ТЕСТ Х НААДАМ

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

«Буддын шажанай нангин шүтөөнүүд, субарганууд, дасангуудай сахюусанууд, Изагуурай 5 бурхад»

ТЕСТ

 

1) Изагуурай бурхан ямар нэрэтэйб?

а) Очирдари

б) Намбар

в) Доржо

 

2) Нисваанис гэхэдээ…

а) буруу  ябадал

б) Муу һанаан

в) буруу байдал

 

3) Хүнэй амидаралда һаад ушаруулдаг 5 буруу үзэл (буруу бодол)  тоолобол: уур сухал, ташияал, мунхаг ухаан гээд, нэмэгты…

а) хэдэрхэлгэ, залхуу

б) атаархал, омог

в) холшор,зайран

 

4) Уур сухалһаа сүлөөлхэ үүргэтэй, зүүн зүг шэглэлтэй Будда  Акшобхья бурханай бэе ямар үнгэтэйб?

а) улаан

б) хүхэ

в) сагаан

 

5) Шара үнгэтэй, урда зүгэй Раднасамбхава бурхан амидаралай ямар шэнжэһээ  сүлөөлхэ аргатайб?

а) омог дараха

б) залхуу зан захадаха

в) зайраниие заһаха

 

6) Улаан зүһэтэй бэетэй, баруун зүг эрхилдэг Амитабха бурхан  хүниие ямар муу шанарһаань  сүлөөлхэ гэдэг бэ?

а) хатуу шэрүүнһээ

б) аляа холшорһоо

в) ташияалһаа

 

7) Ногоон үнгэтэй Амогхасиддхи  бурхан хүнэй  муу шэнжэ-атаархал дарадаг. Энэ бурхан али зүг шэглэлэйб?

а) баруун

б) хойто

в) дундахи

 

8) Мунхаг ухаанһаа мулталха аргатай, сагаан үнгэтэй Будда бурханай  эртын нэрэ тодорхойлогты.

а) Метугба

б) Будда Вайрочана

в) Ринчен Жунден

 

9) Оршолоной 4 зүг болон дунда зай  аршалжа байгаа бурхадта Арбан Хангал сахюусанууд  туһалжа, мүргэлшэдтэ  һайнаар нүлөөлдэг. Эдэ булта сахюусанууд гү? Буруу харюуень тэмдэглэгты.

а) Чойжил, Гомбо

б) Дарма, Гоншог

в) Шалши, Намсарай

 

10) Һүмэ дасаниие, гэр бүлэ, газар дайда хамгаалжа байдаг Арбан Хангал-10 сахюусануудые нэрлэн тоологты…

 

 1. ________________
 2. ________________

3._________________

4._________________

 1. ________________
 2. ________________

7._________________

 1. _________________

9._________________

 1. _________________

 

 

11) Сэрэгэй, сагдаанарай болон бусад хүшэтэнэй алба хаагшадай хамгаалалта болохо аргатай субарга

а) XXI Хамба Лама Мүнхэ Цыбиковэй субарга (Яруунын аймаг)

б) II Хамба Лама Содномпэл Хэтэрхеевэй субарга (Хяагтын аймаг)

в) XII Хамба Лама Даши-Доржи Этигэловэй субарга (Ивалгын аймаг)

 

12) Үншэн болоод, ядаран зүдэржэ ябаһан хүнүүдтэ ехэ туһа үзүүлдэг субарга

а) VII Хамба Лама Сэндэлэг Ванчиковай субарга (Сэлэнгын аймаг)

б) XII Хамба Лама Даши-Доржи Этигэловэй субарга (Ивалгын аймаг)

в) ХIХ Хамба Лама Жамбал-Доржо Гомбоевой субарга (Агын тойрог)

 

13) Элдэб засалталтада ороод, зарим эрхэеэ хаһуулаад, саашаа һайн амидарха эрхэтэй болгохо субарга

а) XI Хамба Лама Чойнзин Юролтуевай субарга (Загарайн аймаг)

б) I Хамба Лама Дамба-Даржаа Заяевай субарга. (Хяагтын аймаг)

в) IV Хамба Лама Данзан Дэмчиг Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

 

14) Абахагүй юумэ абаха, болохогүй юумэ бүтээхэ үйлэдэ хүртүүлхэ субарга

а) XIV Хамба Лама Гуро Цыремпиловэй субарга (Загарайн аймаг)

б) III Хамба Лама Жимбэ Ахалдаевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

в) IV Хамба Лама Данзан Дэмчиг Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

 

15) Аха заха болон абга нагасанараараа үгөө ололсохо, һанаһан хэрэгээ бүтээхэ эрхэтэй болгохо субарга

а) VI Хамба Лама Данзан Чойван Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

б) I Хамба Лама Дамба-Даржаа Заяевай субарга (Хяагтын аймаг)

в) IV Хамба Лама Данзан Дэмчиг Ешижамсуевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

 

16) Зориһонойнгоо түлөө хэды оло дахин унажа бодобош, тэсэбэриин хүсөөр санасан үйлэ хэрэгээ бүтээхэ  эрхэдэ хүртүүлхэ субарга

а) I Хамба Лама Дамба-Даржаа Заяевай субарга (Хяагтын аймаг)

б) XIII Хамба Лама Намжил Лайдаповай субарга (Сэлэнгын аймаг)

в) XV Хамба Лама Цэнгужаб Баниевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

 

17) Хари гүрэндэ элдэб тушаалда (дипломат мэтын) амжал татай ябахадаа, нютагай зоной түлөөлэгшын үйлэдэ ехэ дэмжэлгэтэй байлгаха субарга

а) ХIХ Хамба Лама Жамбал-Доржо Гомбоевой субарга (Агын тойрог)

б) XV Хамба Лама Цэнгужаб Баниевай субарга (Сэлэнгын аймаг)

в) XII Хамба Лама Даши-Доржи Этигэловэй субарга (Ивалгын аймаг)

 

18) Ном эрдэмдэ ехээр сураашьегүй бол, ухаанда бэлиг түрүүлжэ, Очирдари бурханай үршөөлтэй болгохо субарга

а) II Хамба Лама Содномпэл Хэтэрхеевэй субарга (Хяагтын аймаг)

б) VII Хамба Лама Сэндэлэг Ванчиковай субарга (Сэлэнгын аймаг)

в) XIV Хамба Лама Гуро Цыремпиловэй субарга (Загарайн аймаг)

 

19) Табангууд-Үшөөтэйн (Зэдэ) дасанай  сахюусан?

а) Жамсаран сахюусан

б)Гомбо сахюусан

 

20) Усть-Ордагай дасан ямар сахюусантайб?

а) Чойжил сахюусан

б) Шалши сахюусан

в) Очирвани сахюусан

 

21) Һама сахюусантай дасан нэрлэгты

а) Сээжэ-Бургалтайн дасан (Захаамин)

б) Хэжэнгын дасан

в) Сартуул-Булагай дасан (Зэдэ)

 

22) Шэбэртын дасан (Бэшүүр) Угдаанай дасан (Шэтын хоймор), Хэрэнэй дасан (Түнхэн) нэгэ сахюусантай юм. Зүбөөр нэрлэгты

а) Гомбо сахюусан

б) Жамсаран сахюусан

в) Һама сахюусан

 

23) Ивалгын дасанай түгэд нэрэ  а) Гандан Чоймпэлинг

б) Гунзэчойнэй

в)  Гандан Даша Чойнхорлин

24) Росси гүрэнэймнай  хойто зүгтэ, Саха-Яхадта  бүтээгдэһэн  дасан ямар сахюусантайб? 

а) Очирвани сахюусан

б) Һама сахюусан

в) Гомбо сахюусан

25) Энэ нангин шүтөөндэ мүргэхэдөө, Будда бурхантай  ушаржа байнам гэжэ санан зальбарха, аба эжын намда  буян болон тус үйлдэсэниинь сайнаар бусаагааб гэжэ бодохо хүсэл түрэхэ. Хаана, ямар шүтөөн бэ?

а)Үүдэн Сүмэ,Алхана

б) Зандан Жуу, Ярууна

в) Бурхан баабай,Түнхэн

 

26) Хэнэй наринаар бүтээсэн бүхы шүтээнүүдтэнь сайнаар мүргэжэ шадабал,энэ Ламатай Диваажинда уулзаха эрхэ оложо болохобта?

а) Санжи Цыбиковэй

б) Осор Будаевай

в) Данзан Дондоковой

 

27) Энэ шүтөөнэй  Чойжон Гомбо сахюусанда  зальбираад, Бодисадба Арьяа баалын адис хүртэбэл, урда түрэлөө мэдэхэ, энэ насандаа ехэ буян олохо аргатай болохо 

а) Ранжуун Маанида

б) Шаргалжанай “Ганжуурта”

в)Баян Мандалда

 

28) Эжы абаяа,ойро дүтынгөө зониие санаад, мэндэшэлжэ  золгоходо, мүнөө хэжэ байһан ажал хэрэгтнай урагшатай болохо. Энэ нангин шүтөөн хаана байдаг бэ?

а) Сэлэнгын аймагай  Талын Харгана

б) Санага ба Саана газарай Диваажин орон

в) Хяагтын аймагай  Эргэ Бүргэ һуурин

 

29) Үндэр газарай шүтөөнүүдтэ гаража мүргэбэл, агаарайнь хүсөөр бэеынгээ гол эзэн-һүнэһэ мэдэрхэ арга олонот. Хаана оршодог шүтөөнүүд бэ?

а) Тамчын дасанай Цогчен ба Чойрын дугангууд

б) Аха нютагай Ногоон, Сагаан  Дархиин шүтөөнүүд

в) Хонин Нюгын 4 мэлхэй, бахын шүтөөнүүд

 

30) Ламанарай сэсэрлиг гэжэ нэршэһэн  мүргэлтэ газарта зальбархадаа, өөрыгөө Буддын шажантанби гэжэ  сэдьхэлээрээ ойлгохо, шүтэхэ эрхэтэй болоно.  Энэ нангин сэсэрлиг хаана бииб?

а) Алайрта

в) Баргажанда

в) Сэлэнгэдэ

 

31) Изагуурай табан бурхадые нэрлэгты

 1. __________________________
 2. __________________________
 3. __________________________
 4. __________________________
 5. __________________________

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!