XXXIV наадам

Баян хэлэтэй арад – ерээдүйтэй!

Мультфильмнүүд тухай һанамжаараа хубаалдая

Биледэй гурим. 0-10 оноогоор сэгнэгдэхэ

Даабари: Даабари болгон үгтэһэн 4 мультфильмнүүдые нүхэдөөрөө суг хараад, һанамжануудаараа хубаалдаха аргатай болоод ерэхэт. Ямар мультфильмын удхаар хөөрэлдөө хэхэтнай урилдаанай үедэ элирхэ, тиимэһээ уридшалан энэ шатадаа бэлдэхэ хэрэгтэй. Хараһан ойлгоһоноороо нүхэдтэеэ хубаалдахадаа, зүб харилсаа байгуулан, хөөрэлдөөндэ оролсохыень уряалагты, асуудал табин һонирхуулагты.

Мультфильм тухай һанамжа (отзыв) үгэхэдөө, эдэ асуудалнуудые анхаралдаа абаарайгты:

 1. Энэ мультфильм юун тухайб?
 2. Мультфильмын удха нэрэдээ таарана гү?
 3. Мультфильмын гол зорилго ямар байгааб?
 4. Мультфильмын геройнуудһаа хэниинь танда илангаяа һайшаагдааб, юундэ?
 5. Гол геройнуудыень ямар зан абаритай, шэг шарайтай байна гэжэ хараа, ойлгообта?
 6. Мультфильм соо зураглагдаһан үйлэ хэрэг хэзээ, хаана үнгэрөө гээд хэлэхээр бэ?
 7. Энэ мультфильм хараад, ямар нэгэн түүхэтэ үйлэ хэрэг, арадайнгаа зан заншал тухай ойлгосотнай ехэ болоо гү?
 8. Мультфильмын үйлын хүгжэлтэдэ хүгжэмэй үүргэ хэр нүлөөлөө гэхээр бэ, уран зурааша-мультипликаторай ажал ямараар сэгнэнэбта?
 9. Энэ мультфильм нүхэдтөө дурадхаха гэбэл, ямар талыень онсолон тэмдэглэхэбта?
 10. Нүхэдэйнгөө һанамжа тодорхойлхо гэбэл, ямар асуудалнуудые һурахаар гэжэ һананабта? г.м.

 

 1. У старости мудрость

 

2. Мышь и верблюд

 

3. Мультфильм о Сагаалгане

 

4. Хууршан

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!