XI НААДАМ

ИВАЛГЫН ДАСАНДА АРБАН НЭГЭДЭХИ НААДАМНАЙ ҮНГЭРБЭ

 Апрелиин 22-то Ивалгын дасанда «Эхэ хэлэн – манай       баялиг» гэһэн һургуулинууд хоорондын ээлжээтэ, арбан нэгэдэхи мүрысөөнүүд үнгэрбэ

 Энэ үдэр хамта 72 һургуулинууд хабаадаа.Тэдээн сооһоо нэрлэгдэһэн заабаринуудаар илажа гараһан һургуулинуудые хараябди:

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ

 I ҺУУРИ Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

II ҺУУРИ Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ!

 I ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Ахын аймагай  Сорогой һоёдой интернат-һургуули

 

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ДУРСАЖА ЯБАХА БОДОЛНУУД,

ХЭРЭГТЭЙ ҺУРГААЛНУУД. БАЙГАЛ ҮРГЭН ДАЛАЙМНАЙ

 I ҺУУРИ  Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

I ҺУУРИ Раднаев Батор, Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ

 I ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

II ҺУУРИ Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

 I ҺУУРИ Доржиева Санжима, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг

II ҺУУРИ Гумпылова Юлия, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Хунхенова Эржэн, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

 I ҺУУРИ Дондукова Дарья, Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули

II ҺУУРИ Пархаева Галина, Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули

III ҺУУРИ Бамбалаева Жалсана, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

 

ДОНШУУР МААНИ

 I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг

 

УЯНГЫН ШҮРЭ ҮЛХЭЕ

 I ҺУУРИ Буянтуева Дари, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Васильев Евгений, Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан

III ҺУУРИ Хамаганова Санжина, Ахын аймагай  Сорогой һоёдой интернат- һургуули

 

УРАН ГАРТАН

 I ҺУУРИ Дондокова Сэлмэг, Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули

II ҺУУРИ  Галсанова Надя, Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Ариунаа Баярмаа, Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

 I ҺУУРИ Будаева Вика, Хурамхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуули

II ҺУУРИ Арьяев Слава, Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Цагаанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Нагуслаев Даба, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат-һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 I ҺУУРИ Буянтуева Аяна, Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

II ҺУУРИ Нимаева Оюна, Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули

III ҺУУРИ Ванчикова Сарюна, Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули

 

БҮХЫДӨӨ ҺУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН ДҮН ИИГЭЖЭ ГАРАБА:

Эзэлһэн һуури Һургуули Оноо
1 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 99,2
2 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 98
3 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 92,6
4 Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули 90,75
5 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 89,85
6 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 88,85
7 Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули 88,25
8 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 86,4
9 Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули 85,45
10 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 84,85
11 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 82,9
12 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 82,3
13 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули 81,65
14 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 80,1
15 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 79,8
16 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 79,7
17 Ахын аймагай  Сорогой һоёдой интернат- һургуули 79,05
18 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 78,25
19 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 77,95
20 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг 77,85
21 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 77,6
22 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 76,1
23 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 74,1
24 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг 74,1
25 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 73,6
26 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 72,55
27 Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули 72,1
28 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 71,8
29 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат-һургуули 70,9
30 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 70,3
31 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 69,3
32 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 68,8
33 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 67,6
34 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын  дунда һургуули 66,6
35 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 65,85
36 Зэдын аймагай Борьёогой дунда һургуули 65,2
37 Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули 62,5
38 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 61,7
39 Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули 61,3
40 Хэжэнгын аймагай Могсохоной  дунда һургуули 60,6
41 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули 59,3
42 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули 56,3
43 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуулиин «Минии нютаг» бүлгэм 54,3
44 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 54,25
45 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 53,9
46 Захааминай аймагай Баянголой дунда һургуули 52,3
47 Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули 47
48 Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули 46,9
49 Загарайн аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули 46,25
50 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 46
51 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 44,45
52 Хурамхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуули 43,7
53 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 41,5
54 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 40
55 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 40
56 Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Цагаанай дунда һургуули 34
57 Улаан-Үдэ хотын 12-дахи дунда һургуули 30,5
58 Эрхүү можын Алайрай аймагай Бахтын дунда һургуули 28,7
59 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 28,5
60 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 27,5
61 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 23
62 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 22,75
63 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 22
64 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 19
65 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 17,5
66 Монголой «Найрамдал» бүлэг 16,2
67 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 15,5
68 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 15,5
69 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 15
70 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 14,5
71 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 13
72 Хяагтын аймагай Хүдэрэ-Сомоной дунда һургуули 12
1 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 99,2
2 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 98
3 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 92,6
4 Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули 90,75
5 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 89,85
6 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 88,85
7 Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули 88,25
8 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 86,4
9 Ахын аймагай   Бүрэнголой дунда һургуули 85,45
10 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 84,85
11 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 82,9
12 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 82,3
13 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули 81,65
14 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 80,1
15 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 79,8
16 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 79,7
17 Ахын аймагай  Сорогой һоёдой интернат- һургуули 79,05
18 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 78,25
19 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 77,95
20 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Урагшаа» бүлэг 77,85
21 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 77,6
22 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 76,1
23 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 74,1
24 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын  дунда һургуулиин «Жэмбүүр» бүлэг 74,1
25 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 73,6
26 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 72,55
27 Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули 72,1
28 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 71,8
29 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат-һургуули 70,9
30 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 70,3
31 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 69,3
32 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 68,8
33 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 67,6
34 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын  дунда һургуули 66,6
35 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 65,85
36 Зэдын аймагай Борьёогой дунда һургуули 65,2
37 Ивалгын аймагай Ивалгын  дунда һургуули 62,5
38 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 61,7
39 Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули 61,3
40 Хэжэнгын аймагай Могсохоной  дунда һургуули 60,6
41 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 1-дэхи дунда һургуули 59,3
42 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули 56,3
43 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуулиин «Минии нютаг» бүлгэм 54,3
44 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 54,25
45 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 53,9
46 Захааминай аймагай Баянголой дунда һургуули 52,3
47 Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули 47
48 Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули 46,9
49 Загарайн аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули 46,25
50 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 46
51 Сэлэнгын аймагай  Новоселенгинскын дунда һургуули 44,45
52 Хурамхаанай аймагай Элһэнэй дунда һургуули 43,7
53 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 41,5
54 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 40
55 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 40
56 Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Цагаанай дунда һургуули 34
57 Улаан-Үдэ хотын 12-дахи дунда һургуули 30,5
58 Эрхүү можын Алайрай аймагай Бахтын дунда һургуули 28,7
59 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 28,5
60 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 27,5
61 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 23
62 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 22,75
63 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 22
64 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 19
65 Сэлэнгын аймагай Галуута-Нуур хотын 5-дахи дунда һургуули 17,5
66 Монголой «Найрамдал» бүлэг 16,2
67 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 15,5
68 Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда һургуули 15,5
69 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 15
70 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 14,5
71 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 13
72 Хяагтын аймагай Хүдэрэ-Сомоной дунда һургуули 12

Хойто үдэрынь, апрелиин 23-да, Буряадай агаарай долгиной ба сэнхир дэлгэсэй хамжаанда 19 сагһаа 21 саг болотор отог нютагуудаараа хамтарһан хүүгэдэй мүрысөөнүүд сэхэ дамжуулгын гуримаар үнгэрөө. Дүнгүүдынь иимэ:

 I һуури Хори буряадуудай бүлгэм  – 66,3 оноо;

II һуури  Баргажан буряадуудай бүлгэм – 59,25 оноо;

III һуури Сэлэнгын буряадуудай бүлгэм – 53,8 оноо;

IV һуури Хонгоодор буряадуудай бүлгэм – 51,8 оноо;

V һуури  Улаан-Үдэ хотын буряадуудай бүлгэм– 51,75 оноо;

VI һуури Эрхүү буряадуудай  бүлгэм – 44 оноо;

Ээлжээтэ мүрысөөнүүд май һарын һүүлээр үнгэрхэ гээд багсаагдана.

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ: итог апрель

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!