XXXI наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 31  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

  1. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
  2. Баргажанай аймагай Баргажанай дунда һургуули
  3. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм
  4. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
  5. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
  6. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
  7. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм
  8. Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 1-дэхи бүлгэм

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Намжилова Светлана, Хурамхаанай аймагай Гааргын  дунда һургуули 1-дэхи бүлгэм

II ҺУУРИ Гатапова Сурэна, Хурамхаанай аймагай Гааргын  дунда һургуули 2-дохи бүлгэм

III ҺУУРИ Дашицыренова Жанна, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Банзаракцаев Майдар, Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули

II ҺУУРИ Найданов Содном, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Хамисов Баин, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм

II ҺУУРИ Найданова Мэдэгма, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 I ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Урагшаа” бүлгэм

II ҺУУРИ Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

 III ҺУУРИ Данзанова Мария, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

УРАН ОРШУУЛГА

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Гааргын  дунда һургуули 2-дохи бүлгэм

III ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

 

 ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Чесанын дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули

 

1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 114,1
2 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 113,6
3 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 112,3
4 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 108
5 Хурамхаанай аймагай Гааргын  дунда һургуули 1-дэхи бүлгэм 107,2
6 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 106,2
7 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Үлзы” бүлгэм 103,3
8 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 103,1
9 Хурамхаанай аймагай Гааргын  дунда һургуули 2-дохи бүлгэм 102,9
10 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 98
11 Хэжэнгын аймагай Чесанын дунда һургуули 97
12 Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули 91,5
13 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 91,1
14 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 89
15 Баргажанай  аймагай Баргажанай дунда һургуули 84,1
16 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 83,1
17 Хяагтын  аймагай Хяагтын-Адагай  дунда һургуули 81,6
18 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлгэм 77,9
19 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 77,5
20 Захааминай  аймагай  Утаатын дунда һургуули 76,5
21 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 74,3
22 Хяагтын  аймагай “Найрамдал” бүлгэм 71,6
23 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 69,4
24 Загарайн аймагай  Асагадай дунда һургуули-интернат 67,2
25 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 64,6
26 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 62,9
27 Ахын  аймагай Сорогой һоёдой интернат-һургуули 62,5
28 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын гимнази 59
29 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин “Урагшаа” бүлгэм 57,9
30 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуули 57
31 Улаан-Үдэ хотын 18-дахи дунда һургуули 56,1
32 Улаан-Үдэ хотын 4-дэхи дунда һургуули 50,2
33 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 49,3
34 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 49
35 Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази 46,4
36 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 45,7
37 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 45
38 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 42,4
39 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 1-дэхи ба 6-дохи һургуулинуудай “Эбтэй бүлгэм ” 42,4
40 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 41,8
41 Улаан-Үдэ хотын 42-дахи дунда һургуули 41,5
42 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлгэм 41
43 Улаан-Үдэ хотын 20-дахи дунда һургуули 38
44 Улаан-Үдэ хотын 58-дахи дунда һургуули 38
45 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 37
46 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 36,7
47 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 36,5
48 Улаан-Үдэ хотын 48-дахи дунда һургуули 36
49 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 33,5
50 Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули 30,5
51 Улаан-Үдэ хотын 2-дахи дунда һургуули 29
52 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 28,5
53 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 28,5
54 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуулиин «Минии нютаг» бүлгэм 28,5
55 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 28
56 Улаан-Үдэ хотын 7-дохи дунда һургуули 27,8
57 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 27
58 Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда һургуули 26
59 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 24,5
60 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 23,5
61 Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуули 23
62 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 22,5
63 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 19
64 Яруунын аймагай Гүндын болон Тулдуунай дунда һургуули 19
65 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин нэгэдэмэл «Арюун булаг» бүлгэм 18,5
66 Улаан-Үдэ хотын Хүгжэмэй гуманитарна лицей 18,3
67 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 18
68 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлгэм 17,2
69 Улаан-Үдэ хотын 22-дахи дунда һургуули 16,5
70 Улаан-Үдэ хотын 40-дахи дунда һургуули 16
71 Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули 16
72 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 15,6
73 Улаан-Үдэ хотын 12-дахи дунда һургуули 15
74 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлгэм 15
75 Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули 14,1
76 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 14
77 Улаан-Үдэ хотын 23-дахи дунда һургуули 12,5
78 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 12,5
79 Улаан-Үдэ хотын 52-дахи дунда һургуули 12,5
80 Улаан-Үдэ хотын 60-дахи дунда һургуули 12
81 Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули 11
82 Улаан-Үдэ хотын 31-дэхи дунда һургуули 10
83 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистичекэ гимнази 9,5
84 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 7,5
85 Улаан-Үдэ хотын 27-дохи лицей 5,4
86 Улаан-Үдэ хотын 15-дахи дунда һургуули 5
87 Улаан-Үдэ хотын 21-дэхи дунда һургуули 5

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!