XXVIII наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХVIII  НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

 

«БУРЯАД ХЭЛЭН» гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

  1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
  2. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
  3. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
  4. Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули
  5. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
  6. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

 

ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I ҺУУРИ Захааминай  аймагай  Санагын дунда һургуули

II ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

 

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ  Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Доржиева Дари , Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Цыбиков Хангал, Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули

II ҺУУРИ  Шарастепанов Бато, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

III ҺУУРИ Дандаров Цокто, Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ  Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III ҺУУРИ Тумуров Владислав, Захааминай  аймагай Михайловкын дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ Дулмажапова Аня, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм

II ҺУУРИ  Жапов Аюржана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Чойдопов Арсений, Зэдын аймагай  Петропавловкын дунда һургуули

 

УРАН ЗОХЁОЛГО

I ҺУУРИ Цынгенова Суранзан, Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули

II ҺУУРИ  Баторова Надежда, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

III ҺУУРИ Осорова Бэлигма, Хэжэнгын аймагай Чисаанын дунда һургуули

 

УРАН ОРШУУЛГА

I ҺУУРИ Баторова Надежда, Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

II ҺУУРИ  Хандуева Сурена, Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули

III ҺУУРИ Осорова Бэлигма, Хэжэнгын аймагай Чисаанын дунда һургуули

I һуури эзэлэгшэд: Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II һуури эзэлэгшэд: Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

 

һуури Һургуули оноо
1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 140,9
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 138,4
3 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 136,4
4 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 131,3
5 Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули 130,1
6 Захааминай  аймагай  Хуртагын  дунда һургуули 128,8
7 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм 127,7
8 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 126,4
9 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 123,7
10 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 123,5
11 Захааминай  аймагай  Санагын дунда һургуули 122,5
12 Хэжэнгын аймагай Чисаанын дунда һургуули 120,1
13 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 120
14 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлгэм 119,5
15 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин «Бүргэд» бүлгэм 114,2
16 Захааминай  аймагай Михайловкын дунда һургуули 113,9
17 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 112,9
18 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал » бүлгэм 112,8
19 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 111,6
20 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 107,7
21 Зэдын аймагай  Петропавловкын дунда һургуули 107,2
22 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 107,2
23 Баргажанай  аймагай Хилганын дунда һургуули 106,9
24 Загарайн аймагай  Асагадай дунда һургуули 106,8
25 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 105,5
26 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 105,4
27 Хэжэнгын аймагай Ородой дунда һургуулиин «Алтан буурсагууд» бүлгэм 104,1
28 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 98,5
29 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 97,5
30 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 95,3
31 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 95
32 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал «Тэрэнги» бүлэг 93,6
33 Зэдын аймагай  Боргойн дунда һургуули 92,3
34 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 91,7
36 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 91,4
35 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули 88,3
37 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 81,8
38 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 74
39 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 70,5
40 Түнхэнэй аймагай Харбяангуудай дунда һургуули 70,5
41 Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули 67,5
42 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 65,5
43 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 2-дохи дунда һургуули 65
44 Зэдын аймагай  Дэрэстэйн дунда һургуули 55,3
45 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 53,2
46 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын интернат-һургуули 49
47 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуули 48
48 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 48
49 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 3-дэхи дунда һургуули 44,3
50 «Буряад үнэн» сониной бүлэг 43,5
51 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 43,5
52 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 40
53 Улаан-Үдэ хотын 51-дахи дунда һургуули 39,5
54 Улаан-Үдэ хотын 42-дахи дунда һургуули 35
55 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 32,5
56 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 31,9
57 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлгэм 31,8
58 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 31
59 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 28,5
60 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 26
61 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуулиин «Халюута» бүлгэм 25
62 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 23
63 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ, тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлгэм 20
64 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 19,2
65 Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули 10

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: itog 28

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!