VI наадам

1-дэхи  hуури — Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури — Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

3-дахи  hуури — Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули

 

Наадан-мүрысөөнэй гурба гурбан эрхим hууринууд иигэжэ гараа:

Буддын шажантанай хэрэглэдэг зүйлнүүд

 1. Найданова Женя – Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи һургуулиин10 ангиинһурагша.
 2. Будажапова Баярма – Мухар-Шэбэрэй аймагай  Хушуун-Үзүүрэй  дунда һургуулиин 9 ангиин һурагша.
 3. Ванчиков Гуржап – Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуулиин һурагша.

 

Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!

 1. Занданова Алтана – Хурумхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули
 2. Самбялова Эржена – Ахын аймагай Орлигай дунда һургуули
 3. Санданова Рэгзыма – Мухар-Шэбэрэй аймагай  Хүсөөтын дунда һургуули

 

Урма зоригтой, уран гуурhатай

 1. Цыренжапова Буян-Дэлгэр – Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 2. Цыденова Александра – Захааминайаймагай Санагын дунда һургуули
 3. Раднаева Евгения – Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули

Шүлэг зохёогшодой дундаhаа дуун боломоор үгэнүүдые шэлэжэ абаха заншалтай болоhоор, hурагшадаймнай зохёоhон 4 дуун агаарай долгинда гараад байна. Мүнөөшье хоёр зохёогшодой үгэнүүд шэлэгдээ гэбэл:

Амгалан Цыцыков – Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн 11-дэхи ангиин hурагша

Сурана Будаева – Улаан-Yдэ хотын 54-дэхи hургуули

 

Удхалан хэлэхэ, уянгалан найруулха

 1. Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули
 2. Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули
 3. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

 

Уран баримал (hургууляараа)

 1. Мухар-Шэбэрэй аймагай  Галтайн дунда һургуули
 2. Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули
 3. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

 

Уран баримал

 1. Арьяев Слава – Сэлэнгын аймагай  Ехэ-Сагаанай дунда һургуули
 2. Дамбаев Сандан – Улаан-Үдэ хотын 56-дахи һургуули
 3. Доржиева Сэлмэг – Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули

 

Уран гартан

 1. Куренова Нелли – Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули
 2. Тыгчинова Арюна – Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
 3. Очирова Нарана – Хяагтын аймагай Хяагтын 3-дахи дунда һургуули

 

Хэнэй хэлэн баян бэ?

 1. Нимаева Арюухан – Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули
 2. Цыренова Адиса – Мухар-Шэбэрэй аймагай  Хүсөөтын дунда һургуули
 3. Аюшеева Даша – Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

 

Этигэл Хамбадаа зальбарал

 1. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
 2. Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули
 3. Хёлгын голой һургуули

 

Буряад хэлэнэй нютаг аялгын толи

 1. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули
 2. Улаан -Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
 3. Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

 

Хамбын асуудал

 1. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
 2. Хяагтын аймагай Хяагтын 3-дахи дунда һургуули

 

Диилэжэ гараhан багшанар

Анкеева Цыцыгма Николаевна «Урдын үгэ» гэһэн уран бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ

 1. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда  һургуулиин багша

Очирова Лариса Цыреновна

Халзанова Арюна Юрьевна

 1. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин багша

Балданова Баярма Дашиевна

Иванова Дари Ринчиновна

Осодоева Юлия Александровна

 1. Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуулиин багша

Лундукова Дарима Батуевна

 

Подробная таблица по итогам: itog mai 2015

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!