Этигэл Хамба ламын сургаал. XXVIII наадам

 1. Архи уужа болохогүй, оюун ухаан мунхаг болохо.
 2. Архи уугаад хамагаа алдахада, хүнэй үйлэ ушар.
 3. Номлолой нүхэсэл, элүүр хүндэ зорюулагдасан.
 4. Архинаас гаргахада, маха шуснай улаан балин хэрэгтэй.
 5. Олон юүмэ абасан хүн, дараань архинша болохо.
 6. Согтуу, ууртай хүн адли.
 7. Мүнхын магтаал, муу санаа ба архи уухы дэмжэнэ.
 8. Даралта ехэ болоо архи хаяха гү? Ами бэеэ абархын тула ама абасанай хүсэлдүүл.
 9. Архи уухын орондо, бисалгал бүтээгты.
 10. Омогто абтаха бол доройтохоос бэшэ дээшэлхэ үгэй.
 11. Судар тарни сайтар судалжа анханай богоноос гэхэ алха үгэйдэ, бисалгал хэнэм гэхэдэ таа өөрөө үгэй.
 12. Дотор би — гээ дарасан хүндэ, үбдэхэ зобохо юүмэн үгэй.
 13. Нара сара тухай ном хэбэлэгдээ, жаргаха болон зобохын үрэ.
 14. Эндэ тэндэ ябажа ном судалхада, сэдьхэлэй гэм номгоруулжа шадаа.
 15. Сэргэг байбал хэдыш боруу бодол зоргоор алдагдаха үгэй.
 16. Ямарша шинжэлхэ ухаанай хэрэг эхилээд орхибол саанань бариха юүмэн үгэй, сайн үйлэ бүтээхын тулда сүзэг зорилго хэрэгтэй.
 17. Би уран зохеолшо байнам гэсэн хүн, дотор хүгжэлээр үгсэхэ жаматай.
 18. Муу нүхэр, могой мэтэ мунхагай хороор сэдьхэл хадхаха.
 19. Муу хүнэй багаас ухаан сэдьхэлдэнь боруу номлол шингэсэн, Ламаас Бурханай абарал хэзээш гуйха үгэй.
 20. Муу хүн, дэлхэй эзэлхэгүй.
 21. Дайсан тодхоры гэтэлүүл, газар хүдэлнэ үнсын тортог боложо урбалдаха бол.
 22. Хэдэн хубисхал хэдэн хүгжэлтэ гарасан намда тангариг гэхэ юүмэн үгэй гэхэдэнь, тааралдаха нүхэсэл ерэхэ бол.
 23. Этигэл Хамба Лама залуу хүндэ гар утас үгээд: «Бүхы юумэнэй амидарал энэ байхада, бэлигүүн ухааниинь Багшын сэдьхэлдэ”.
 24. Эльбын саанаас зургадчи мэдэрэл гарана гээд ханын саана байсан юүмэ мэдэхэдэ, Этигэл Хамба Лама: “Амидаралай байгаалиин оршон” гэжэ айлдаа.
 25. Дэмы ябадал орхёод, арюун сударай толидо хүрэ.
 26. Эрьехэ наран ээлжээтэйдэ, дотороос мүнхэ бэшын бодолтой.
 27. Ухаан ба бодолнууд, дотороос мүнхэ бэшэ.
 28. Ухаантай хүнэй түрэл олоод,улам гэгээрхынь хэрэг бүтээ, энэ юртэмсы жолоодохо хэрэг мүн.
 29. Сүмбэр уула ошожо лун абаха гэхэ бол сахил сэргэхэ.
 30. Сэдьхэлэй нарин судалай эхин булаг, Сүмбэр уула хажуудань байна.
 31. Буянаар ашаар эльбын үзэгдэл хоосон.
 32. Эжы абын ашынь харюулхада, буян арьбадажа шанары
 33. Лама эгсэ хабсагай өөдэ барингүй гэшхэлжэ гараад ,маани татасаар Махасадын зориг түрүүлсэн, сэдьхэлдээ хадгалан шүтэжэ ябасан шалтагаан.

 

 1. Доншуур маани уншахада мааниин нюдэнь нээгдэхэ бол сэдьхэлдэ хүндэлэл түрүүлэжэ бисалга.
 2. Хүн бүгэдэ байгаалиин оршондо, бэенэй Табан тэнгэрийн мэдэлтэй.
 3. “Аюул тама үзэгдээд амгалан жаргалтай суужа болоно гү?” гэжэ асуухадань, Этигэл Хамба Лама: «Биб гэсэн ехээрхүү хүндэ Бурханай сургаал хэрэг үгэй”.
 4. Судар тарни сайтар судалжа анханай богоос гэхэ алха үгэйдэ, бисалгал хэнэм гэхэдэ та үгэй.
 5. Босоо монгол бишэг хадгалсан, хогоосон цэг.
 6. Жэмэстэй найлзуур модон сэдьхэлээр үзээд, гүн үзэгдэлы ойлгохо нюдэн нээгдэхэ.
 7. Табан эрдэнийн жэмэс, гэгээрэлдэ шамдахын тулда.
 8. Хэн шамай хорлоно, тэрэ шэни Багша болоно. Тэрээндэ тахил үргэ.
 9. Хоб, жэб, хэрүүл тэнсүүлсэн хорлол, дотоод шажантанай юүмэн бэшэ.
 10. Арюун сан табижа урилга хүргэхэм гэсэндэ, олон янзын бисалгалнуудта таруулха.
 11. Бурхан сахюусанда буян заяагаа даадханам гээд мүргэхэдэ, баяр баясхалан арьбижуулха.
 12. Гол шэнди зам бари, олон юүмэндэ зүдхээд юүш үгэй хоосон үлэхэш.
 13. Сэхэ харгыгаар ябагты, энээгээр ябаха бол гэгээрэлын замда гарахат.
 14. Энэ багана туласан хүн, 5 жил насаа түгэсын өмнө гэгээрсэн.
 15. Хүдөө нютагаа ошожо сайхан уснаас мүнгэ асаржа үргэхэдэ, амитанай тусын тулда Бурхан бүтэхэ болтогой!
 16. Улиралай шинжэ сэдьхэлдээ оруулажа тодхо, журам гүйлгүүлэгшэ судал.
 17. Тамиршинай сүр сүлдын үргэхэ бол сагаан мэнгэнэй саана дабхар хүхэ мэнгын раншинай сэдьхэлтэй гэ.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха


Манай һонинууд тухай бэшэгүүдые абажа байгты!