Хамба ламын суглуулбари

1) Үглөө бүри шэнээр уһа бусалгаад уухада, эгээ шадалтай эм болохо

2) Һүниндөө бусалгаһан уһан ба бэлдэһэн сай хонуулжа, үглөөдэрынь уубал, хоро болохо

3) Үглөө бүри үхэртэ худагай ус уулгабал, тэрэ үхэр дааража, тураха

4) Хүбшэ тайгада нэгэ үдэрөөр гарахадаа, гурбан хоногой эдеэ абаха хэрэгтэй

5) Хонидоо халуунай сагта хужарлуулхада, голдо бэшэ хадын бооридо элһэн дээрэ хэбтүүлхэдэ таргалха

6) Ургын хэрэг юум гэбэл, үбшэн хони ургаар барижа эмшэлхэ ба мори барижа һургаха

7) Гаазай дулаан агаар ба арһа халаана, модоной ба нүүрһэнэй дулаан мяха халаана, хониной шэбхын дулаан яһанай сэмгэ халаана

8) Тэмээн ботого гаргаад, долоон хоног үбдэдэг, тиимэ ушарһаа басагадта тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдэхэдэ муу

9) Абаһаа яһа, эжыһээ шуһа болон бусад бэеын юумэ абадаг, тиимэ ушарһаа, аба эжыгээ хүндэлхэ ёстой

10) Эрэ хүнэй наһатай болоходо, зүрхэнэй хана болон һудал зузаарна, тиимэ ушарһаа арһа элдэжэ байбал, зүрхэн нимгэн байжа, удаан наһална

11) Хүнэй гарай хурган рид хубилгаанай эдитэй гэдэг, тиимэһээ гараараа ажаллажа шадаха хүн нэрэ алдартай, сүлөө байха (удхынь гаргана гүб?)

12) Һэеы гэртэ нэгэ сагай туршада агаар дүшэ дахин һэлгэгдэнэ, шулуун гэртэ нэгэ хоногто хоёр дахин һэлгэгдэнэ

13. һанал зориг (воля) хүсэтэй, бата бэшэ, өөртөөл байха еһотой (Юун гэһэн удхаб?)

14. Хүниие магтаад, омогоо даранабди, хүниие хараагаад, өөрыгөө хараалганабди

15. Хүнэй бэе олохо гээшэ ехэ хүндэ. Жэшээ:
а) Олон сагаан будаа зүүнэй үзүүр дээрэ адхахада, али нэгэнэйнь тэрэ үзүүр дээрэ тогтоһонтой адли.
б) Хана руу шэдэһэн олон борсогой (горохой) али нэгэнэйнь ханада тогтоһонтой адли
в) Зуун жэл соо нэгэ дахин мэлхэйн уһанһаа бултайхада, хүзүүндэнь хомууд углаһантай адли

16) Эсээб гэһэн бодол ухаандал байдаг, бэедэ тэрэ үгы

17) Нэгэ юумэ(хэрэг)эхилээд,хаяхада ехэ муу

18) Милаанай баярта Умай тэнгэри баярлуулна

19) Нэгэ юумэ эхилхэдээ,заабол ухаандаа удаан тогтоожо үзэгты (Этигэлэй Хамбын сургаалаас)

20) Хии мори хиисхүүлхын эрдэм, хүнэй 6 эрхэ:
а) нюдөөрөө хараха
б) шэхээрээ соносохо
в) хамараараа үнэрдэхэ
г) хэлээрээ амасаха
д) арһаараа мэдэрхэ
е) сэдьхэлээрээ ойлгохо……гээшые хурсаар барихын түлөө

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!