрэһэнтнай 2,0 оноо нэмэгдэхэ.

б) Уран баримал. 0-10 оноо.

Янгир – горный козёл ( 15 х 20 см). энэ хэмжүүрһээ ехээр хэхэгүй.

Пластилинаар хэһэн урлалайнгаа ажалай һубарил тухай 2 минута соо удаа дараалуулан хөөрэжэ үгэгты (пошаговое описание работы). Танай хэһэн хөөрөөн амяараа сэгнэгдэн, гол ажалайтнай 8,0 оноодо, хөөрөөндэ 2,0 оноо нэмэгдэхэ, дүн гаргалгада ниитэлһэн 0-10 оноо табигдаха.

 

ХЭРЭГЛЭХЭ НОМ ЗОХЁОЛ

С.Д. Бабуев, Ц.Ц. Бальжинимаева «Буряад зоной урданай һуудал байдалай тайлбари толи» У-Ү, 2004;

https://buryadxelen.com/»Буряад хэлэн» гэһэн сахим һураха бэшэгэй «Минии бэе», «Ёһо заншал», «Буряад арад», «Эхэ нютаг»;

Бэлигүүн толи http://ehehelen.ru/wp-content/uploads/2019/01/Beliguun-toli-poslednaya-versiya.pdf;

«Учение Пандито Хамба Ламы Д.Д.Этигэлова», 2016, 2017, 2018, 2019; 2020; 2021. Ссылкэ: https://docs.google.com/document/d/1ejak22tQ0qVnAr_lr8LIgBuv7LaNDtRtdbjHDGftpQs/edit#heading=h.3dpy54d6sgj9

«Буддаадын шажанай үгын тайлбари толи», «Даши Чойнхорлин» университедэй хэблэл, Ивалга, 2016 он

Галдан Ленхобоев «Ашатын һайхан заяан» ном татажа абагты: http://soyol.ru/culture/books/4356/

Лодон Линховоин «Лодон багшын дэбтэрһээ» ном татажа абагты: http://soyol.ru/culture/books/4357/

Л.Шагдаров. К.Черемисов. Буряад-ород толи, У-Ү, 2006

«Буряад хэлэнэй тобшо тайлбари толи», У-Ү, 2004

Русско-монгольский словарь — Орос-Монгол толь

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


 • 0

52-дохи наадамда Ааланай һургуулиин бүлгэм түрүүшын һуури эзэлбэ

52-дохи «Эхэ хэлэн-манай баялиг» наадам  Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай Мэдээсэлэй бодолгын талаар хорооной дэмжэлгээр 10 һарын 20-до Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ наадамда 45 бүлгэмүүд хабаадаба. 

 

 1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Цырендоржын Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ  Дамбаев Дугар, Ивалгын аймагай дунда Һужаагай дунда һургуули

 

 1. ЭРХИМ – ҺАНАМЖА-КОММЕНТАРИ

I ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Жамбалов Жамбал, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

 1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Жалсанова Александра, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Цыдыпов Дугар-Цырен, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм

 

 1. ЭТИГЭЛ ХАМБЫН ЗАЛЬБАРАЛ

I ҺУУРИ  Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм

  

 1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Балданова Виктория, Захааминай аймагай  Шара -Азаргын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Меньжиков Амур, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Буянтуева Янжима, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм

 

 1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Раднаев Булат, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Раднаев Гумпэл, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм

III ҺУУРИ Осодоев Дава, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

 1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Бадмаева Алина, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм

II ҺУУРИ Дылгыров Амгалан, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

III ҺУУРИ Тудупова Линхуа, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

 

 1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Долгорова Сэржэна, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Тугутова Анжелика, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Дымбрылова Снежана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

 

 1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Николаева Адиса, Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Рабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыренова Марина, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 

Һуури                                   Бүлгэм                                                                                               Оноо

1 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 87,9
2 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 87,2
3 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 86,6
4 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 86,4
5 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 85,7
6 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр»  бүлгэм 84,6
7 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 84,4
8 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 80,6
9  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Сансар»  бүлгэм 78
10 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 75,4
11 Буряад Уласай Мариинска интернат-һургуули 72,3
12 Захааминай аймагай  Санагын дунда һургуули 71
13 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 69,4
14 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 69,7
15  Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм 64,3
16 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 60,1
17 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 59,3
18 Ивалгын аймагай дунда Һужаагай дунда һургуули 56,9
19 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 56,3
20 Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули 53,6
21 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 53,4
22 Захааминай аймагай  Ёнгорбойн ба Шара-Азаргын дунда һургуулинуудай бүлгэм 52,7
23 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 51,5
24 Загарайн аймагай  Эрхирэгэй дунда һургуули 49,8
25 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 49
26 Хурамхаанай аймагай Аргадын дунда һургуули 48,6
27 Баргажанай аймагай  Баргажанай дунда һургуули 47,9
28 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 39,6
29 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 38,2
30  Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 35,1
31 Ивалгын аймагай Сотниковын дунда һургуули 32
32  Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 31,5
33 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 29,5
34 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 28
35 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 25,5
36 Тарбагатайн аймагай Дээдэ-Саянтын интернат-һургуули 20,7
37 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 19,9
38 Ивалгын аймагай Ивалгын 3-дахи дунда һургуули 19
39 Тарбагатайн аймагай Доодо-Саянтын дунда һургуули 13,8
40 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 12,3
41  Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 9,5
42 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 6
43 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 5
44 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түбэй «Алтан гэрэл» бүлгэм 5
45  Тарбагатайн аймагай Заводскайн дунда һургуули 4,5

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 52 наадам итоги

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


 • 0

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» гэһэн 52-дохи наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА

«ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын 52-дохи наадам

2023 оной октябриин  20

Эбээн тэдхэгшэ: Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын талаар хороон

 

НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД

– Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ.

– Наадамай гол зорилго – аман хэлэ хүгжөөхэ, нютаг хэлэнэй үгүүлбэриин аялга ойлгохо, хэлэхэ дадалтай болгохо. Эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха даабаринуудаа үргэдхэхэ.

– Түрэл арадайнгаа соёл, уралиг үзэхэ хүсэлынь урмашуулха, хүүгэдэй урлаха, оёхо, зохёохо арга боломжо дэмжэхэ, хурсадхаха.

 

НААДАМАЙ САГАЙ ХУБААРИ

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын наадам Ивалгын дасанда 2023 оной октябриин20-до , үглөөнэй 10 сагта эхилхэ.

 

НААДАМАЙ ЭРИЛТЭНҮҮД

Мэдүүлгэ, Согласие дансануудаа октябриин … болотор болотор exexelen@mail.ru гэһэн сахим хаягаар эльгээгты.

Анхарагты!

– аудиофайл бэшэхэдээ,  хоолойгоо сэбэрээр шэнгээгты. Диктофондо үлүү абяа,  шууяа,  түерөө оруулхагүй (холодильник,  телевизор,  радио,  телефон болюулха,  түлижэ байһан галай хүүеэнһээ холо ошохо шухала). Үлүү ондоо шууяан бэшэгдэнхэй байһан ушарһаа радиодо гаргаха аргагүй байнабди.

– аудиофайл бүхэн нэрэтэй байха ёстой! Нютаг, номинаци,  һурагшын нэрэ гээд. Жэшээнь: Аалан_Хэлээ баяжуулая_Буянтуева Дари. Нэрэгүй файл бү эльгээгты!

– аудиофайлаа диктофон дээрэ бэшэхэдээ, даабари уншахынгаа урда һурагша нэн түрүүн өөрынгөө нэрэ, нютаг, бүлэг-һургуули, ангияа хэлэхэ.

НААДАМАЙ ШАТАНУУД

Табан хушуу мал гэгдэһэн морин, үхэр, хони, ямаа, тэмээгээ үе наhаараа үдхэжэ hууhан буряад зоной ажабайдалые адууhа малhаа амяарнь харахын аргагүй юм. Тиимэһээ түрэл хэлэндээ зорюулһан «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадамай шатанууд үндэһэн шагай нааданай буудалнуудай нэрээр нэрлэгдэнхэй.

Шагайнууд хонин, ямаан, морин, үхэр, тэмээн гэһэн ондо ондоо үзэгдэлтэй байдаг юм. Хабтайжа бүхыгөөд унаһан шагайе «хонин» («бүхэ»), хонхойгоод унаһыень «ямаан» («хонхо»), бүтүү талаараа өөдөө хараад тогтоһониинь «морин», хээтэй хажуугаараа өөдөө хараһаниинь «үхэр», сомсойгоод тогтошоһониинь «тэмээн» («ёро»)  болодог юм.

Урилдаан бүхэндэ бүлэгүүдһээ 1-1 хүн орохо: Бэлигүүн толи; Монгол ирагуу найрагшадай шүлэгүүд; Даян дэлхэй; Хүнэй бэе-тестнүүд; Пост-бодол; Этигэл Хамбын зальбарал; Арһан урлал; Һэеы урлал; Модон дархан; Уран баримал.

 

МЭДҮҮЛГЫН ЖЭШЭЭ

10 һарын  17  болотор exexelen@mail.ru хаягаар эльгээхэ.

Аймаг ________________________Һургуули___________________________

Хүтэлбэрилэгшэ багшын (багшанарай)  обог нэрэ ______________________

Холбоо бариха утаһан, e-mail: ____________________________________

Бүлэгтэ орохо үхибүүдэй обог, нэрэ, анги:

 

НААДАМАЙ ДҮРИМҮҮД

I ШАТА

 

ШАГАЙН МОРИН ТАЛА

Холо газарые ойртуулдаг, хариин зониие нэгэдүүлдэг, хазаар дараа хатартай морин эрдэниин нэрэтэй түрүүшын урилдаан.

БЭЛИГҮҮН ТОЛИ (0-10 оноо)

№1

Хоёр ёслолой абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толи гэсэн үйлэ. Э-Х. Галшиевай «Бэлигүүн толи» һүүлшын хэблэл. http://ehehelen. ru/wp-content/uploads/2019/01/Beliguun-toli-poslednaya-versiya. pdf. Хүндэтэ үхибүүд, урда жэлнүүдтэ хэһэн ажалаа үргэлжэлүүлнэбди. Э-Х. Галшиевай «Бэлигүүн толиин» һүүлшын хэблэлһээ бүлэг бүлэгөөр даабари үгэхэдөө, энэ гайхамшаг зохёолтой дүтөөр танилсуулха хүсэлтэйбди гэжэ тандаа дабтан һануулнабди.

«Хоер ёсын абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толиноос дайсан ба ураг садан хоёры ямар мэтэ эдлэхын үедэ машид үйлдэснэй дүрбэдчинь» бүлэгһөө даабари үгтэхэ. Номой 230-249 хууд. үгтэһэн 537-583 сургаалнуудһаа хоёрыень шэлэн абаад, удхаарнь бодомжологты. Сургаал соохи үйлэ ушарай һубарил зураглан харуулха бэшэ, һургаалай юрэнхы удха өөһэдөө ойлгожо мем зураха, тэрэнээ зүбөөр тодорхойлхо гэжэ оролдогты, тэрэ ажалаа хамгаалагты.

P.S. «Плакат» гэжэ үгэ оршуулхада уряа, зарлал болохоор зурагууд гээд толи соо үгтэдэг. Интернет соо плакадта дүтэрхы «мем» гээд нэрлэгдэһэн урлалай зүйл хэрэглэгдэдэг болонхой. «Мем» гэжэ урлалай янза тухай бэшэхэдээ, зураг, фотозураг, үгэ, мэдүүлэл, элдэб тэмдэг, үнгэ, смайлик хэрэглэн, ямар нэгэ ойлгосо олондо мэдүүлхэ, ойлгуулха, тарааха арга гэнэ. Сургаалай удха зүбөөр гаргаха гэжэ оролдогты, нютагайнгаа ламанартай зүбшэн хөөрэлдэгты.

 

ШАГАЙН ХОНИН ТАЛА

Ууса дүүрэн хэшэгтэй, урдаа хараха хушуута мал, хонгор дайдымнай шэмэг – хун сагаан хонин эрдэниин нэрэтэй хоёрдохи тэмсээн

«БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД – ЕРЭЭДҮЙТЭЙ» номинаци

а) 0-10 оноо

Хүндэтэ үхибүүд, шүлэг сээжэлдэлгын һайн нүлөө тухай мэдэжэ абагты:

 • Шүлэгэй мүрнүүдһээ танигдаагүй үгэнүүдые түргэн һанажа абанат;
 • Мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй удхын сохилто, һуури байра тодоор ойлгонот;
 • Шүлэгэй удхаһаа шэнэ мэдэсэтэй болонот;
 • Шүлэг бэшэһэн ирагуу найрагшатай, нютаг оронтойнь танилсанат;
 • Шүлэг сээжээр, уранаар уншажа, түрэл зоноо, нүхэдөө баясуулнат.

Даабари:

Эндэ үгтэһэн монгол хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн  шүлэгүүдые     сээжэлдэгты. Энэ урилдаан биледэй  гуримаар үнгэрхэ.

Шүлэгэй үгэнүүдээр толи тааруулан бэлдэгты, монгол үгэнүүдэй бэшэлгэ, удха хадуугты.  Энэ даабариһаа хэды монгол үгэнүүдые мэдэхэ болоһыетнай  шүүгшэд шалгаха.

Монгол  үгэнүүдэй үгүүлбэри дээрэ хүдэлэгты.

Шүлэг  бэшэһэн  ирагуу найрагша , шүлэгэйнь удха тухай монголоор  хөөрэгты.

1)  Б. Доржсүрэн 1947 онд Улаан-Баатар хотод төржээ. Хүүхдэд зориулсан «Хорин хаврын бодол», «Наран бүүвэй», «Зуслангийн унага» зэрэг ном хэвлүүлсэн. «Мэргэн бөөдий» киногоороо хүүхдийн дунд алдаршжээ.

 Дөрвөн улирал

Хүүхэд бидний баяр болдог

Хөгжөөнт зуны улирал сайхан.

Амтат жимсээр бэлэг барьдаг

Алтан намар ай даа гоёхон.

Сүлд модны наадам болдог

Сүртэй өвөл бас гайхам.

Зун намар өвлийн

Зугаатай бүгдийг дуурайсан хабар

Сайхан, гоёхон гайхам!

 

Дүрбэн уларил

Хүүхэд бидэнэй баяр болодог

Хүхюун зунай уларил һайхан.

Амтатай жэмэсээр бэлэг баридаг

Алтан намарнай Ай даа гоёхон.

Һүлдэ модоной наадам болодог

Һүртэй үбэл баһал гайхал.

Зун, намар, үбэлэй

Зугаатай бүгэдэнэй дуратай хабар

Сайхан, гоёхон, гайхалтай!

 

2)  Ш.Энхбаяр. Булган аймгийн Орхон суманд 1951 онд төрсөн. «Миний тоглоом», «Салхин тийрэн», «Бутанд буудайтай», «Буурал хамхуулын аялал», «Би чихрэн хүүхэд» гэх мэт 20 гаруй ном бичиж хэвлүүлжээ.

Аяга

 

Алтан амсартай шинэхэн аяга

Алаг эрээн хөөрхөн аяга

Гангар шаазан нэртэй аяга

Гар дамжин эдлэгддэг аяга

Алим жимсээр дүүрдэг аяга

Амттай бүхнээр бялхдаг аяга

Угааж байвал цэвэр аяга

Унагаж орхивол хагарна шүү

 

Аяга

Алтан амһартай шэнэхэн аяга,

Алаг эреэн хөөрхэн аяга,

Гангар шаазан нэрэтэй аяга,

Гар дамжан эдлэгдэдэг аяга,

Алим жэмэсээр дүүрэдэг аяга,

Амтатай юумээр билтардаг аяга,

Угаажа байбал, сэбэр аяга,

Унагаажа орхибол, хахардаг аяга.

 

 3)  Ш.Энхбаяр. Булган аймгийн Орхон суманд 1951 онд төрсөн. «Миний тоглоом», «Салхин тийрэн», «Бутанд буудайтай», «Буурал хамхуулын аялал», «Би чихрэн хүүхэд» гэх мэт 20 гаруй ном бичиж хэвлүүлжээ.

Гоё эх орон

Өглөөний нарны алтлаг туяа гоё

Өндөр уулын Сүмбэр оргил гоё

Өгөөмөр намрын шаргал тариа гоё

Өргөн мөрний тунгалаг мяралзаа гоё

Шинэ жилийн мөнгөн чимэг гоё

Шинэхэн цасны шижиртсэн гялбаа гоё

Хаврын анхны цэнхэр яргуй гоё

Хөгжилтэй багачуудын хөөрхөн инээд гоё

Зуны цэцгийн миний эх орон гоё

Гоё Эхэ орон

Үглөөнэй наранай алтан туяа гоё

Үндэр уулын Сүмбэр орьёл гоё

Баян намарай шаргал таряан гоё

Үргэн мүрэнэй тунгалаг миралзаан гоё

Шэнэ жэлэй мүнгэн шэмэг гоё

Шэнэхэн саһанай шэжэр ялбаан гоё

Хабарай анханай сэнхир алас гоё

Хүгтэй багашуулай хөөрхэн зугаа гоё

Зунай сэсэгтэ минии Эхэ орон гоё

 

4) Ж.Дашдондог. Монгол Улсын соёлын гавьяат зүтхэлтэн. Д.Нацагдоржийн болон «Алтан унага» шагналт хүүхдийн зохиолч Жамбын Дашдондог бараг бүхы л уран бүтээлээ сургуулийн өмнөх насныханд зориулжээ», «Аав, ээж, би», «Өргөө», «Тэнгэрийн шүлэгчид», «Долоон бөхтэй тэмээ», «Алтан харш» зэрэг олон ном туурвижээ.

Эрвээхий

Эрээн цоохор эрвээхий

Эрэг нугаар дэрвээхэй

Цэцэг цэцгээр хэсээхэй

Цэнгэн баясан нисээхэй

Үдшийн нарнаар жаргаахай

Үүлэн сүүдрээс үргээхэй

Газрын цэцэг найгааха

Ганган бүжиг хийгээхэй

Тэнгэрийн цэцэг эрвээхий

Тэндхийн бүжигт эргээрэй

 

 Эрбээхэй

Эреэн соохор эрбээхэй,

Эрье нугаар дэрбээхэй,

Сэсэг сэсэгээр хэсээхэй,

Сэнгэн баясан ниисээхэй,

Үдэшын наранаар жаргаахай,

Үүлэн һүүдэрһээ үргөөхэй,

Газарай сэсэгтэ найгаахай,

Ганган бүжэг хатараахай,

Тэнгэриин сэсэг эрбээхэй,

Тэндэхи бүжэгтэ эрьеэрэй.

 

 

5)  О.Сундуй Төв аймгийн Угтаалцайдам суманд 1960 онд төрсөн.»Долоон хожгор, нэг можгор»дуурь, «Мэхт мэхэндээ», Зуны нар мөхөөлдсөнд дуртай», «Оймс залгидаг мангас», А-Я хүртэл хөгжилтэй аялал»…зэрэг хорь орчим номоо уншигч хүүхдүүддээ өргөн бариад байна.

Барилдаан

Даваа надтай

Барилдах дуртай

Давах болгондоо

Дахих хүсэлтэй

Даваад л байвал

Барилдаад л байна

Даага нэхээч гээд

Дэвээд л байна

 

Барилдаан

Дабаа намтай

Барилдаха дуратай

Диилэхэ болоходоо

Дахин хүсэлтэй

Диилээд лэ байна

Барилдаад лэ байна

Даага нэхээш гээд

Дэбээд лэ байна

 

6)  Т. Галсан 1932 онд Баянхонгор аймгийн Заг сумын нутагт төржээ. Хүүхдэд зориулсан «Хоёрын хүрд», «Наян настай жаал», «Дэгдээхэй насны үлгэр» зэрэг ном бичжээ «Аав ээж хоёр» дуунь алдартай. Д.Нацагдоржийн нэрэмжит шагналтай. Ардын уран зохиолч цол хүртсэн.

Хувиршгүй тоолол нэг

 

Сүүгээ хөхүүлсэн

Ээж минь хэд вэ?

Хүүгээ овоглосон

Аав минь хэд вэ?

Зөвхөн ганц даа

Зүрх шиг ганц даа

 

Цэлмэг тэнгэрт

Нар хэд вэ?

Шөнийн одод

Сар хэд вэ?

Нар шиг нэг дээ

Нар, сар нэг дээ

 

Хубилшагүй нэгэ тоо

 

Сүүгээ хүхүүлһэн

Эжы минии хэды бэ?

Хүүгэдээ нэрлүүлһэн

Аба минии хэды бэ?

Зүб лэ гансахан даа

Зүрхэндэшни ори ганса даа

 

Сэлмэг тэнгэридэ

Наран хэды бэ?

Һүниин одод

Һара хэды бэ?

Наран нэгэл

Нара, һара нэгэ дээ

 

 

 б) 0-10 оноо

Бүлэгэй нэгэ гэшүүн сайт дээрэ регистраци хэхэ, удаань маанадай дурадхаһан тест энэ урилдаанда ороод, дүүргэхэ аргатай. Сайт https://xesheel.exexelen.ru/ Как проверять вопросы: дээрэ үгтэһэн тестнүүдээр бэеэ һорихо, мэдэсээ бэхижүүлхэ аргатай. Регистрация и запись на курс: https://disk. yandex. ru/i/qnlziaYiWptcmg

Тестовэ даабари дүүргэлгын даабарида бүлэгһөө 1 хүн орохо ёһотой. «Даян дэлхэй», «Хүнэй бэе» гэһэн сэдэбтэ зорюулһан асуудалнуудаар тестнүүдые дүүргэхэ даабари https://xesheel.exexelen.ru/. Энэ сэдэбээр урилдаанда бэлдэхэдээ, https://buryadxelen.com/ сайт дээрэһээ «Даян дэлхэй», «Минии бэе» наадануудаар һорилго хэгты.

Я. Ивахиновагай «Асуудалнууд, тестнүүд, оршуулганууд» ном соо 111-115 хуудаһануудта эдэ сэдэбээр үгтэһэн үгэнүүдые анхарагты

в) 0-10 оноо

Бүлэг бүхэнһөө 250 тэмдэгһээ бага бэшэ хэмжээнэй 3 санамжа-комментари бэшэхэ даабари (үгтэһэн 3 постнууд доро).
1. https://vk.com/club216208451?w=wall-216208451_521
2. https://vk.com/club216208451?w=wall-216208451_521
3. https://vk.com/club216208451?w=wall-216208451_523
Һанамжаяа өөрынгөө нютаг хэлэ хэрэглэн бэшэгты, нэрэ обогоо, бүлгэмэйнгээ нэрэ табигты. Буряад клавиатура, таараха эмодзи-смайлигуудые хэрэглэгты, комментаритнай олон лайктай байбал — һайн. ВКонтакте табихаһаа гадна, тэрэнээ уншаһан аудио файлнуудые, һанамжа-комментариингаа ворд вариант болон олоной һонорто табиһанаа гэршэлһэн скриншодуудые exexelen@mail.ru хаягаар октябриин 17 болотор ябуулхат. Тус бүлэгтэ (https://vk.com/club216208451) подписка заабол хэнхэй байха ёһотойт. Энэ ажал 0-10 оноогоор сэгнэгдэхэ.

Бэшэхэдээ, һонин ушар, ябаган хөөрөө оруулалсажа, доро хабсаргаһан ород текст оршуулаад хэрэглэжэ, асуудалнуудта харюусажа болоно:

Хабсаргалта:

 1. Дорогие ребята!

Сегодня каждый из вас имеет мобильный телефон, с которым часто не расстаетесь даже во время уроков. А на переменах вы все реже выходите из классов и все чаще сидите за телефонами или планшетами, пользуясь моментом, чтобы поиграть в компьютерную игру.  С помощью компьютера   вы может легко и быстро скачать нужную книгу, посмотреть кино, послушать музыку, поиграть, поболтать с другом, даже если тот находится в другом городе или стране. Неудивительно, что компьютер становится одновременно вашим учителем, другом и любимой игрушкой, причем игрушкой – гораздо чаще, чем хотелось бы вашим родителям. А вам необходим полноценный отдых между уроками, в идеале – активный, на свежем воздухе. Но и просто погулять по коридорам школы гораздо полезнее, чем часами сидеть без движения. Увлечение компьютерными играми приводит к ухудшению зрения, искривлению позвоночника, нарушению режима дня, снижению качества учёбы, ухудшению навыков общения и устной речи, бессоннице, а также к агрессивности, конфликтности и раздражительности.  Портал zdravotvet.ru, ссылаясь на данные нескольких исследований, приводит норму времени, допустимую для игры за компьютером детей разного возраста:

– подросткам 12-16 лет в день можно проводить за ПК не более 2 часов с перерывом на 10-15 минут;

– детям 7-12 лет ‒ разрешается 1 час;

– в 6 лет можно сидеть за компьютером не более получаса.

2. – Brawl Stars. Roblox. Geometry Dash, Minecraft, Counter-Strike: Global Offensive гэһэн наадануудаар мүнөө үеын залуушуул үлэмжэ ехээр һонирходог гээд, сүлжээ холбоондо ябана. Эдэ наадануудые та мэдэхэгта?

– Та ямар наада наадаха дуратайбта?

– Юугээрээ энэ наадан таниие һонирхуулнаб?

– Түхэреэн хоногой хэды сагынь дуратай наадандаа үгэнэбта?

– Компьютернэ нааданай һайн, муу талануудынь танайхяар юун бэ?

– Компьютернэ наада эхилэн наадагшадта ямар зүбшэл, заабари үгэхэбта?

 

ШАГАЙН ҮХЭР ТАЛА

«Үнеэтэй айл үлдэхэгүй, булагтай газар гандахагүй» гэһэн үгын ёһоор гандашагүй абьяас бэлигээ харуулха урилдаан

www. ehehelen.ru гэһэн сайтын аудиоматериал соо «Этигэл Хамбын зальбарал» шагнагты. http://ehehelen.ru/etigel-hambyn-zalbaral/. Зүбөөр, тодоор үгүүлэн уншаха (юрэ уншалга). Бүлэгөөрөө уншаха гэһэн даабариин эрилтэ дүүргэхэ шухала!

 

ШАГАЙН ЯМААН ТАЛА

Һүбэлгэн гээшэнь аргагүй, хурдан түргэниинь гайхалтай, бэлшээриин һайниие бэдэрдэг, бэрхэшээл гэжэ мэдэдэггүй ямаанай зан абариие һайшаажа орохо урилдаан.

Оёдолшо басагад арһан урлал, һэеы урлал гэһэн хоёр шэглэлээр хүдэлхэдөө, оёдолой ба ажал тухайгаа хөөрэһэнэй түлөө 2 сэгнэлтэтэй болохот, гол ажалда – 8 оноо, 2 минутын туршада яагаад оёхо тухайгаа хөөрөөндэ – 2 оноо, дүн гаргалгада 0-10 ниитэлһэн оноо табигдаха.

а)  Арһан оёдол. Канцелярска хутага, хурса хайша, шугам, хурабша, карандаш гү, али ручка, арһа оёдог тусхай зүү заатагүй асарха (тэбэнэ бэшэ), №10 ниидхэ, хониной элдэһэн арһа гү (дасанда наймаанай арһан 1000 түх.), али хэрэгһээ гараһан элдэһэн арһанай зүйл (дубленко-дэгэл, хүнжэл, хүүртиг…) бүһэтэй хүнэй (48-52 размерэй) арһан дэгэлэй (курткын) лекало – хэб бэлдээд асарха. Энэ ажал сэгнэгдэхэ. Гэртээ бэлдээд ерэһэн лекало-хэбээрээ багшадаа заалгаад, арһаа эсхэхэт. Анха удаа ерэхэ басагад гансал арһа абаад ерэхэ. Оёжо байhан бээлэйгээ дүүргэхэ.
Энэ шатын нэмэлтэ даабари: 2 минутын туршада куртка яагаад оёхо тухайгаа хөөрөө, зугаа хэхэт. Арһа элдэлгэ гээшэ ехэ ажалтай байгаа. Тиибэшье арһан хубсаһан бэедэ һайн нүлөөтэй эдлэл юм. Таанар ажалдаа юунэй арһа, оёдолой ямар зүү хэрэглээбта, куртка хэды хубиһаа бүридэхэб, яагаад тэдэнээ холбонобта г.м. тухай (пошаговое описание работы) хөөрэхэт.

б)  Һэеы урлалҺэеыгээр урлал хэхэ басагад үбэлдөө өөһэдтөө таарама санашанай хубсаһа (лыжный комплект) – комбинезон + куртка зунайнгаа амаралтын үедэ оёод асарха даабаритай байгаа. Энэ ажалтнай сэгнэгдэхэ. Урда наадамда бэлдэһэн гү, али шэнээр хэһэн хэбэйнгээ-лекалаар Һэеы худалдан абаха аргатайт. 1 п.м. һэеы 300 түхэригтэ (50% хямдаралтай). Бэлдэһэн хэбээрээ багшатаяа суг үшөө нэгэ санашанай хубсаһа эсхэхэт. Хурса хайша, шугам, хурабша, карандаш гү, али ручка, утаһа-ниидхэ асарха.
Нэмэлтэ даабари: оёдолшо басагад гэртээ хэһэн ажалайнгаа ябаса тухай (пошаговое описание работы) тодорхойгоор хөөрэжэ үгэхэ. Хурьганай нооһон хурга зузаан, хун шэнги дун сагаан һэеы хаана хэрэглэжэ болохоб, юрын бүдөөр оёһонһоо һэеыгээр урлахада хэр хүндэб, оёдолой ямар янзануудые хэрэглээбта, һэеы оёдолдо эгээл шухалань юун бэ гэхэ мэтэ асуудал тодолон, өөрынгөө һанамжа бодолоо хэлэхэ.
Санашанай хубсаһанай лекало өөрын дураар ехэ, бага болгоод, үшөө нэгэ санашанай хубсаһанай хэб бэлдээд, худалдажа абаһан һэеыгээ эсхэхэ. Гэртээ тэрэ бэлдэһэн эсхэбэриеэ холбон оёхо гэнэ хаш даа. Шэнэ ерэһэн басагад һэеы абаха мүнгэтэй ерэг, саашанхи үйлэлгэ багшанар мэдэнэ бэзэ.

 

ШАГАЙН ТЭМЭЭН ТАЛА

а)  Модон дархан (0-10 оноо). Арад зоноо тэдхэдэг, элинсэгэйнгээ нютагта заяан гэжэ магтуулһан ажалша, бүхэриг тэмээндэ зорюулагдаһан шата. Эжы абын дүршэл халан абаха басагад, хүбүүдтэ зорюулагдаһан урилдаан.

Дархан ажал. Модон табаг.

Дарханайнгаа ажалай һубарил тухай 2 минута соо удаа дараалуулан хөөрэжэ үгэгты (пошаговое описание работы). Танай хэһэн хөөрөөн амяараа сэгнэгдэн, гол ажалайтнай 8,0 оноодо 2,0 оноо нэмэгдэхэ, дүн гаргалгада ниитэлһэн оноо 0-10 табигдаха.

 

 

б)  Уран баримал (пластилин)  0-10 оноо.    Наймалж  ( утаашаа  20 см. осьминог)

Урлалайнгаа ажалай һубарил тухай 2 минута соо удаа дараалуулан хөөрэжэ үгэгты (пошаговое описание работы). Танай хэһэн хөөрөөн амяараа сэгнэгдэн, гол ажалайтнай 8,0 оноодо 2,0 оноо нэмэгдэхэ, дүн гаргалгада ниитэлһэн 0-10 оноо табигдаха.

ХЭРЭГЛЭХЭ НОМ ЗОХЁОЛ

С.Д. Бабуев, Ц.Ц. Бальжинимаева «Буряад зоной урданай һуудал байдалай тайлбари толи» У-Ү, 2004;

https://buryadxelen.com/»Буряад хэлэн» гэһэн сахим һураха бэшэгэй «Минии бэе», «Ёһо заншал», «Буряад арад», «Эхэ нютаг»;

Бэлигүүн толи http://ehehelen.ru/wp-content/uploads/2019/01/Beliguun-toli-poslednaya-versiya.pdf;

«Учение Пандито Хамба Ламы Д.Д.Этигэлова», 2016, 2017, 2018, 2019; 2020; 2021. Ссылкэ: https://docs.google.com/document/d/1ejak22tQ0qVnAr_lr8LIgBuv7LaNDtRtdbjHDGftpQs/edit#heading=h.3dpy54d6sgj9

«Буддаадын шажанай үгын тайлбари толи», «Даши Чойнхорлин» университедэй хэблэл, Ивалга, 2016 он

Галдан Ленхобоев «Ашатын һайхан заяан» ном татажа абагты: http://soyol.ru/culture/books/4356/

Лодон Линховоин «Лодон багшын дэбтэрһээ» ном татажа абагты: http://soyol.ru/culture/books/4357/

Л.Шагдаров. К.Черемисов. Буряад-ород толи, У-Ү, 2006

«Буряад хэлэнэй тобшо тайлбари толи», У-Ү, 2004

Русско-монгольский словарь — Орос-Монгол толь

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


 • 0

51-дэхи наадамай дүнгүүд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг»

51эхи наадамай дүнгүүд

эбээн тэдхэгшэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

 

 1. ЭРХИМ ТЕСТ

I ҺУУРИ  Дамбаев Майдар, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дайндоров Ринчин, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Будажапова Валерия, Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули

 1. ЭРХИМ ПОСТ-БОДОЛ

I ҺУУРИ  Очирова Булаг Сэсэг, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Рабдаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 

 

 1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ Ванчикова Камила,Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Данзанова Дарья, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

Тусхай шангууд:

Базаржапова Одон Чимэг, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

Алтан Гэрэл Алтан Очир, Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

Мэндхуу Өсөхбаатр, Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази

 1. САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ  Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули

 

 1. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Раднаева Саша, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Балданова Дарима, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Буянтуева Янжима, Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм

 1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ  Дашиев Арья, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

II ҺУУРИ  Менжиков Амур, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиев Бальжин, Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда һургуули

 

 1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ  Найданова Рэгзэма, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Очирова Булаг-Сэсэг, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Аюшеева Алина, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

 1. АРҺАН ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Долгорова Сэржэна, Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Дондокова Эржэна, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули

III ҺУУРИ Жимбуева Анжела, Захааминай аймагай  Хуртагын ба Үлэгшэнэй дунда һургуулиинуудай бүлгэм

 

 1. ҺЭЕЫ ОЁДОЛ

I ҺУУРИ  Баранзаева Намгар, Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Рабдаева Александра, Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Аюшеева Алина, Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули

 1. ЭДИР ҮЛЬГЭРШЭД

I ҺУУРИ  Осодоев Даба, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

II ҺУУРИ  Цыренова Цыржима, Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули

III ҺУУРИ Наханцаков Михаил, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

1 һуури

2 һуури

3 һуури

Һуури

Һургуули

Оноо
1 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үчөөтэйн дунда һургуули 93,6
2 Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда һургуули 89,7
3 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 89,6
4 Хэжэнгын  аймагай Хэжэнгын  дунда һургуули 88,5
5 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 86,4
6 Буряад Уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат 83
7 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 82,4
8 Түнхэнэй аймагай Шэмхын дунда һургуули 74,7
9  Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 73,2
10 Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 72,3
11 Баргажанай аймагай  Баянголой дунда һургуули 68,2
12 Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-һургуули 67,5
13 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 64,9
14 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Этигэл» бүлгэм 64
15 Захааминай аймагай  Хуртагын ба Үлэгшэнэй дунда һургуулиинуудай бүлгэм 63,1
16 Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 60,3
17  Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Зорилго» бүлгэм 58,6
18 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 53,9
19 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу туб 50,6
20 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм 38,3
21 Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулиин «Найрамдал» бүлгэм 35,3
22 Хориин аймагай Ааланай  дунда һургуули 27,3
23 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 26,1
24 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 22,4
25  Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 22,2
26  Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули 21
27  Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 20,5
28  Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази 18
29 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 13
30 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 11,9
31 Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули 9,5
32 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 9
33  Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 7,5

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ 51 наадам итоги конечный

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!