XIV наадамай дүнгүүд

Байд гээд лэ Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг можо нютагууд хоорондын һургуулинуудай буряад хэлээр мүрысөөнэй гуримаар үнгэрдэг наадан арбан нэгэн һарын 25-да үнгэрбэ.

Энэ удаа урда наадануудһаа тоогоороо үсөөн һургуулинууд хабаадаба. Энэнь ушар шалтагаантай, юуб гэбэл, мүнөө жэл уласхоорондын хэмжээндэ гараһан (Монгол ороной багшанар хабаадалсаа) «Эрхим багша» гэһэн мүрысөөндэ олон багшанарнай хабаадалсажа, Үбэр-Байгалай хизаарһаа Шаргалжанай болон Буряадай, хамта 39 һургуулинууд хабаадаа. Зарим ушартаа эндэмнай 80 гаран һургуулинууд суглардаг бэлэй.

Нэн түрүүлэн нэрлэгдэһэн заабаринуудаар мүрысөөнүүд яажа үнгэрөөб гэжэ хараябди.

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ!

 

I ҺУУРИ Аюшеева Аюна, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ Брянская Арюна, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Пагбаева Настя, Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

БЛИЦ-УРИЛДААН. «ТАБАН ХУШУУН МАЛ. МАЛАЙ НЭРЭНҮҮД, МАЛДА ХАБААТАЙ ХЭРЭГСЭЛНҮҮД. БУДДААДЫН ШАЖАНТАНДА ДУРАСХАЛ БОЛОХО БОДОЛНУУД, ХҮНДЭ ХЭРЭГТЭЙ СУРГААЛНУУД»

 

I ҺУУРИ Халзанов Арсалан, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Санжиева Лилия, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Жигжитова Бимбасу, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ

 

I ҺУУРИ Жигжитова Янжима, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Будаев Гарма, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Тугутова Алина, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

 

I ҺУУРИ Будаева Виктория, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули

II ҺУУРИ Осохеева Адиса, Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули

III ҺУУРИ Дашинимаева Туяна, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

I ҺУУРИ  Дайндаров Барас  Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Бадмаев Аюр, Ленхобоев Аюр Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

III ҺУУРИ Доржиева Алтан-Туяа, Дармаева Бэлигма Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

ЭТИГЭЛ ХАМБАДА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

УРАН ГАРТАН

 

I ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Цыремпилова Инесса, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Балданова Виктория, Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули

 

МОДОШО ДАРХАН

 

I ҺУУРИ Сандыков Мэргэн, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ Ширапов Алдар, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Саганов Баир, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

УРАН БАРИМАЛ

 

I ҺУУРИ Цыбденов Буянто, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной  дунда һургуули

II ҺУУРИ Сандыков Мэргэн, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Бальжинимаев Цыбик, Мухар-Шэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 

I ҺУУРИ Очирова Бальжима, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Жигжитова Бимбасу, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Нааданда хабаадаһан бүхы һургуулинууд хэды оноо абажа, ямар дүнтэй гараа юм гэжэ харуулхада, иимэ:

 Һуури Һ  у  р  г  у  у  л  и Оноо
1 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 94,9
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 91
3 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 90,35
4 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной  дунда һургуули 90,3
5 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 86,65
6 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 81,8
7 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 78,45
8 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 77,1
9 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 77,05
10 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 76,5
11 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 76,1
12 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 75,85
13 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 75,6
14 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 75,05
15 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 72,6
16 Мухар-Шэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 70,7
17 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 70,05
18 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 69,9
19 Хурамхаанай аймагай Дэрээнэй дунда һургуули 68,2
20 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуули 67,8
21 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 66,6
22 Хяагтын аймагай Хүдэрэ-Сомоной дунда һургуули 65,9
23 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 65,15
24 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 62,7
25 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 61,45
26 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 61,05
27 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 57,15
28 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули 52,9
29 Загарайн  аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули 45,3
30 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 42,95
31 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 36,35
32 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 31,05
33 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 29,2
34 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Табан хурган» бүлэг 27,05
35 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 23,45
36 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 20,3
37 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули 19,9
38 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын  дунда һургуули 16,2
39 Сэлэнгын аймагай  Галуута-Нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 14,3

Сэнхир дэлгэстэ сэхэ дамжуулгын аргаар үнгэржэ баһал заншалта болошоһон наадандаа яажа хабаадаба гээшэбибди гэжэ харяабди.

 

 Һуури  Б  ү  л  г  э  м  Оноо

 

1 Сэлэнгэ буряадай бүлгэм 68
2 Зэдэ буряадай бүлгэм 61,8
3 Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай суглуулагдамал бүлгэм 50,5
4 Хонгоодор буряадай бүлгэм 45
5 Хори буряадай бүлгэм 43,6
6 Баргажан буряадай бүлгэм 41

 

Нааданһаа нааданда хабаадаһан хүүгэдые урмашуулха хэрэгтэ ехэхэн гаргашанууд гаража байдаг юм. Үхибүүдые юунэй түлөө урмашуулна юм гэһэн асуудалай гараа болобол мэдээд байгаарайт – биил даа, юунэй түлөө урмашуулагдана гээшэб, бэрхэнүүд боложо байһан хүүгэд нааданһаа нааданда гайхамаар мэдэсэнүүдые харуулжа байдаг юм. Түрэл хэлэеэ тордиһогүй мэдэхэ, хоорондоо харилсажа шадаха аргатай болоод, улам саашадаа хүгжэжэ байһан хүүгэдые урмашуулаагүйдэ яахаб.

Хүүгэдэйнгээ арбан дүрбэдэхи наадые уласаймнай Арадай Хуралай һунгамалнууд эбээн тэдхэжэ хабаадлсаба. Эдэ зоной арадай һунгамалнууд һэн тула, һунгагшадайнгаа урда тоосоотой, харюусалгатай ушарһаа, тэдээнээ нэрлэжэ үгэе гэһэн бодол гараа юм.

Һунгамалнуудай тэдхэмжэ болгон оруулһан мүнгэн, түхэригөөр:

 Доржиев Цырен Эрдынеевич –       10 000

 1. Ирилдеев Вячеслав Германович – 10 000
 2. Батуев Цыденжап Бимбаевич –        10 000
 3. Цыбиков Аркадий Дамдинович  – 30 000
 4. Цыбикмитов Зоригто Лубсанович –    10 000
 5. Доржиев Баир Батуевич  – 10 000
 6. Ханхалаев Евгений Казакович  – 10 000
 7. Баданов Матвей Александрович –        10 000
 8.  Мантатова Татьяна Евгеньевна  – 10 000
 9. Зыбынов Андреян Геннадьевич – 10 000
 10. Гунзынов Галан Дамбиевич  –   5 000
 11. Кушнарёв Анатолий Григорьевич –         3 000
 12. Белых Леонид Яковлевич  –         10 000
 13. 14. Доржиев Валерий Пурбуевич –       10 000
 14. 15. Цыдыпов Баяр Бимбаевич (Монлам лама) –  10 000  
 15. Бадмаев Заян Заятович –  10 000
 16. Цыренов Баир Дашиевич – 10 000

Ээлжээтэ наадамнай энэ жэлэй арбан хоёр һарын 23, 24-нэй үдэрнүүдтэ үнгэрхэ гэжэ мэдээсэнэбди.

Нааданай тодорхой хүсэнэгтэнэ үгтэнэ: itog-november-2016

 

 


Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!