Тест 4

ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ

Мүрысөөнэй шагайн хонин тала

(тестовэ асуудалнууд)

 

1) Шэнэ жэлэй гарахын урдахи һарын 29-дэ үнгэрдэг хурал

а) Лхамо сахюусан

б) Дүгжүүбэ

в) Майдар

 

2) Хуушан жэлэй һүүлшын һүни . . .

а) бүтүү

б) хүхюу

в) мүргэлэй

 

3) Нюдэ сабшаха зуура алтан дэлхэйе 3 дахин тойрожо, арад зоноо эрьен харадаг сахюусан…

а) Гомбо сахюусан

б) Жамсаран сахюусан

в) Лхамо сахюусан

 

4) Орой дээрээ хохимой тархи шэмэгтэй 16 ехэ бага сорнууд – энэ . . . болоно

а) самсаал

б) дүгжүүбэ

в) сорго

 

5) Сагаалхын үедэ бурханай урда табидаг.тоһондо шарагдаһан дүрбэлжэн булантай талхан

а) балин

б) шарбин

в) банша

 

6) Олон дасангуудай ламанарай ехэ хурал, суглаан

а) хурал

б) сугунды

в) сангарил

 

7) Дасанай хуралай гол дуган

а) Мааниин

б) Согшин

в) Диваажин

 

8) Хубилай хаанай зарлигай ёһоор хэды онһоо шэнэ жэл хабарай эхин һарын шэнэдэ оруулагдаһан бэ ?

а) 1315

б) 1267

в) 1478

 

9) Бурханда хэгдэһэн үргэл

а) тарни

б) тайлган

в) тахил

 

10) Хүл дээрээ байгаад, гарайнгаа альгые дээшэнь харуулжа урагшань һарбайгаад, наһаараа дүү хүн аха хүнэйнгөө тохоног дороһоо дүнгэн баридаг заншал

а) танилсалга

б) золголгон

в) баяраа мэдүүлгэ

 

11) Туулай жэлэй удаадахи жэл нэрлэгты

а) бар

б) бишэн

в) луу

 

12) Дасанай орой дээрэхи алталмал гоёолто

а) гандан

б) ганжар

в) гадагба

 

13) Бурханай урда сан табидаг бутархай зүйл

а) адис

б) санзай

в) буурсаг

 

 

14) Буряад-монгол литэдэ ородоггүй жэлнүүд

а) тахяа,могой, гахай

б) бар, үхэр, луу

в) эрбэд, тэмээн, ямаан

 

15) Гурбадахи намараа болоһон эмэ үхэр

а) гунжан

б) гунан

в) хашараг

 

16) Гурбадахи намарһаа дүрбэдэхи намар болотор ябаһан эмэ хонин

а) һагли

б) түлгэ

в) шүлгэ

 

17) Сайбар шара нооһотой ямаан

а) сагаан

б) шаргал

в) алаг

 

18) Улаан шара хоёр үнгын холисолдоһон үнгэ (мориной зүһэ)

а) хээр

б) зээрдэ

в) боро

 

19) Гурбадахи намартаа ябаһан адуунай эрэ түл

а) үреэ

б) гунан

в) шүдэлэн

 

20) Заһагдаһан эрэ тэмээн

а) буура

б) атан

в) дүнэн

 

21) Унаган, дааган  гээд, 3-дахи жэлдээ юун гээд нэрлэгдэнэб?

а) һоёолон

б) гүүн

в) үреэ

 

22) 3-дугаарБандида Хамба Лама Жимба Ахалдаевай мүндэлсэн нютаг нэрлэгты

а) Хошомһон

б) Хонин Нюга

в) Асагад

 

23) Ярууна нютагай Түрхэл һуурин тоонтотой 21-дэхи Хамба Лама хэн байһан бэ?

а) Жамса Эрдынеев

б) Мүнхэ Цыбиков

в) Намжил Лайдапов

 

24) Хэн, хэды дугаар Бандида Хамба Ламын мүндэлсэн газар Сэлэнгэ аймагай Ташир нютагта оршоноб?

а) 13-дугаар, Намжил Лайдаповай

б) 9-дугаар,Чойдор Мархаевай

в) 20-дугаар, Жимба-Жамса Эрдынеевэй

 

25) 1-дугаар Бандида Хамба Лама Дамба-Даржаа Заяев хэды онуудаар энэ үндэр тушаал эзэлһэн бэ? ..

а) 1783-1797

б) 1764-1777

в) 1809-1839

 

26) Хониной төөлэй хэндэ баридаг бэ?

а) үхибүүндэ

б) эхэнэр хүндэ

в) эрэ хүндэ

 

27) Хэды ондо Сагаалха заншал бүгэдэ буряадай һайндэр гэжэ хуулита ёһоор баталагдааб?

а) 1982

б) 1991

в) 2001

 

28) Хадаг ёһолон хүндэлжэ абаһанай тэмдэг

а) хүзүүндээ зүүхэ

б) зүүн гар дээрээ баруун гараараа нугалжа эбхээд, үбэртөө хэхэ

в) нугалжа эбхээд.хармаандаа хэхэ

 

29)  5 дахин 12 жэлэй цикл хамтаржа, 60 жэлэй ехэ дүхэриг болоно. Тэрэниие . . . . . гэдэг.

а) рабжуун

б) литэ

в) хугасаа

 

30) Сагаалхын һүүлдэ ан гүрөөл агналгада хорюул табигдадаг байгаа, юундэ?

а) ан гүрөөл эшээндээ байна

б) ан гүрөөлэй түлтэй болохо үе

в) ан гүрөөлэй үбэлэй хүйтэнһөө тэнхээ алдаһан үе

 

31) 2015 оной 2 һарын 19-дэ монгол литээр ямар жэл морилон ерэнэб?

а) хүхэ модон бишэн жэл

б) улаагшан гал тахяа жэл

в) хүхэгшэн модон хонин жэл

 

32) Шэнэ жэлэй гарахын урда, монгол литээр һарын 30-да дасангуудта ямар хурал үнгэрдэг бэ?

а) Майдари

б) Мандал Шива

в) Отошо

 

33) Шэнэ һарын 2-то  гэр бүлөөрөө ямар ёһо үнгэргэнэбибди?

а) зурхайшанда үзүүлхэ

б) хии мори хиидхүүлхэ

в) аха захатанаа золгохо

 

34) Бурханаа дэлгээхэ үдэрые юун гээд  нэрлэнэбибди?

а) бурханай

б) бүтүү

в) нангин

 

35) Сагаалха үедөө хүн бүхэн хэды наһа нэмэнэб?

а) 1

б) 2

в) 3

 

36) Шэнын 1-нэй үглөөгүүр болотор ямар хурал хурагданаб?

а) Дүгжүүбэ

б) Лхамо cахюусан

в) 10 сахюусан

 

37) Ямар жэлнүүдэй һубарил алдагдааб?

1) хулгана

2) үхэр

3) туулай

4 бар

5) луу

6) могой

7) морин

8) тахяа

9) бишэн

10) хонин

11) нохой

12) гахай

 

38) Дүгжүүбэ жэлдээ хэды дахин хурагдадаг бэ?

а) 2

б) 3

в) 1

 

39) 14-дугаар Бандида Хамба Лама хэн байһан бэ?

а) Лубсан-Нима Дармаев

б) Гүрэ Цыремпилов

в) Дампил Гомбоев

 

40) Шэнэ жэлэй шэнын 1-дэ аба эжыгээ, аха дүүнэрээ амаршалхадаа , би . . .

(Саашань өөрөө зохёон бэшэгты (үреэл, шүлэг, магтаал, үгүүлэл, юрын амаршалга – танай дуран)

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!