III наадам

1-дэхи  hуури — Шэнэхээн нютагай эблэл

2-дохи һуури — Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

3-дахи  hуури — Буряад Уласай үндэhэ яhатанай нэгэдэхи лицей- интернат,

Агын тойрогой Дулдаргын аймагай Зүдхэлиин дунда һургуули

 

Онсо шалгарһан, мэдэсэ харуулһан үхибүүдтэ  баярай бэшэгүүд барюулагдаа гэбэл:

Хөөрөө зохёолгодо:

Шэнэхээн бүлгэмэй – Согтоева Дулма, Зэдын аймагай Гэгээтэйн – Данзанова Мэдэгма, Яруунын аймагай Иисэнгын – Доржиева Гэлэгма. Тиихэдэ Кабанскын аймагай Корсаковын һургуулиин, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи һургуулиин багшанарай ажал болон хандасые тэмдэглэмээр.

Тестэдэ шалгарһан хүүгэд:

1-дэхи лицей-интернадай Иванов Түмэн, Захаамин аймагай Үлэгшэнэй Гармаева Алина, Зэдын аймагай Петропавловкын Бадмаева Саяна, Баргажанай аймагай Хилганын Очирова Янжима.

Заншалта хубсаһа хамгаалгада: Шэнэхээн бүлгэмэй Согтоева Дулма, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай Мункоева Жасмина, 1-дэхи лицей-интернадай Сарюна Бимбаева.

Хэнэй хэлэн баян бэ? Энэ мүрысөөндэ шалгарагшад:

Хамба лама Дамба Аюшеевэй олимпиин нааданай түхэлөөр үнгэрһэн нааданда Оһын аймагай Үбэсын Балдаева Таня, Баргажанай аймагай Хилганын Эрдынеева Туяна, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной Ринчинова Алтана, Сэлэнгын аймагай Дугарова Аяна, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай Мункоева Лыгжима, Шэнэхээнэй Дашбямбын Уян, Агын тойрогой Зүдхэлиин Галсанова Арима.

Тобшо хадалгада: Шэнэхээнэй Согтын Сэрэндулма, Баргажанай аймагай Баянголой Чимитцыренова Александра, Красночикойско аймагай Шаргальжанай Цыремпилова Юлия.

Ташуур гүрэлгэдэ:

1-дэхи һуурида Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн Хандажапов Лубсан, 2-дохи һуурида Шэнэхээнэй Батасэрэнэй Батадалай, 3-дахи һуурида Батомункуев Мунко Зэдын аймагай Петропавловкын.

Уяануудай янза харуулалгада:

Баргажанай дунда һургуулиин Хажеев Вадим, Баргажанай Баян-Голой Ринчинов Василий, лицей-интернадай Иванов Түмэн.

“Информ-Полис буряад хэлэн дээрэ” гэһэн оршуулгаар мүрысөөндэ:

Захааминай аймагай Үлэгшэн, Яруунын аймагай Иисэнгэ, Зэдын аймагай Дэрэстэй, Цагаатай, Кабанскын аймагай Корсаково, Хэжэнгын дунда һургуули.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!