Лудубэй дуун

СҮМЭРЖЭ НИРВААНДА ОРОХОГҮЙ

            үг. Дамба Аюшеевай                                                                      хүг. Лудуб Очировай

Олон хүнэй дунда байгаад,

Зоной урда ехээр гарангүй,

Хүнэй хойно багаар оронгүй

Сүмэржэ нирваанда орохогүй .

Энэ насандаа абьяас ехэтэй

Хии тэнгэриин долоон адистай,

Хүн зоноор алдар суутай

Сүмэржэ нирваанда орохогүй.

Ноён мэтээр ударидажа ябаад

Баян мэтээр баялиг эргүүлээд,

Эртын сайн удамаар бахархаад

Сүмэржэ нирваанда орохогүй.

Энэ бэедээ алдаа гэм гаргаагүй

Зоной дотор ехэ таламжатай,

Бүхын түлөө шангаар зүдхөөд

Сүмэржэ нирваанда орохогүй.

Олон жэл соо ном сураад

Эрдэмэй захада бараг гараад,

Дэлхэйн бүхы юумэ мэдээд

Сүмэржэ нирваанда орохогүй.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!