Блиц-урилдаан. XXVIII наадам

«БУРЯАДАЙ ЕХЭ ҺАЙНДЭР»

Блиц-асуудалнууд

 1. Һүниин саг: 23.40-01.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 2. Харанхы саг: 01.40-03.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 3. Үүрэй хара бараан саг: 03.40-5.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 4. Наранай гараха саг: 05.40-07.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 5. Наранай үндыхэ саг: 07.40-09.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 6. Наранай дээшэ хөөрэхэ саг: 09.40-11.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 7. Үдын наранай саг: 11.40-13.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 8. 8. Наранай хэлбыхэ саг:40-15.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 9. Наранай орохо дүтэлһэн саг: 15.40-17.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 10. Наранай орохын урдахи саг: 17.40-19.40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 11. Үдэшын боро хараан саг: 19, 40-21, 40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 12. Одо мушэдэй ялалзаха саг: 21, 40-23, 40 ямар амитанай нэрэтэйб?
 13. Январь һарые буряадаар юун гээд нэрлэдэг байгааб?
 14. Зунай һарануудые нэрлэгты
 15.  Хабарай эхин – март гэхэдээ . . .
 16. Зунай амаралтын удаа һурагшад ямар һарада һургуулидаа ошохо гэхэбта?
 17.  Жэлэй 12-дохи һара юун гээд нэрлэдэг бэ?
 18. Намарай 3 һарануудые нэрлэбэл. . .
 19. Гарагай нэгэн гэжэ 7 хоногой али үдэр хэлэдэг бэ?
 20.  Пурбэ гараг гээд ямар удэр хэлэдэг бэ?
 21.  Суббота гэхэдэ, гарагай хэды болоноб?
 22.  Вторник – мягмар, гарагай хэдыб
 23. Тэгшэ гарагуудые нэрлэгты
 24.  Дабаа гараг – гарагай 2, ородоор юун гэхэб?
 25.  Хэлтэгы гарагуудые тоологты
 26.  Малая Медведица гээд, 7 мүшэнһөө бүридэһэн бүлэг мүшэдые буряадаар нэрлэгты
 27. «Комета» гэхэдээ, буряадаар юун гэдэг бэ?
 28. Созвездие гэхэдээ
 29. Полярная звезда гэхэдээ, буряадаар юун гэхэб?
 30. «Спутники планет» гэһэн холбуулал оршуулагты
 31. Шэнэ жэлэй гарахын урдахи һарын 29-дэ үнгэрдэг хурал
 32. Хуушан жэлэй һүүлшын һүни …
 33. Нюдэ сабшаха зуура алтан дэлхэйе 3 дахин тойрожо, арад зоноо эрьен харадаг сахюусан…
 34. Орой дээрээ хохимой тархи шэмэгтэй 16 ехэ бага сорнууд – энэ юун болоноб?
 35. Сагаалхын үедэ бурханай урда табидаг, тоһондо шарагдаһан дүрбэлжэн булантай талхан
 36. Хубилай хаанай зарлигай ёһоор хэды онһоо шэнэ жэл хабарай эхин һарын шэнэдэ оруулагдаһан бэ?
 37. Бурханда хэгдэһэн үргэл
 38. Хүл дээрээ байгаад, наһаараа дүү хүн аха хүнэйнгөө тохоног дороһоо дүнгэн баридаг заншал
 39. Туулай жэлэй удаадахи жэл нэрлэгты
 40. Табан хушуун малһаа Буряад-монгол литэдэ ородоггүй жэлнүүд
 41. Сагаалхын һүүлдэ ан гүрөөл агналгада хорюул табигдадаг байгаа, юундэ?
 42. 2020 ондо монгол литээр ямар жэл морилон ерэхэб?
 43. Шэнэ жэлэй гарахын урда, монгол литээр һарын 30-да дасангуудта ямар хурал үнгэрдэг бэ?
 44. Шэнэ һарын 2-то гэр бүлөөрөө ямар ёһо үнгэргэнэбибди?
 45. Бурханаа дэлгээхэ үдэрые юун гээд нэрлэнэбибди?
 46. Сагаалха үедөө хүн бүхэн хэды наһа нэмэнэб?
 47. Шэнын 1-нэй үглөөгүүр болотор ямар хурал хурагданаб?
 48. Дүгжүүбэ жэлдээ хэды дахин хурагдадаг бэ?
 49. Хөөрүүлэгдээгүй, бусалгагдаагүй һүн гэхэдээ, нэгэ үгөөр юун гэхэб?
 50. Бусалгаһан һүн гэхэдээ. . .
 51. Жаран жэлэй нэгэ ехэ дүхэригые юун гэхэб?
 52. Одо мушэдэй байдалаар хунэй хуби заяа уридшалан мэдэхые астрологи гэдэг, буряадаар?
 53. Зурхайн эрдэм түгэс мэдэдэг ламада олгогдодог нэрэ
 54. Шара, ногоон, хурьган сайда хуураһан талха, дабһа, шара тоһо нэмээд шанаһан байхадань ямар сай гэхэб?
 55. «Творог» гэхэдээ буряадаар нэрлэхэ
 56. Һү удаан бусалгахада, дээрэнь юун бии болодог бэ?
 57. Айраг бүлэхэдэ дээрэнь юун бии болодог бэ?
 58. «Топлёное масло» гээд буряадаар хэлэгты
 59. Гүүнэй һү айраг шэнгеэр буйлуулжа бии болгоһон ундан
 60. Тараг, айраг, уураг, айрһан – эдэ юун болоноб?
 61. Табан бодос – һуудал гэжэ юун бэ? Тодорхойлогты
 62. Зурхайн тоогой хэды мэнгэ гэһэн ойлгосо бииб?
 63. Нэгэ сагаан мэнгэ, харин долоон мэнгын үнгэ ямар бэ?
 64. Хүхэ, шара, ногоон, хара мэнгэнүүд 1-1 байдаг, харин сагаан мэнгэ хэдыб?
 65. Бар жэл гээд, ямар жэл гарахаб?
 66. Нохой жэлэй урда ямар жэл байдаг бэ?
 67. 12 жэлэй дүхэриг ямар жэлээр дүүрэдэг бэ?
 68. Үхэр туулай жэлнүүдэй дунда ямар жэл байдаг бэ?
 69.  Мүнөө ямар жэл гарахаа байнаб?
 70.  Могой, морин гээд, ямар жэл гарадаг бэ?
 71. Төөлэй, үбсүүн, ууса гурбаниие ямар мяхан гэдэг бэ?
 72. Адуунай бүдүүн гэдэһэн гэхэдээ . . .
 73. Адуунай нарин гэдэһэнэй дууһадха, зосоо таладаа өөхэтэй байдаг
 74.  Гурба дахин нэрэһэн тогооной архи
 75.  Тоһондо шараһан банша-пельмень
 76. Адуунай шанаһан шуһан
 77. Зөөхэйдэ талха һамаржа, тогоон соо бусалгаад бэлдэһэн эдеэн
 78. Үбэлдөө эдихэ мяхаяа юун гээд нэрлэдэгбибди?
 79. Адууһанай дотор өөхые юун гэдэг бэ?
 80. Татаһан мяха элдэгдэһэн талханда шэмхэжэ, уршалаа гарган няажа бэлдэһэн эдеэн
 81. Татаһан мяха элдэһэн талханда орёогоод, уһанда шанаһан хоол
 82. Айлшанда гү, али аянай зондо гэртэ орохыень дурадхаха гэхэдээ юун гэдэг бэ?
 83. Ороһон айлшанаа шэрээдээ (столдоо) урижа һуулгаад, эгээ түрүүлэн юу баридаг бэ?
 84. Айлшанай гэртээ хариха болоходо, гарынь сайлгаха гэхэдээ юун тухай хэлэнэб?
 85. Айлшантай газаа гаралсажа, мориндонь (машинадань) мордохуулхые яагаа гэхэб?
 86. Буряадууд ямар үнгэтэй, түхэлтэй бэлэг айлшандаа барихые сээрлэдэг байгааб?
 87. Хадаг – хүндэлэлэй дээдын бэлэг 2 метрһээ 4 метр хүрэтэр утатай хадагые ямар хадаг гэхэб?
 88. Юрын хадаг хэды шэнээн утатай байдаг бэ?
 89. Хадагтай суг юу барижа болохоб?
 90. Хадаг тогтоогоод, хүзүүндээ зүүхэ ушар зүб гү, али буруу гү?
 91. Сагаа һарын хурал хэды үдэр соо хурагдадаг бэ?
 92. Нара зүб эрьюулэн, амгалан тайбаниие уряалан, юу абаха ёһолол бииб?
 93. Шэнын 1-нэй үглөөгүүр гэр бүлэдөө нэн түрүүн хэнээ золгохобта?
 94. Бүхэ, хонхо, морин, үхэр, тэмээн гээд, юу нэрлэдэг бэ?
 95. Таалсажа, шүүрэжэ, харбажа, няһалжа юу наададаг бэ?
 96. Яһатай мяхануудые шанахые яагаад шанаа гэхэб?
 97. Хониной эльгэ һэмжэн өөхэндэ орёожо, шородо үлхөөд, сог дээрэ барин болгоһон хоол
 98. Талха һүндэ зуураад, хабтагараар шэрэм дээрэ болгоһые юун гэхэб?
 99. Мориной дарамал зурагтай, маани барлагданхай багахан тэбхэр бүд юун гэдэгбибди?
 100. Һүндэ шара тоһо нэмэжэ  талханда зууража элдээд, 20-ёод сантиметр утатай гонзогорхон түхэл гаргаад, тоһондо шарахадамнай юун болохоб?

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!