Хамба ламын шан абалгын тэмсээн. XV наадам

Бэе, хэлэн ба сэдьхэлээр үйлдэдэг 10 нүгэл ба буян

10 хара нүгэл Хойшолон 1 Хойшолон 2 Хойшолон 3

Хойшолон 4

1 Бэеын гурбан

нүгэл

Ами тасалха Богони насан ба олон үбшэн Алахые санаха Хоол ба ундаа хомор газарта түрэхэ Тамада түрэхэ
2 Хулгай ба үөөгүйе абаха Үгырэл Хулууха санаан Үер ба ган ехээр болодог газарта түрэхэ Бэридтэ түрэхэ
3 Буруу хурисал Бата ба найдал үгы түрэл Буруу хурисал хүсэхэ Шабартай бузар газарта түрэхэ Адагуусан боложо түрэхэ
4 Хэлэнэй дүрбэн нүгэл Үнэн бэшые хэлэхэ, худал үгэ Бусад хүнэй хардалда орохо, хүн этигэхэгүй Мэхэлхэ ба Худалаар хэлэхые хүсэхэ Болдогтой, доболиг худал олонтой газарта түрэхэ Хүйтэн тамада түрэхэ
5 Хардалга Гансаардал Хардахые хүсэхэ Ябахада хүшэр, хабсагайтай газарта түрэхэ Амитан боложо түрэхэ
6 Шэрүүн үгэ, хараал Дурагүй үгэ дуулаха Хараахые хүсэхэ Гантанхай, шулуутай  газарта түрэхэ Нохой боложо түрэхэ
7 Дэмы яряа Үгыетнай дуулаха үгы Дэмы ярихые хүсэхэ Ургаса үгы газарта түрэхэ Гэрэй амитан боложо түрэхэ
8 Сэдьхэлэй гурбан нүгэл Хомхой санаан Садахагй арьбажаха Алдуу олон Угытэй газарта турэхэ Халуун тамада турэхэ
9 Хоротой санаан Хоротой санаан арьбажаха Дайсан олонтой Дайн боложо байсан газарта түрэхэ Зэрлиг амитан боложо түрэхэ
10 Буруу үзэл Мунхаг арьбажаха Гашуудал олонтой Эрдэмгүй газарта түрэхэ Хорхой боложо түрэхэ

10 сагаан буянинь — бэеын гурбан: 1) ами абарха, 2) үгэлигэ үгэхэ, 3) шагшаабад — арюун ябадал.

Зарлигай дүрбэн: 1) үнэн хэлэхэ, 2) бурханай ном уншаха, 3) юумэ hайнаар хэлэхэ, 4) зөөлэнөөр  хэлэхэ.

Сэдьхэлэй гурбан: 1) шунал үгы санаан, 2) тусалха санаан, 3) үйлын үүридэ этигэхэ.

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!