Ород дуунуудые буряадаараа дуулая

 • 0

Ород дуунуудые буряадаараа дуулая

 1. Песня «Нангин дайн — Священная война»

Слова песни перевели ученики из села Цагаатай Джидинского район. Исполняет Лудуп  Очиров.

 

Нангин Дайн — Священная Война.

Нангин Дайн — Священная Война. Слова песни перевели ученики из села Цагааты, Джидинский район, проверил Бадмажаб Гындынцыренов.Исполняет Л. Очиров.

Posted by Ludub Ochirov on Wednesday, December 5, 2018

НАНГИН ДАЙН

 1. Босооч, манай ард зон,

Босооч, үхэлт байлдаанд,

Фашис хархис хүцэнтэй,

Хараалт ороолодтой.

Дабталга

Ариун шудрага уурнай,

Долгион мэтэ хальна,

Ардай дайн болно

Нангин ехэ дайн!

2. Хоёр янзын туйл мэтэ,

Бүр өс хорсолтой бидэ,

Энхэ тайван түлөө тэмсэнэвдь

Тэднэр эзэрхийлхэ тул.

 1. Харюу цохиолт үхэвдь,

Бүхы дүлтэй үзэлдэнь

Хүцэрхэгчидтэ, дээрмэчидтэ,

Хүнүүсы тамалаачадта.

4.  Хара далитайч эрхэгүй

Эх орон дээгүүр ниисэх,

Үргэн уужин мании дайдыг

Дайсан гэшхэх зүрхлэхгүй!

5.  Үмхи хархис дайсанда

Духандань сум буулгахавдь,

Зоной бохир заваанда

Бүхэ хуурсаг хийхэвдь.

 1. Булта хүцөөрөө очиж ороё

Бүхы зүрхэ, санаагаараа

Хайрт нютагынгаа түлөө,

Манай том Зөвлөлт түлөө.

 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

 1. Вставай страна огромная

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темную

С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная

Вскипает как волна

Идет война народная

Священная война.

 1. Как два различных полюса

Во всем враждебны мы

За свет и мир мы боремся

Они — за царство тьмы.

 1. Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей.

Насильникам грабителям

Мучителям людей.

 1. Не смеют крылья черные

Над нашей Родиной летать

Поля его просторные

Не смеет враг топтать.

 1. Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб.

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб.

 1. Пойдем ломить всей силой

Всем сердцем всей душой

За землю нашу милую

За наш Союз большой!

2. Урок морин-хуура, песня «Журавли»

На будущем празднике бурятского языка 15 декабря 2018 года ученики должны обязательно исполнять песни «Журавли», «День Победы» и «В землянке» на бурятском языке. Потому Лудуб Очиров учит будущих школьников — моринхуристов играть эти песни.

 

Үхибүүдэй оршуулһан дуунуудые Лудуб Очиров дуулана.

3. Захааминай аймагай Мэлын дунда һургуулиин һурагшад «Маленькая страна» гэжэ дуу  буряад хэлэн дээрэ оршуулаа

Захааминай аймагай, Мылын дунда сургуулиин сурагшад оршуулаа буряад хэлэн дээр.

Posted by Лудуб Очиров on Sunday, November 25, 2018

 1. «Багахан орон»/ Маленькая страна — слова Игорь Николаев , музыка Игорь Николаев

Бии юм хадын мододой саана
багахан орон
Тэндэ ангууд урин нюдэтэй,
тэндэ дуран дүүрэн
Тэндэ гайхамшаг нуур яларна,
тэндэ уйдхар үгы.
Тэндэ ордон соо тогод шубуун
хүндэ гэрэл үгэдэг.

Багахан орон, багахан орон
Хэн намда хөөрэхэб, хэн хэлэхэб
Хаана юм, хаана юм?
Багахан орон, багахан орон
Тэндэ сэдьхэл саруул ба тодо
Тэндэ ходол хабар.

Энэ орон минии зүүдэн соо,
саруул саг ерэхэл
Далитай тэргэ дээрэ би ниидэн дэгдэхэб.
Намда уулзалгын саг зорюута
бии одото орондо
Тэндэ сайхан хүбүүн хүлеэнэ
алтан морин дээрэ.

Дабталга ….

Адхарна газаа намарай бороо,
Гэртээ суунам гансаараа
Этигэнэб шамдаа, минии абарал

Дабталга…

 

4. Хяагтын аймагай Хоронхойн сургуулиин сурагшад оршуулаа буряад хэлэн дээрэ оршуулаа

В лесу родилась ёлочка! Ой соо түроо хасуури! Хяагтын аймагай Хоронхойн сургуулиин сурагшад оршуулаа.1.В лесу родилась елочка,Ой соо түроо хасуури,В лесу она росла,Ой соо тэрч ургаа,Зимой и летом стройная,Үбэл баа зундаа жэрэгэр,Зеленая была.Ходол ногоон байгаа.2.Метель ей пела песенку:Шуурган тэрээндээ дуу дуулана"Спи, елочка, бай-бай!"«Унтыш, хасуури, баю-бай»!Мороз снежком укутывал:Хүйтэн жавар цасаар хучажа:"Смотри, не замерзай!"«Даараад намда үзэ!»3.Трусишка зайка серенькийАймхай борохон чандаганПод елочкой скакал.Хасуури доро гуйгоо.Порою волк, сердитый волкЗаримдаа чоно,ууртай чоноРысцою пробегал.Хатаржа гүйсэн.4.Чу! Снег по лесу частомуЧу! Цас удхэхэн ой соогоо Под полозом скрипит;Чараг доро хабирна;Лошадка мохноногаяСэгсэгэр хүлтэй моринТоропиться, бежит.Гүйдлээрээ яарана.5.Везет лошадка дровенкиМорихон түлеэ чэрэжэ,А в дровнях старичок, [мужичок]Түлеэн соо үбгэжоол,Срубил он нашу елочкуСабшаа манай хасууриимнайПод самый корешок.Үндэсэн хурэтэр.Теперь она, нарядная,Тиигээд мүнөө иимэ гоёНа праздник к нам пришлаНайрта манда ерээИ много, много радостиОлон, олон баярнууды Детишкам принеслаХүүгэдтэ асараа.

Posted by Лудуб Очиров on Tuesday, November 27, 2018

 

В лесу родилась ёлочка! / Ой соо түрөө хасуури!

1.В лесу родилась елочка,

Ой соо түрөө хасуури,
В лесу она росла,
Ой соо тэрч ургаа,
Зимой и летом стройная,
Үбэл баа зундаа жэрэгэр,
Зеленая была.
Ходол ногоон байгаа.

2.Метель ей пела песенку:
Шуурган тэрээндээ дуу дуулана
«Спи, елочка, бай-бай!»
«Унтыш, хасуури, баю-бай»!
Мороз снежком укутывал:
Хүйтэн жавар цасаар хучажа:
«Смотри, не замерзай!»
«Даараад намда үзэ!»

3.Трусишка зайка серенький
Аймхай борохон чандаган
Под елочкой скакал.
Хасуури доро гуйгөө.
Порою волк, сердитый волк
Заримдаа чоно,ууртай чоно
Рысцою пробегал.
Хатаржа гүйсэн.

4.Чу! Снег по лесу частому
Чу! Цас удхэхэн ой соогоо
Под полозом скрипит;
Чараг доро хабирна;
Лошадка мохноногая
Сэгсэгэр хүлтэй морин
Торопиться, бежит.
Гүйдлээрээ яарана.

5.Везет лошадка дровенки
Морихон түлеэ чэрэжэ,
А в дровнях старичок, [мужичок]
Түлеэн соо үбгэжөөл,
Срубил он нашу елочку
Сабшаа манай хасууриимнай
Под самый корешок.
Үндэсэн хурэтэр.

Теперь она, нарядная,
Тиигээд мүнөө иимэ гоё
На праздник к нам пришла
Найрта манда ерээ
И много, много радости
Олон, олон баярнууды
Детишкам принесла
Хүүгэдтэ асараа.

http://ehehelen.ru/orod-duunuudye-buryaadaaraa-duulaya-ludub-ochirovaj-orshuulganuud/  Ород дуунуудые буряадаараа дуулая. Тумэн Гындуновай оршуулһан дуунуудые Лудуб Очиров дуулана.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!