Этигэл Хамба Лама тухай. Хамба лама шан абалгын тэмсээн

Хүндэтэ һурагшад! Эндэ үгтэһэн 45 һургаалнуудай удхаар үгтэһэн асуудалнуудта сээжэ харюу үгэхэ дадалтай байха зэргэтэйт. (Жэшээнь Этигэл Хамба Ламаас юун бүтэнэб? (харюу:  ном, судар). Урда  наадамуудта үгтэһэн сэдэбүүдээ дабтаарайгты, танда үгтэхэ даабаринуудай бүридэлдэ дабталгын асуудалнууд байха.

Сургаалнуудай бэшэлгэ заһалтагүйгөөр, байһан түхэлөөрнь үгтэнэ.

 1. Этигэл Хамба Ламаас, судар ном бүтэнэ.
 2. Этигэл Хамба Лама манай эрдэм дээрэ наадажа, сургаал үгэнэ.
 3. Этигэл Хамба Лама, Москва хотын мандалаар дээшэн үргөө.
 4. Этигэл Хамба Ламын дотороос, ногоон ба хүхэ дүлэн үзэгдээ.
 5. Этигэл Хамба Ламын сэдьхэл бэе хоерынь, сайн амилна.
 6. Этигэл Хамба Ламада эхэнэр өөрын абын түлөө, эрэшүүл эжын түлөө мүргэбэл ехэ сайн, Юрэнхилэгшэ В. Путин эндэ байсан тула.
 7. Этигэл Хамба Ламын лагшан дотор зургаан Бурхад байсан тула, Ивалгын дасан Бурханай орон.
 8. Этигэл Хамба Ламада зальбархада, ухаан сэдьхэл сасарха.
 9. Этигэл Хамба Лама хоол эдихэм гэхэдэ бэеэ, хэл, сэдьхэлдэм гэм ерэнэ гэжэ айлдаа.
 10. Сабдагай эзэнүүд Этигэл Хамба Ламатай утасаар холбоотой.
 11. Этигэл Хамба Ламада олон дахи мүргэжэ, хүндэлгынь тогтоо.
 12. Этигэл Хамба Ламын хэрэгсэл, сахюусан дуганай аршаан.
 13. Этигэл Хамба Ламада даатхажа, номой урасхалтай болохобди.
 14. Этигэл Хамба Ламада мүргэжэ, сүр сүлдэтэй байнабди.
 15. Этигэл Хамба Лама гохоор шажанай дайсан, тодхор дээдэ орон ябуулаха урилгатай!!!
 16. Этигэл Хамба Ламада мүргүүд ухаан сагаараад, бэе соо нара оросон бол энэ эрдэни бэеэ хамгаалагты.
 17. Этигэл Хамба Ламын үбэртэ, баабгай үхибүүдээ үгы болгосон мэтэ уйлана.
 18. Этигэл Хамба Лама, Бодисадбын хоер аргаар хүниие эмшэлнэ.
 19. Этигэл Хамба Лама дээрээс, ажал үйлдэхымнэй шалгажа байна.
 20. Этигэл Хамба Лама, энэ галаб амидралхаб гэжэ айлдаа.
 21. Этигэл Хамба Лама, хүнэй сэдьхэл магтахадаа буряадаар хэлэнэ.
 22. Этигэл Хамба Ламаас адис хүртэхэ гэбэл, ухаанаа сэргээжэ сэдьхэлэй уйдхар тухай бодогты.
 23. Этигэл Хамба Ламын нюдэнэй дотор “ГАЧИМ” үгэ байна.
 24. Этигэл Хамба Ламын ордон, дээрэ огторгойдо байна.
 25. Этигэл Хамба Лама холын замда гарсан хүндэ бэлиг үгэдэг.
 26. Этигэл Хамба Лама Будда Багшатай байхадань, Бандиданаар залараа.
 27. Будда Багша абарагты гэжэ зарлиглахадань, Этигэл Хамба Лама дугуй дотор  байгаад: “Би газарай эндэ байнам” гэжэ айлдаа.
 28. Түгэдэй Банди дасанда, Богдо Зонхабада мүргэжэ байсан.
 29. Гадуур үбгэн мэтэ, дотороо Идам Ямандага мүн.
 30. Этигэл Хамба Ламын сахюусан, 14 настай байхадань буусан.
 31. Этигэл Хамба Лама сахюусани дотороо оруулаад, нюрынь абасан.
 32. Этигэл Хамба Ламы гэрэл соо үзээд, дотороо хараа.
 33. Этигэл Хамба Ламын сэдьхэлэй гэрэлээс нюдэ нэгэ хэды үе соохорожо болохо, энэ үйлынь алдаршаха саг мүн.
 34. Этигэл Хамба Ламын сэдьхэл баяртайда, нара мэтээр үүлэнэй санаас гэрэлтэнэ.
 35. Этигэл Хамба Ламын энэрхы сэдьхэл мэдэхэгүйдэ, алдаагаа засагты.
 36. Этигэл Хамба Ламын толгой ба обоодой хоерынь алтаар ялархада, ухаанай утасандань холбоос нэмэгдээ.
 37. Этигэл Хамба Лама мандал соо байжа: “Би онсо амарлингүй сэдьхэлээр таниие адислахаб” гэжэ айлдаа.
 38. Этигэл Хамба Ламада сайд мүргэхэдэ, энэ бэе, хэл, ухаанайн үйлэ.
 39. Этигэл Хамба Ламын буянай долгин ехэдэ, өөрын урда наснай юрөөлдэ этигэжэ найдагты.
 40. Этигэл Хамба Лама “Ошор Дари, Ошор Дари” дабтан айлдахадань, хүнэй ухаан тодорхо.
 41. Этигэл Хамба Ламын дотор өшөр байна, эндэ хуули орос хэл дээрэ байсан ушараас.
 42. Этигэл Хамба Ламын үгэнүүд, Алтан гэрэл сударта байна.
 43. Этигэл Хамба Лама, түмэрэй гал.
 44. Этигэл Хамба Лама Дармаев Хамба Ламатай хурал хуурхадань, Энэдхэгэй Пандита олон юүмэ асуугаа.
 45. Этигэл Хамба Ламын найдалтай хүн, бүхы юүмэ мэдэхэ ушараас

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!