XX наадам

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХ НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

 

XХ заншалта наадан ноябриин 24-нэй үдэр Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ үдэр Буряад Уласай аймагуудай, Улаан-Үдэ хотын, Үбэр-Байгалай хизаарай 53 һургуулинууд сугларжа мүрысэбэд.

 

Эндэ гараһан хамтын дүнгүүд ямар нэрлэгдэһэн заабаринуудаар үнгэрһэн мүрысөөнүүдһээ бүридэбэ гээшэб, тиихэдэ тэндэ илажа, шангай һууринуудта гарагшад тухай мэдээсэл:

 

«БУРЯАД ХЭЛЭН»

 

 • Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
 • Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули
 • Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
 • Захааминай аймагай Бүргын, Ехэ-Сахирай, Дүтэлүүрэй һургуулинуудай, Сахирай интернат-һургуулиин нэгэдэмэл бүлгэм
 • Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай “Эдиршүүл” гэһэн бүлгэм
 • Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ,

САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

 

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

УРАН ГАРТАН

 

I ҺУУРИ Бутитова Дарису, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

II ҺУУРИ  Дашицыренова Жанна, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Гатапова Сурэна, Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули

 

МОДОШО ДАРХАН

 

I ҺУУРИ Ендонов Леонид, Захааминай аймагай Утаатын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Нимбуев Алексей, Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыремпилов Дима, Хяагтын аймагай Хяагта хотын 4-дэхи дунда һургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

 

I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

II ҺУУРИ Жданов Валерий, Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули

III ҺУУРИ Сандыков Мэргэн, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-

интернат

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

 

I ҺУУРИ Нанзатов Зориг, Буряад Уласай  үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай “Эдиршүүл” гэһэн 2-дохи бүлгэм

II ҺУУРИ  Дондокова Соелма, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

III ҺУУРИ Очирова Бальжима, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

 

Бүхыдөө эндэ хабаадаһан һургуулинууд хоорондо дүнгүүд иигэжэ гараа:

 

Һуури Һ  у  р  г  у  у  л  и  

Оноо

 

1 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 93,6
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 92,2
3 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 89,3
4 Буряад Уласай  үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай “Эдиршүүл” гэһэн  бүлгэм 85,7
5 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 85,4
6 Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули 79,3
7 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 78
8 Захааминай аймагай Утаатын дунда һургуули 77
9 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 76,5
10 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай 2-дохи дунда һургуули 72
11 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 71,9
12 Захааминай аймагай Бүргын, Ехэ-Сахирай, Дүтэлүүрэй һургуулинуудай, Сахирай интернат-һургуулиин нэгэдэмэл бүлгэм 70
13 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 69,2
14 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 69
15 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 69
16 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 64,9
17 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 64,2
18 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 64
19 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 62,3
20 Захааминай аймагай Закаменск хотын нэмэлтэ hуралсалай түб 61,5
21 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 61
22 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 56,2
23 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 54,5
24 Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули 54
25 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 53,5
26 Сэлэнгын аймагай  Загастайн дунда һургуули 52
27 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули 51,6
28 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 4-дэхи дунда һургуули 49,2
29 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 46
30 Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули 44,5
31 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули 40,5
32 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлэг 38,5
33 Сэлэнгын аймагай  Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули 38
34 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 35,5
35 Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули 33,5
36 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлэг 32,8
37 Ивалгын аймагай Сотниковай дунда һургуули 28,1
38 Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули 27,5
39 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули 27
40 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули 26,5
41 Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули 26
42 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 25
43 Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули 23,5
44 Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда һургуули 22,5
45 Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули 19
46 Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуули 14,5
47 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 14,3
48 Улаан-Үдэ хотын 42-дохи дунда һургуули 14
49 Сэлэнгын аймагай  Галуута-Нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 8,5
50 Сэлэнгын аймагай   Галуута-Нуур хотын гимнази 8
51 Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуули 6

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog 20

 

Наадануудай Ивалгын дасанда үнгэрһэнэй хойто үдэр мүн лэ заншалта ёһоороо Буряадай гүрэнэй сэнхир дэлгэстэ хоёр сагай туршада сэхэ дамжуулгада хабаадажа, мүрысөөн үргэлжэлөө.

Энэ удаа, декабриин 24-дэ энэ дамжуулга 11 сагһаа 13 саг болотор үргэлжэлһэн байна. Эндэ мүн лэ заншалта ёһоороо 6 бүлэг боложо һубаарһан бүлэгүүд хоорондо баһал мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, шангай һууринууд иигэжэ гараа:

 

I ҺУУРИ                     Сэлэнгэ буряадай бүлэг                          69 оноо

II ҺУУРИ                    Баргажан буряадай бүлэг                                   59 оноо         

III ҺУУРИ                   Улаан-Үдын һургуулинуудай бүлэг      56 оноо

IV ҺУУРИ                  Хонгоодор буряадай бүлэг                    50 оноо

V ҺУУРИ                   Хори буряадай бүлэг                                39 оноо

VI ҺУУРИ                  Һартуул буряадай бүлэг (Зэдэ)             36 оноо

 

 «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн нааданай эбээн тэдхэгшэд:

 

 1. Комитет НХ РБ по межнациональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям: Батуев Ц.Б., Доржиев В.П., Цыбиков А.Д. – 70 000 түхэриг.
 2. Комитет НХ РБ по бюджеты, налогам и финансам Семенов Б.Ц. – 30 000 түхэриг.
 3. Комитет НХ РБ по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды: Кушнарев А.Г., Гуробазаров Б.Д. , Лоншаков А.Р., Пашинский С.Г., Цыренов Б.Д. – 26 000 түхэриг.
 4. Комитет НХ РБ по социальной политике: Стопичев А.Т., Будаева С.Д., Гунзынов Г.Д., Гершевич М.М., Зыбынов А.Г., Турбянов Л.Д., Цыремпилов В.Ж., Лудупова Е.Ю. – 18 000 түхэриг.
 5. Ирильдеев В.Г.– 5 000 түхэриг.
 6. Доржиев Б.Б. – 30 000 түхэриг

 

Главы муниципальных образований Республики Бурятия, оказавших благотворительную помощь в проведении конкурса бурятского языка «Эхэ хэлэн – манай баялиг»:

 

 1. Буянтуев А.В. (Кяхта) – 5 000 түхэриг
 2. Очиров В.Ц. (Иволга) – 5 000 түхэриг
 3. Шагдаров Ц.Г. (Еравна) – 5 000 түхэриг
 4. Балуев А.Л. (Баргузин) – 5 000 түхэриг
 5. Гонжитов С.В. (Закамна) – 5000 түхэриг
 6. Лхасаранов Г.З. (Кижинга) – 5000 түхэриг
 7. Гармаев С.Д. (Селенга) – 5000 түхэриг
 8. Ширабдоржиев Ю.Ц. (Хоринск) ­– 5 000 түхэриг
 9. Ковалев Н.П. (Баунт) – 5 000 түхэриг
 10. Федоров О.И. (Бичура) – 5 000 түхэриг
 11. Цыренов В.Р. (Джида) – 5 000 түхэриг
 12. Сультимов В.В. (Курумкан) – 5 000 түхэриг
 13. Мадасов М.В. (Ока) – 5 000 түхэриг
 14. Альхеев И.А. (Тунка) – 5 000 түхэриг

 

Дүн хамта: 70 000 түхэриг

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!