XII наадамай дүн

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». XII НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

 Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүд 2016 оной 5 һарын 27-до үнгэржэ, хойто үдэрынь эндэ хабаадагшад отог нютагуудаараа хубааран, 6 бүлэг болоод, Буряадай Гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа.

ҺУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН МҮРЫСӨӨНҮҮДЭЙ ДҮНГҮҮД:

 

ДУГААР

 

Һ  У  Р  Г  У  У  Л  И  Н  У  У  Д

 

ОНОО

 

1 Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 120,8
2 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 119,8
3 Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули 117,95
4 Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули 114,75
5 Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуулиин «Балаасайтан» бүлгэм 112,25
6 Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули 109,35
7 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 107,35
8 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули 107,2
9 Сэлэнгын аймагай  Ноёхоной дунда һургуули 105,35
10 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 103,75
11 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 103,25
12 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дундa hургуули 103,2
13 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули 100,9
14 Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули 99,55
15 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 98,9
16 Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули 97,9
17 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 95,7
18 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 93,9
19 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Жаргалтай бүлэ» бүлэг 93,2
20 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 90,85
21 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 90,65
22 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг 89,7
23 Ахын аймагай  Саяанай дунда һургуули 86,7
24 Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули 84,05
25 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 83,45
26 Сэлэнгын аймагай  Гусиноозёрскын 6-дахи  дунда һургуули 81,95
27 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 81
28 Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дундa hургуули 80,25
29 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 79,45
30 Захааминай аймагай Нэмэлтэ һуралсалай түб 78,95
31 Хяагтын аймагай Нэмэлтэ һуралсалай түб 78
32 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 73,95
33 Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 72,05
34 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 67,5
35 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули 65,85
36 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Солонго» бүлгэм 55,5
37 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин «Хонхонууд» бүлгэм 48,75
38 Сэлэнгын аймагай Ехэ-Цагаанай дунда һургуули 28,5
39 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 21,9
40 Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуули 19
41 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 17
42 Улаан-Үдэ хотын 12-дахи дунда һургуули 14
43 Хяагтын аймагай Ехэ-Хүдэрын дунда һургуули 9,75
44 Хяагтын аймагай Тамирай дунда һургуулиин 7,2

 

НЭРЛЭГДЭҺЭН ЗААБАРИНУУДААР ДҮНГҮҮД ИИГЭЖЭ ГАРАБА:

 БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НЮТАГАЙ АЯЛГЫН ТОЛИ

 I ҺУУРИ Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

II ҺУУРИ Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

ХОЁР ХЭЛЭ ТЭГШЭ МЭДЭЕ! (Л. Толстойн үгүүлэлнүүдые оршуулга)

 I ҺУУРИ Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуулиин «Балаасайтан» бүлгэм

II ҺУУРИ Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули

III ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

 

2016 оной «АЛТАРГАНА» НААДАНДА ЗОРЮУЛАГДАҺАН БОГОНИ ХЭМЖЭЭНЭЙ ҮГҮҮЛЭЛНҮҮДЫЕ ЗОХЁОЛГО (ЭССЕ):

 I ҺУУРИ Ульзутуева Клара, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Балданов Банзаракша, Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуулиин «Балаасайтан» бүлгэм

III ҺУУРИ Ахын аймагай  Өөрлигэй дунда һургуули

 

БЛИЦ-УРИЛДААН

 I ҺУУРИ Найданова Женя, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ Бадмаева Дулма, Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули

III ҺУУРИ Жигжитова Бимбасу, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

 

УРАН БЭЛИГТЭЙ, УЛЬГАМ ХЭЛЭТЭЙ (Бурелаш)

 I ҺУУРИ Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули

II ҺУУРИ Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

 

ХЭНЭЙ ХЭЛЭН БАЯН БЭ?

 I ҺУУРИ Аюшеева Даша, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Бадмаев Тамир, Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули

III ҺУУРИ Токтохоева Арюна, Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули

 

ОНЬҺОН ҮГЭ ОНОСТОЙ, ОЛОНОЙ ҮГЭ ТУДАСТАЙ

 I ҺУУРИ Цыбенова Дарима, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ Романова Лера, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Сыжэньдаолима, Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули

 

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ: ДОНШУУР МААНИ

 I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дундa hургуули

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ  Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда һургуули

 

УЯНГЫН ШҮРЭ ҮЛХЭЕ

 I ҺУУРИ Лыгжитова Янжима, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Данзанова Мэдэгма, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

 

УРАН ГАРТАН

 

I ҺУУРИ Будаева Дарима, Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дунда һургуули

II ҺУУРИ Дармаева Елена, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Балданова Виктория, Сэлэнгын аймагай Харганаагай дундa hургуули

 

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин «Дүхэриг» бүлэг

II ҺУУРИ Бадмаев Заято, Бэшүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Залуцкая Алина, Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули

 

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТҮЛӨӨ ТЭМСЭЭН

 I ҺУУРИ Аюшеева Даша, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ Нимаева Оюна, Хориин аймагай Хориин 2-дохи дунда һургуули

III ҺУУРИ Дабаина Саша, Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули

 

Хойто үдэрынь заншалта ёһоороо хүүгэд Буряадай телевиденидэ хоёр сагай туршада мүрысэжэ, дүнгүүдынь иигэжэ элирээ:

 1 һуури Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай бүлгэм – 72,5 оноо

2 һуури Сэлэнгын буряадуудай бүлгэм – 71 оноо

3 һуури Хори буряадуудай бүлгэм – 70,3 оноо

4 һуури Хонгоодор буряадуудай бүлгэм – 64,8 оноо

5 һуури Жаргалантын һургуулиин бүлгэм – 60,5 оноо

6 һуури Баргажан буряадуудай бүлгэм – 60,3 оноо

Ээлжээтэ наадамнай намартаа, арбан һарада үнгэрхэ гэжэ багсаамжалагдана.

 

Тодорхой хүсэнэгтэ үгтэнэ itog mai 2016

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!