Этигэл Хамбын сургаал. XXIII наадам

Хүндэтэ һурагшад! Эндэ үгтэһэн 64  һургаалнуудай удхаар үгтэһэн асуудалнуудта сээжэ харюу үгэхэ дадалтай байха зэргэтэйт. (Жэшээнь Этигэл Хамба Ламаас юун бүтэнэб? (харюу:  ном, судар). Урда  наадамуудта үгтэһэн сэдэбүүдээ дабтаарайгты, танда үгтэхэ даабаринуудай бүридэлдэ дабталгын асуудалнууд байжа болохо..

Сургаалнуудай бэшэлгэ заһалтагүйгөөр, байһан түхэлөөрнь үгтэнэ

26.  Этигэл Хамба Лама тусалха тухай.

  1. Абасандаа олосон болон ушарсан бүгэдэнь, амитанай тусын тула.

2. Сэдьхэлдээ тусалжа шадаха бол сайн хүнэй санаан сэдьхэлээс.

3. Тусатай хүн, энэмнэй мүнхэрэбэ гээшэ.

4. Амитанда тусалад, тэнхээ тамиртай болохото!?

5. Үүдэ засахын түлөө бэшэ, тусалхын тула.

6. Хүнүүд шамай хашажа тоохогүйдэнь, зондо ехээр тусалха.

7. Тусалхадаа, буянай нүхэсэл олоно.

27. Этигэл Хамба Лама хубилгаан тухай.

8. Аман согоо зайн галаар дайруулаад ягааш үгэй бол гэгээн түрэл гэжэ үнэн.

9. Булаг дээрэ ягаан сэнхир гэрэлтэй, монгол ардай хубилгаан дээрээс буудаг.

10. Дэлюүн тушаа тэмдэгтэй хүбүүн, Лама болоод хүни амидыруулха шадалтай.

11. Хубилгаантай болохын тула, 12 хуша модон суулгагты.

28. Этигэл Хамба Лама бисалгал ба бүтээл тухай.

12. Хуушинда ороходоо дээрэ хада гээд бодоходонь, түхэлээр үзэгдэхынь шинжэлжэ бисалга.

13. Сайнаар бодон таниад, бисалгагты.

14. Сүзэг энэрэл хоеры бисалгаха, сэдьхэлэй мүн шанар.

15. Үхэхы бисалгажа шадабал, хойто нас үнэн байна.

16. Зинда барихын тула, ерээдүйн саг ехээр бодон үгэй одоо байсанаа бисалга.

17. Бисалгалдаа мүшэн татаха бол тэндээс адис хүртэжэ болоно.

18. Ламын бүтээлдэ байха тэндэнь, 84000 номой согсос гараха орон болоно.

19. Бисалгалагша, олондо бараа татажа байна.

20. Бүтээлдэ оросон үбэгэн, үндэр уулын ус суу болгоохо.

21. Эгээ сайн сургаал, үдэр шүни хоосон шанар бариха бисалгал!!

22. Сэльхэлэй баряад номоо алдасан хүндэ, бисалгал хэрэгтэй.

23. Самадхи (бисалгал) — сууряанай сайн дуу.

24. Танай ухаан хурса, сэдьхэл тэгшэ болоод, судар тарнин бисалгал сэдьхэлэй оёроос дээшэ гараха.

25. Туммо элшээр гэр дулаалаад, энэ орон сайн хубитай болгоохо.

26. Бүтээлдэ оросон лама, бүтээхэ зэргэтэй болоно.

27. Олон жил сурасан Багша, бүтээлээс абасан ухаантай.

28. Бүтээлдэ ороод нюдэндэ харанхы байбал, бэе сулааруулха хэрэгтэй.

29. Бисалгалда ороод ухаан тогтохогүйдэ, нюруугаа сэхэлхэ.

30. Бисалгал ба судар уншахаас сайн юүмэ үгэй тула, сайгаар хүндэлэ.

31. Бисалгал, сайн угаажа сэбэрлэсэн бүдтэй адли??

32. Архи уухын орондо, бисалгал бүтээгты.

33. Бисалгалай хоер аргын нэгэнь, шэди үзүүлэхэ арга.

29. Этигэл Хамба Лама Зандан Жуу тухай.

34. Будда Багшын дүрсэ бүтээхэ, судар номой удха мэдэхын тула.

35. Гэдэргээ бусаад Зандан Жууда дүтэлхэ бол шанда хүртэхэтэ?!

36. Зандан Жууда мүргэхэдэ, Бурханай боди хутаг олоходо амар саг.

37. Зандан Жуу шүтээн хоер хубцастай тула, энэ манай хуби зая!

38. Зандан Жуу шүтээндэ, хүни гэгээрүүлхэ гүүргэ байна.

39. Зандан Жуу шүтээндэ мүргэсэн хүн, зүрхэтэй болоод үбэшэн дылэхэ.

30. Этигэл Хамба Лама сүзэг ба шүтэхэ тухай.

40. Сүзэгэй эрдэмээр гэгээрэхы баталха.

41. Огторгойн мүшэд үзэжэ сүзэглэхэ сэдьхэл гэгээрэлэй эхин гээд, сүзэг бисалгаха.

42. Үйлын үридэ этигэхэдэ, үнэншэхэ сүзэг.

43. Сүзэгээс, боди сэдьхэл түрэхэ.

44. Дылдэшэгүй этигэл, хүн зондо мэхэлүүлхэ үгэй тула.

45. Боруу юүмы, сүзэгээр засажа табиха.

46. Ухаан дотороо одон барижа сурагты, шүтэхэ хүшэтэй болохот.

47. Ондоо шажан тухай бодожо, сүзэгээс буу хальтираа.

48. Будда Багшада сүзэг түрүүлжэ сонгол болоод, удаан насалха!

49. Сүзэгтэй хүн абаруулна, сүзэг багатай хүн шархадуулна.

50. Сүзэг – эхэнэр хоосон болоод бусажа агаарта шингээ, эрэ хүндэ энэ хамаагүй??

51. Сүзэгтэй хүн – ялагдахагүй хүшэтэй хүн!

52. Шүтээн, сүзэгэй түлөө!

53. Сүзэгэй хүшээр, хоер хуби заятай болохо!?

54. Гандан орондо сүзэглэхэ бол газарай хор шамай хүрэхэгүй.

55. Ухаан сэдьхэлдэ сүлөө үгэхэ бол сүзэг баярлаха.

56. Сүзэгтэй болохо гэбэл, үргэл үргэхэ хэрэгтэй.

57. Сүзэгтэн хэрэлдэхэдэ, гаданаас бэшэ дотороос байдааг.

58. Балин адислахада, сүзэгээ бү мартагты.

59. Будда Багшада сүзэгтэй болобол, зоболон арилха.

60. Хүгжэм доро мүргэхэдэ, нэгэ үдэрэй сүзэг.

61. Олондо сүзэглэжэ ядараад байхада, нэгэ арга бэдэрэ?

62. Хүни басажа байсан зондо, сүзэг үгэй!

63. Сударта сүзэглэхэдэ, мүнхэ үгэй юүмэ бодоо.

64. Сэдьхэл бэлэн бэшэ бол сүзэгтэн болохогүй.

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!