41-дэхи наадамай дүн

  1. ХЭЛЭЭ БАЯЖУУЛАЯ

I ҺУУРИ  Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

II ҺУУРИ  Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

III ҺУУРИ Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 

  1. БАЯН ХЭЛЭТЭЙ АРАД -ЕРЭЭДҮЙТЭЙ

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

III ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули

  1. ТЕСТ «ТҮРЭЛ БУРЯАД ХИЗААР»

I ҺУУРИ Доржиева Александра, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

II ҺУУРИ Балданов Хэшэгтэ , Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 4. БЭЛИГҮҮН ТОЛИ

I ҺУУРИ  Шарапова Дулма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

II ҺУУРИ Цыренова Адиса, Занаев Александр, Михайлова Адиса,  Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

III ҺУУРИ Халзанова Номина, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

  1. МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Хадаев Бато, Харганаев Сандан,  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули.

II ҺУУРИ Гармабазаров Арсалан, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Яндыков Бэликто, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

  1. УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цырендоржин Наранги, Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда

II ҺУУРИ  Чанзун Вика, Улаан-Үдэ хотын 28-дахи элүүржэлгын интернат-һургуули

III ҺУУРИ Чимитов Агван, Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб

  1. БУЯН ХЭШЭГ УРЯАЛАЯ (САГААН ДАРИ ЭХЫН МАГТААЛ)

I ҺУУРИ Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм

II ҺУУРИ  Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

Һуури һургуули Оноо
1  Мухаршэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули 77,4
2 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 74,7
3  Ивалгын аймагай Хойто-Бэеын дунда һургуули 73,7
4  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 73,6
5 Зэдын аймагай  Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 72,1
6  Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули 70,2
7 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 68,7
8 Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули 67,1
9  Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 65,9
10  Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 63,4
11 Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули 58,8
12  Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда һургуули 52
13  Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 51
14  Сэлэнгын аймагай  Галуута хотын 1-дэхи дунда һургуули 45,3
15  Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд»  бүлгэм 43,7
16  Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 42,9
17 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин «Арюун булаг» бүлгэм 41,4
18  Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин  1 -дэхи бүлгэм 41,2
19  Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуулиин «Одод»  бүлгэм 39,9
20  Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 37,1
21 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуулиин «Найдал» бүлгэм 35,5
22 Ивалгын аймагай Каленовын дунда һургуули 30
23  Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули 29,3
24  Улаан-Үдэ хотын «Тэрэнги» бүлэг 16
25 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи элүүржэлгын интернат-һургуули 16

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ итоги 41

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!