IV наадам

1-дэхи  hуури — Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули

2-дохи һуури -Улаан Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

3-дахи  hуури — Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуули

 

ДҮРБЭДЭХИ МҮРЫСӨӨНЭЙ ШАГНАЛНУУД:

Шагайн хонин тала. Хонин жэлээ угтуулан

Уран баримал

1-дэхи һуури – Улаан-Үдэ хотын 50-дахи һургуулиин һурагша Саша Мункуев

2-дохи һуури – Түнхэнэй аймагай Хэрэнэй дунда һургуулиин һурагша Аюр Дармаев

3-дахи һуури – Улаан-Үдэ хотын 18 дахи дунда һургуулиин һурагша Айрат Цыденов

3-дахи һуури – Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуулиин һурагша Буянто Хонихоев

Тиихэдэ Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай зүгһөө урмашуулгын шангууд байгаа:

Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуулиин һурагша Солбон Дугаржаповта

Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулиин һурагша Эржэна Хамгушкеевада,

Монгол Уласай Хүбсэгэл аймагай Сагаан-Үүр һомоной һургуулиин болон Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуулиин һурагшадта

 

Тест

1-дэхи һуури –Түнхэнэй аймагай Хужарай дунда һургуулиин 7-дохи ангиин һурагша Дашадоржиева Соелма

2-дохи һуури – Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуулиин 10-дахи ангиин һурагша Гармаева Алина

3-дахи һуури – Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин һурагша Цыденжапова Бэлигма

 

Шагайн үхэр тала

Хэнэй хэлэн баян бэ?

1-дэхи һуури – Баргажанай амагай Хилганын дунда һургуулиин 10-дахи ангиин һурагша Туяна Эрдынеева

2-дохи һуури – Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуулиин 7-дохи ангиин һурагша Шагдурова Людмила

3 –дахи һуури – Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуулиин 8-дахи ангиин һурагша Батуева Эржэн

3-дахи һуури – Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимназиин 10-дахи ангиин һурагша Бакшеева Дарима

 

Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе!

1-дэхи һуури – Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуулиин һурагша Данзанова Мэдэгма

2-дохи һуури – Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуулиин һурагша Дондокова Этигэлма

3-дахи һуури – Улаан-Үдэ хотын  54-дэхи һургуулиин “Жаргалтай бүлэ” бүлэгэй Будаева Сарана

 

Талын шэмэг табан хушуун мал

Нэгэдэхи һуури: Очирова Снежана – Хурамхаанай Аргатын дунда һургуули

Нэгэдэхи һуури: Цыбенова Ольга – Захааминай аймагай Санагын дунда һургуули

Хоёрдохи һуури: Сэсэгма Гомбоева – Баргажанай аймагай Баянголой  дунда һургуули

Хоёрдохи һуури: Норбоева Сарюна – Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуули

Гурбадахи һуури: Цыбикова Аяна – 1-дэхи лицей-интернад

Гурбадахи һуури: Ринчиндоржиева Дулма – Буряад Уласай Шэнэхээн бүлгэм

Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай зүгһөө Монгол Улсын Хүбсэгэл аймагай Сагаан-Үүр сомоной Мүнх-Эрдэнэдэ урмашуулгын шан барюулагдаа.

 

Шагайн ямаан тала

Шүлэг зохёолго: “Эжы аба хоёроо үгын дээжээр магтанаб!”

 Нэгэдэхи һуури: Захааминай аймагай Санагын һурагша Цыденова Александра

Хоёрдохи һуури: Эрхүү можын Үбэсын һургуулиин һурагша Балдаева Ольга

Хоёрдохи һуури: Монголой Сагаан-Үүр сомоной һурагша Буянзаяа

Гурбадахи һуури: Яруунын аймагай Үльдэргын һурагша Митыпова Сэсэгмаа

Гурбадахи һуури: Захааминай аймагай Үлэгшэнэй һурагша Дамбинов Доржо

 Бэшэгдэһэн шүлэгүүд сооһоо дуун боломоор шүлэгүүд шэлэгдээ. Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай шагналнууд зохёогшодтонь барюулагдаа.

АБА ЭЖЫН ХАЙРА

Зохёогшо: Сарюуна Жигмитова – Сэлэнгын Ноёхоной һургуули

АБА ЭЖЫ ТУХАЙ

Зохёогшо: Алтана Шангинова – Улаан-Үдын 18-дахи һургуули

 

Этигэлэй хамбада зальбарнам!

1-дэхи һуури – Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

2-дохи һуури – Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуули

3-дахи һуури – Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули

 

Шагайн тэмээн тала

Уран гартан

Бээлэй оёлго

1-дэхи һуури – Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуулиин һурагша Цыренова Мария

2-дохи һуури – Монгол Улсын Хүсэгэл аймагай Цагаан-Үүрэй дунда һургуулиин Уранбулаг

3-дахи һуури –  Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын 1-дэхи  дунда һургуулиин Дугаржапова Саяна

 

Ташуур минаа гүрэлгэ. Хүбүүд

1-дэхи һуури – Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуулиин Цыбиктаров Баир

2-дохи һуури – Сэлэнгын аймагай Харганын дунда һургуулиин Султумов Булат

3-дахи һуури –  Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуулиин Раднаев Баатар

 

Хамбын асуудал. Шагналынь 5 000 түхэриг

Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

Багшадань Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай шагнал барюулагдаа

 

Шагайн морин тала

Нютаг хэлэнэй толи. Шагналнуудынь Буряадай һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманһаа барюулагдаа

1-дэхи һуури – Забайкалиин хизаарай Красночикойска аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

2-дохи һуури – Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули

3-дахи һуури – Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуули

 

Этигэлэй хамбын магтаалда дуугардаг, дууладаг нааданхай шагнал:

Хёлгын голой “Тэрэпхээн” бүлгэмэй 3-наһатай Намрада

 

Эсэслэһэг дүн эндэ хаража болоно: itog 4 konkurs

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!