«Оршон сагай нэрэ томьёогой толи». XXIV наадам

Оршон сагай нэрэ томьёоной толи

 1. Экономика – эдэй засаг
 2. Образование – болбосорол, һуралсал
 3. Искусство – уралиг
 4. Культура-соёл
 5. Медицина-анагааха ухаан, аргын эрдэм
 6. Общество – олониитэ, ниигэм
 7. Общественная организация – ниитын эмхи
 8. Концерт – тоглолто
 9. Служба информации – мэдээсэлэй албан
 10. Ремесло – гар урлал
 11. Медицинская сестра – субилагша
 12. Администрация – захиргаан (эмхиин захиргаан)
 13. Республика Бурятия – Буряад Улас
 14. Российская Федерация – Ородой Холбооной Улас
 15. Министерство – яаман
 16. Министр – сайд
 17. Закон, законность – хуули, хуули сахилга
 18. Социальное обеспечение – ниигэмэй хангамжа
 19. Коммерческий – аралжаанай
 20. Сельское поселениехүдөөгэй һомон (сомон)
 21. Спонсор – эбээн тэдхэгшэ
 22. Научно-исследовательский институт – эрдэм шэнжэлэлгын институт
 23. Поэт – ирагуу найрагша
 24. Счётная книга, счёт, документ – данса
 25. Мэр города – хотын засагай дарга
 26. Муниципальное образование – нютаг(ай) засагай байгууламжа
 27. Региональный – нютаг можын
 28. Область – можо
 29. Округ – тойрог
 30.  Край-хизаар
 31. Государственная должность – гүрэнэй тушаал
 32. Инспекция – хинан хараха зургаан
 33. Филиалһалбари
 34. Представительство – түлөөлгэтэ газар
 35. Советник – зүблэгшэ
 36. Консультант – зүбшэлэгшэ
 37. Коммерсант – аралжаашан
 38. Гражданин – эрхэтэн
 39. Суд – шүүхэ газар
 40. Почта – шуудан
 41. Государственная политика – гүрэн түрын бодолго
 42. Полиция, полицейский – сагдаагай албан, сагдаа
 43. Казначейство – һангай албан
 44. Страхование – даадхал
 45. Партия – нам
 46. Комплекс – нэгэдхэһэн хамтарал
 47. Бартер – эд һорилго, мүнгэгүй наймаа
 48. Предпритие – үйлэдбэри
 49. Стимул – урмашуулга, түлхисэ
 50. Творчество – зохёолго, зохёохы ажал

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!