Хүндэтэ багшанар,һурагшад!

  • 1

Хүндэтэ багшанар,һурагшад!

Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангхын  24-дүгээр Хамба Лама Дамба Аюшеевэй  2012, 2014 онуудһаа бэелүүлэгдэжэ байһан «Арадай хонин сүрэг», «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн түсэлнүүд тухайгаа  ФМ радиогоор хэһэн хөөрөө дурадханабди.

24 мин. 45 сек-һээ эхэ хэлэ хүгжөөхэ тухай, онсолбол, манай 28-дахи наадамай  «Уран зохёолго», «Оршуулга» гэһэн даабариин эрилтэ Хамба Лама үгэнэ. Анхаран шагнагты!

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!