Уран гартанай анхаралда! 

Хүндэтэ басагад, урлалда хабаатай буряад үгэнүүдтэй танилсая.
Уран гартан ульгам хэлэтэй байха ёһотой гэжэ бу мартая.
Багша Баярма Митупова эдэ үгэнүүдые асуужа болохо.

Уран гартанай толи

 1. 1. Меры длины – Утын хэмжүүр
 2. Длина – Утань
 3. Высота – Үндэрынь
 4. Глубина – Гүнзэгынь
 5. Ширина – Үргэниинь
 6. Материал, ткань – Бүд
 7. Качество – Шанар
 8. Шкура – Арһан
 9. Невыделанная шкура – Түүхэй арһан
 10. Ножницы – Хайша
 11. Игла – Зүүн
 12. Ушко иглы – Зүүнэй һүбэ
 13. Шило – Шүбгэ
 14. Хурабша – Наперсток
 15. Швейная машина – Оёдолой машина
 16. Утюг – Элюур
 17. Оторачивать – Хүбөөлхэ
 18. Делать сборки – Хуниха
 19. Сшивать – Зүйхэ
 20. Выкройка – Хэб
 21. Кроить – Эсхэхэ

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!